Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memset - wypelnia obszar pamici stalym bajtem

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memset() wypelnia pierwsze n bajtow obszaru pamici wskazywanego
    przez s stalym bajtem c.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja memset() zwraca wskanik do obszaru pamici s.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    bzero(3), swab(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.