Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ncurses - pakiet obslugi CRT i jego optymalizacji

STRESZCZENIE

    #include <curses.h>

OPIS

    Funkcje biblioteki curses daj uytkownikowi niezalene od terminala
    metody obslugiwania ekranow znakowych z sensown optymalizacj. Ta
    implementacja to ,,nowe curses'' (ncurses). Jest ona zatwierdzonym
    zamiennikiem dla klasycznych curses z  4.4BSD,  ktorych  rozwoju
    zaprzestano.

    Funkcje ncurses emuluj bibliotek curses(3X) Systemu Vr4, a take
    standard XPG4 (XSI curses), lecz biblioteka ncurses jest wolnodostpna w
    postaci rodlowej. Ronice midzy curses z SVr4 podsumowano w sekcjach
    ROZSZERZENIA i BLDY, wystpujcych poniej, a opisano szczegolowo w takich
    samych sekcjach stron podrcznika systemowego powiconych poszczegolnym
    funkcjom.

    Program, ktory korzysta z tych funkcji, musi by skonsolidowany z opcj
    -lncurses  (lub  jeli  zostal wygenerowany) z bibliotek debuggow
    -lncurses_g. Biblioteka ncurses_g generuje logi ledzenia (plik o nazwie
    'trace', w biecym katalogu), ktore opisuj akcje curses.

    Pakiet ncurses obsluguje: dzialanie na ekranie, oknach i padach; wyjcie
    do okien i padow; odczytywanie wejcia z  terminala;  sterowanie
    terminalem  oraz  opcje  wejcia/wyjcia  curses;  funkcje  zapyta
    rodowiskowych; dzialanie na kolorach; uywanie klawiszy o mikkich
    etykietach; wlaciwoci terminfo; i dostp do niskopoziomowych funkcji
    obslugi terminala.

    Aby zainicjalizowa pakiet, naley na samym pocztku wywola funkcj
    initscr, lub newterm. Przed wyjciem naley wywola funkcj endwin. Aby
    uzyska wejcie znakowe znak-po-znaku bez echa (wikszo interaktywnie
    zorientowanych  programow  tego  chce), powinno si uy nastpujcej
    sekwencji:

       initscr(); cbreak(); noecho();

    Wikszo programow chtnie wykorzystuje te sekwencje:

       nonl();
       intrflush(stdscr, FALSE);
       keypad(stdscr, TRUE);

    Przed uruchomieniem programu curses, naley ustawi <tab stops> (pozycje
    tabulacji) terminala, oraz wysla do lacuchy inicjujce. Mona tego
    dokona, wywolujc polecenie tput init po uprzednim wyeksportowaniu
    zmiennej  rodowiskowej TERM.  Odpowiedzialny za to jest tset(1).
    [Szczegoly - zobacz terminfo(5).]

    Biblioteka curses zezwala na dzialanie  na  strukturach  danych,
    nazywanych oknami, o ktorych mona myle jak o dwuwymiarowych tablicach
    znakow, reprezentujcych cz lub calo ekranu CRT. Dostarczane jest
    domylne okno, o nazwie stdscr, ktorego wymiary odpowiadaj ekranowi
    terminala. Inne okna mona utworzy przy uyciu funkcji newwin.

    Zauwa, e curses nie obsluguje zachodzcych okien - jest to robione przez
    bibliotek panels(3x). Znaczy to, e moesz albo uywa stdscr, albo
    podzieli ekran na okna i nie uywa stdscr w ogole. Lczenie tych dwoch
    spowoduje niepraktyczne i niepodane efekty.

    Do okien mona odnosi si poprzez zmienne zadeklarowane jako WINDOW *.
    Dziala na tych strukturach dokonuje si funkcjami opisanymi na tej
    stronie oraz w innych miejscach stron podrcznika ncurses. Najbardziej
    podstawowymi funkcjami s move i addch. Ogolniejsze wersje tych funkcji
    figuruj pod nazwami zaczynajcymi si od w i umoliwiaj podanie okna.
    Funkcje nie zaczynajce si od w dzialaj na stdscr.

