Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    nan, nanf, nanl - zwracaj warto 'nie jest liczb'

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double nan(const char *tagp);

    float nanf(const char *tagp);

    long double nanl(const char *tagp);

OPIS

    Funkcje te zwracaj (zalen od tagp) reprezentacj cichej wartoci NaN
    (nie-jest-liczb). Jeli implementacja nie wspiera cichych wartoci NaN,
    funkcje te zwracaj zero.

    Wywolanie  nan("cig-znak'ow")  jest  rownowane  strtod  ("NAN(cig-
    znak'ow)",NULL) oraz podobnie, wywolania nanf i nanl s rownowane
    analogicznym wywolaniom strtof i strtold.

    Argument tagp jest wykorzestywany w sposob nieokrelony. W systemach
    zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera
    jedn z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

ZGODNE Z

    C99. Zobacz take IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierajcy
    zalecane funkcje.

ZOBACZ TAKE

    isnan(3), strtod(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.