    Po uyciu funkcji dzialania na oknie, wywolywany jest refresh, nakazujcy
    curses, by ekran CRT zaczl wyglda tak jak stdscr. Znaki okna s
    wlaciwie typu chtype (znak i dane atrybutu), wic dane o znaku mona
    przechowywa w nim samym.

    Mona te operowa szczegolnymi oknami, padami. Okna te nie s ograniczone
    rozmiarami ekranu, a ich zawarto nie musi by w caloci wywietlana. Wicej
    szczegolow znajdziesz w curs_pad(3X).

    Oprocz rysowania na ekranie znakow, mog by obslugiwane atrybuty i
    kolory, a wic znaki mog pokazywa si w trybach takich jak podkrelenie,
    inwersja, lub w kolorze, o ile terminal na to pozwala. Mona wywietla
    znaki skladajce si na linie. Na wejciu, ncurses potrafi tlumaczy
    klawisze strzalek i funkcyjne, ktore przekazuj sekwencje eskejpowe, na
    zwykle wartoci. Atrybuty wideo, znaki rysowania linii i nazwy wartoci
    wejciowych s zdefiniowane w <curses.h> i maj nazwy typu A_REVERSE,
    ACS_HLINE, czy KEY_LEFT.

    Jeli ustawiono zmienne rodowiskowe LINES i COLUMNS, lub jeli program
    jest uruchomiony w rodowisku okienkowym, to informacje o rozmiarze
    ekranu przesloni dane odczytywane z terminfo.

    Jeli zdefiniowana jest zmienna rodowiskowa TERMINFO, to kady program
    uywajcy curses bdzie szukal najpierw lokalnej definicji terminala, a
    dopiero potem zajrzy do standardowego miejsca. Np. Jeli TERM jest
    ustawione  na  att4424, to wkompilowana definicja terminala jest
    znajdywana w

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    (a jest kopiowane z pierwszej litery att4424, aby zapobiec tworzeniu
    wielkich katalogow.) Jednak jeli ustawiono TERMINFO, np. na warto
    $HOME/myterms, to curses zajrzy wpierw do

       $HOME/myterms/a/att4424,

    a jeli to zawiedzie, do

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    Jest to przydatne dla rozwijania eksperymentalnych definicji, lub gdy
    nie ma praw zapisu do /usr/lib/terminfo.

    Zmienne calkowite LINES i COLS s zdefiniowane w <curses.h> i s
    wypelniane przez initscr wartociami, odpowiadajcymi rozmiarowi ekranu.
    Stale TRUE i FALSE maj odpowiednio wartoci 1 i 0.

    Zmienne curses definiuj rownie zmienn WINDOW *curscr, ktora jest uywana
    do pewnych niskopoziomowych operacji, jak np. oczyszczanie i odwieanie
    ekranu, zawierajcego mieci. curscr moe by uyte tylko w niektorych
    funkcjach.

  Nazwy funkcji i argument'ow
    Wiele funkcji curses ma dwie lub wicej wersji. Zmienne, poprzedzone w,
    wymagaj argumentu okna. Zmienne poprzedzone p wymagaj argumentu padu.
    Funkcje bez przedrostka odnosz si w ogolnoci do stdscr.

    Zmienne z przedrostkiem mv wymagaj wspolrzdnych y i x, wskazujcych
    miejsce ekranu, do ktorego naley si przenie przed dokonaniem akcji.
    Funkcje te wymuszaj wywolanie move przed wywolaniem innej funkcji.
    Wspolrzdna y zawsze odnosi si do wiersza (okna), a x do kolumny. Gorny
    lewy naronik ma wspolrzdne (0,0), nie (1,1).

    Funkcje z przedrostkiem mvw pobieraj zarowno argument okna, jak i
    parametry wspolrzdnych. Argument okna jest zawsze podawany przed
    wspolrzdnymi.

    W kadym wypadku, win jest oknem, a pad padem, na ktore wplywa funkcja.
    win i pad s zawsze wskanikami do typu WINDOW.

    Funkcje ustawiajce opcje wymagaj flagi logicznej bf, ktorej warto
    wynosi albo TRUE, albo FALSE; bf jest zawsze typu bool. Zmienne ch i
    attrs niej, s zawsze typu chtype. Typy WINDOW, SCREEN, bool, i chtype
    s zdefiniowane w <curses.h>.  Typ  TERMINAL jest zdefiniowany w
    <term.h>. Wszystkie pozostale argumenty s typu integer.

  Indeks nazw funkcji
    W poniszej tablicy podano kad z funkcji curses, wskazujc przy okazji
    odpowiadajc jej stron podrcznika man. Funkcje oznaczone `*',  s
    specyficzne dla ncurses, nieopisane przez XPG4 i SVr4.

    Nazwa funkcji  Nazwa strony podrcznika
    ___________________________________________
    addch         curs_addch(3X)
    addchnstr       curs_addchstr(3X)
    addchstr        curs_addchstr(3X)
    addnstr        curs_addstr(3X)
    addstr         curs_addstr(3X)
    attroff        curs_attr(3X)
    attron         curs_attr(3X)
    attrset        curs_attr(3X)
    baudrate        curs_termattrs(3X)
    beep          curs_beep(3X)
    bkgd          curs_bkgd(3X)
    bkgdset        curs_bkgd(3X)
    border         curs_border(3X)
    box          curs_border(3X)
    can_change_color    curs_color(3X)
    cbreak         curs_inopts(3X)
    clear         curs_clear(3X)
    clearok        curs_outopts(3X)
    clrtobot        curs_clear(3X)
    clrtoeol        curs_clear(3X)
    color_content     curs_color(3X)
    copywin        curs_overlay(3X)
    curs_set        curs_kernel(3X)
    def_prog_mode     curs_kernel(3X)
    def_shell_mode     curs_kernel(3X)
    del_curterm      curs_terminfo(3X)
    delay_output      curs_util(3X)
    delch         curs_delch(3X)
    deleteln        curs_deleteln(3X)
    delscreen       curs_initscr(3X)
    delwin         curs_window(3X)
    derwin         curs_window(3X)
    doupdate        curs_refresh(3X)
    dupwin         curs_window(3X)
    echo          curs_inopts(3X)
    echochar        curs_addch(3X)
    endwin         curs_initscr(3X)
    erase         curs_clear(3X)
    erasechar       curs_termattrs(3X)
    filter         curs_util(3X)
    flash         curs_beep(3X)
    flushinp        curs_util(3X)
    getbegyx        curs_getyx(3X)
    getch         curs_getch(3X)
    getmaxyx        curs_getyx(3X)
    getmouse        curs_mouse(3X)*
    getparyx        curs_getyx(3X)
    getstr         curs_getstr(3X)
    getsyx         curs_kernel(3X)
    getwin         curs_util(3X)
    getyx         curs_getyx(3X)
    halfdelay       curs_inopts(3X)
    has_colors       curs_color(3X)
    has_ic         curs_termattrs(3X)
    has_il         curs_termattrs(3X)
    hline         curs_border(3X)
    idcok         curs_outopts(3X)
    idlok         curs_outopts(3X)
    immedok        curs_outopts(3X)
    inch          curs_inch(3X)
    inchnstr        curs_inchstr(3X)
    inchstr        curs_inchstr(3X)
    init_color       curs_color(3X)
    init_pair       curs_color(3X)
    initscr        curs_initscr(3X)
    innstr         curs_instr(3X)
    insch         curs_insch(3X)
    insdelln        curs_deleteln(3X)
    insertln        curs_deleteln(3X)
    insnstr        curs_insstr(3X)
    insstr         curs_insstr(3X)
    instr         curs_instr(3X)
    intrflush       curs_inopts(3X)
    is_linetouched     curs_touch(3X)
    is_wintouched     curs_touch(3X)
    isendwin        curs_initscr(3X)
    keyname        curs_util(3X)
    keypad         curs_inopts(3X)
    killchar        curs_termattrs(3X)
    leaveok        curs_outopts(3X)
    longname        curs_termattrs(3X)
    meta          curs_inopts(3X)
    mouseinterval     curs_mouse(3X)*
    mousemask       curs_mouse(3X)*
    move          curs_move(3X)
    mvaddch        curs_addch(3X)
    mvaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvaddchstr       curs_addchstr(3X)
    mvaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvaddstr        curs_addstr(3X)
    mvcur         curs_terminfo(3X)
    mvdelch        curs_delch(3X)
    mvderwin        curs_window(3X)
    mvgetch        curs_getch(3X)
    mvgetstr        curs_getstr(3X)
    mvinch         curs_inch(3X)
    mvinchnstr       curs_inchstr(3X)
    mvinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvinnstr        curs_instr(3X)
    mvinsch        curs_insch(3X)
    mvinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvinsstr        curs_insstr(3X)
    mvinstr        curs_instr(3X)
    mvprintw        curs_printw(3X)
    mvscanw        curs_scanw(3X)
    mvwaddch        curs_addch(3X)
    mvwaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddchstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvwaddstr       curs_addstr(3X)
    mvwdelch        curs_delch(3X)
    mvwgetch        curs_getch(3X)
    mvwgetstr       curs_getstr(3X)
    mvwin         curs_window(3X)
    mvwinch        curs_inch(3X)
    mvwinchnstr      curs_inchstr(3X)
    mvwinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvwinnstr       curs_instr(3X)
    mvwinsch        curs_insch(3X)
    mvwinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvwinsstr       curs_insstr(3X)
    mvwinstr        curs_instr(3X)
    mvwprintw       curs_printw(3X)
    mvwscanw        curs_scanw(3X)
    napms         curs_kernel(3X)
    newpad         curs_pad(3X)
    newterm        curs_initscr(3X)
    newwin         curs_window(3X)
    nl           curs_outopts(3X)
    nocbreak        curs_inopts(3X)
    nodelay        curs_inopts(3X)
    noecho         curs_inopts(3X)
    nonl          curs_outopts(3X)
    noqiflush       curs_inopts(3X)
    noraw         curs_inopts(3X)
    notimeout       curs_inopts(3X)
    overlay        curs_overlay(3X)
    overwrite       curs_overlay(3X)
    pair_content      curs_color(3X)
    pechochar       curs_pad(3X)
    pnoutrefresh      curs_pad(3X)
    prefresh        curs_pad(3X)
    printw         curs_printw(3X)
    putp          curs_terminfo(3X)
    putwin         curs_util(3X)
    qiflush        curs_inopts(3X)
    raw          curs_inopts(3X)
    redrawwin       curs_refresh(3X)
    refresh        curs_refresh(3X)
    reset_prog_mode    curs_kernel(3X)
    reset_shell_mode    curs_kernel(3X)
    resetty        curs_kernel(3X)
    restartterm      curs_terminfo(3X)
    ripoffline       curs_kernel(3X)
    savetty        curs_kernel(3X)
    scanw         curs_scanw(3X)
    scr_dump        curs_scr_dump(3X)
    scr_init        curs_scr_dump(3X)
    scr_restore      curs_scr_dump(3X)
    scr_set        curs_scr_dump(3X)
    scrl          curs_scroll(3X)
    scroll         curs_scroll(3X)
    scrollok        curs_outopts(3X)
    set_curterm      curs_terminfo(3X)
    set_term        curs_initscr(3X)
    setscrreg       curs_outopts(3X)
    setsyx         curs_kernel(3X)
    setterm        curs_terminfo(3X)
    setupterm       curs_terminfo(3X)
    slk_attroff      curs_slk(3X)
    slk_attron       curs_slk(3X)
    slk_attrset      curs_slk(3X)
    slk_clear       curs_slk(3X)
    slk_init        curs_slk(3X)
    slk_label       curs_slk(3X)
    slk_noutrefresh    curs_slk(3X)
    slk_refresh      curs_slk(3X)
    slk_restore      curs_slk(3X)
    slk_set        curs_slk(3X)
    slk_touch       curs_slk(3X)
    standend        curs_attr(3X)
    standout        curs_attr(3X)
    start_color      curs_color(3X)
    subpad         curs_pad(3X)
    subwin         curs_window(3X)
    syncok         curs_window(3X)
    termattrs       curs_termattrs(3X)
    termname        curs_termattrs(3X)
    tgetent        curs_termcap(3X)
    tgetflag        curs_termcap(3X)
    tgetnum        curs_termcap(3X)
    tgetstr        curs_termcap(3X)
    tgoto         curs_termcap(3X)
    tigetflag       curs_terminfo(3X)
    tigetnum        curs_terminfo(3X)
    tigetstr        curs_terminfo(3X)
    timeout        curs_inopts(3X)
    touchline       curs_touch(3X)
    touchwin        curs_touch(3X)
    tparm         curs_terminfo(3X)
    tputs         curs_termcap(3X)
    tputs         curs_terminfo(3X)
    typeahead       curs_inopts(3X)
    unctrl         curs_util(3X)
    ungetch        curs_getch(3X)
    ungetmouse       curs_mouse(3X)*
    untouchwin       curs_touch(3X)
    use_env        curs_util(3X)
    vidattr        curs_terminfo(3X)
    vidputs        curs_terminfo(3X)
    vline         curs_border(3X)
    vwprintw        curs_printw(3X)
    vwscanw        curs_scanw(3X)
    waddch         curs_addch(3X)
    waddchnstr       curs_addchstr(3X)
    waddchstr       curs_addchstr(3X)
    waddnstr        curs_addstr(3X)
    waddstr        curs_addstr(3X)
    wattroff        curs_attr(3X)
    wattron        curs_attr(3X)
    wattrset        curs_attr(3X)
    wbkgd         curs_bkgd(3X)
    wbkgdset        curs_bkgd(3X)
    wborder        curs_border(3X)
    wclear         curs_clear(3X)
    wclrtobot       curs_clear(3X)
    wclrtoeol       curs_clear(3X)
    wcursyncup       curs_window(3X)
    wdelch         curs_delch(3X)
    wdeleteln       curs_deleteln(3X)
    wechochar       curs_addch(3X)
    wenclose        curs_mouse(3X)*
    werase         curs_clear(3X)
    wgetch         curs_getch(3X)
    wgetnstr        curs_getstr(3X)
    wgetstr        curs_getstr(3X)
    whline         curs_border(3X)
    winch         curs_inch(3X)
    winchnstr       curs_inchstr(3X)
    winchstr        curs_inchstr(3X)
    winnstr        curs_instr(3X)
    winsch         curs_insch(3X)
    winsdelln       curs_deleteln(3X)
    winsertln       curs_deleteln(3X)
    winsnstr        curs_insstr(3X)
    winsstr        curs_insstr(3X)
    winstr         curs_instr(3X)
    wmove         curs_move(3X)
    wnoutrefresh      curs_refresh(3X)
    wprintw        curs_printw(3X)
    wredrawln       curs_refresh(3X)
    wrefresh        curs_refresh(3X)
    wresize        curs_resize(3x)*
    wscanw         curs_scanw(3X)
    wscrl         curs_scroll(3X)
    wsetscrreg       curs_outopts(3X)
    wstandend       curs_attr(3X)
    wstandout       curs_attr(3X)
    wsyncdown       curs_window(3X)
    wsyncup        curs_window(3X)
    wtimeout        curs_inopts(3X)
    wtouchln        curs_touch(3X)
    wvline         curs_border(3X)

WARTO ZWRACANA

    Funkcje, ktore zwracaj integer, zwracaj ERR w wypadku bldu, a po
    sukcesie dowolny inny integer. (chyba e zaznaczono inaczej w opisie
    funkcji).

    Wszystkie makra zwracaj warto wersji w, poza setscrreg, wsetscrreg,
    getyx, getbegyx, getmaxyx.  Wartoci zwracane setscrreg, wsetscrreg,
    getyx, getbegyx, i getmaxyx s niezdefiniowane (np. nie powinny by
    uywane jako instrukcje prawej strony przypisa).

    Funkcje, ktore zwracaj wskaniki, po bldzie zwracaj NULL.

ZOBACZ TAKE

    terminfo(5) oraz strony 3X , ktorych nazwa zaczyna si od "curs_".

ROZSZERZENIA

    Biblioteka curses moe by skompilowana z opcj (-DTERMCAP_FILE), ktora
    powoduje skok wstecz, do starodawnego pliku /etc/termcap, jeli nie ma
    odpowiedniego wpisu w terminfo. Uycie tej wlaciwoci nie jest zalecane,
    gdy w zasadzie wlcza ona do kodu startowego curses caly kompilator
    termcapa.

    Kompilowanie  z  -DTERMCAP_FILE  zmienia  sekwencj  inicjalizacji
    biblioteki, na sposob podobny do 4.4BSD curses. Jeli nie ma adnego
    terminfo, opowiadajcego TERM, to biblioteka zaczyna szuka wpisow
    termcap. Robi to w nastpujcych miejscach: (1) jeli TERMINFO nie jest
    zdefiniowane, w pliku o nazwie TERMCAP_FILE; (2) jeli zdefiniowano
    TERMINFO, i nazwa zaczyna si od ukonika, to jest interpretowane jako
    nazwa pliku termcap, w ktorym naley szuka TERM; (3) gdy TERMINFO ma
    napis prowadzcy, ktory wyglda jak lista wpisow nazw terminala i
    odpowiada TERM, to zawarto TERMINFO jest interpretowana jako termcap;
    (4) jeli terminfo wyglda jak termcap, lecz nie zawiera TERM, plik
    termcap jest przeszukiwany wrod  oddzielonych  dwukropkami  cieek
    TERMPATHS, o ile jest ono zdefiniowane i w ~/.termcap i ostatecznie w
    wartoci plikowej TERMCAP_FILE.

    Wersje curses, skompilowane na PC, wspieraj znaki PC ROM (zawierajce
    znaki 0-31, ktorych curses z SVr4 nie potrafi wywietli). Zobacz sekcje
    ROZSZERZENIA w curs_addch(3x) i curs_attr(3x).

PRZENONO

    Bibliotek curses zaprojektowano jako zgodn ze standardem XSI Curses na
    poziomie podstawowym. Obslugiwane s pewne partie rozszerzonych XSI
    Curses (lcznie z obslug koloru).  Nie  zaimplementowano  jeszcze
    nastpujcych  wywola rozszerzonego XSI Curses, zwizanych z obslug
    szerokich (wielobajtowych) znakow: addnwstr, addwstr,  mvaddnwstr,
    mvwaddnwstr,  mvaddwstr,  waddnwstr,  waddwstr, add_wch, wadd_wch,
    mvadd_wch,  mvwadd_wch,  add_wchnstr,  add_wchstr,  wadd_wchnstr,
    wadd_wchstr,   mvadd_wchnstr,   mvadd_wchstr,   mvwadd_wchnstr,
    mvwadd_wchstr, bkgrndset, bkgrnd, getbkgrnd, wbkgrnd,  wbkgrndset,
    wgetbkgrnd, border_set, wborder_set, box_set, hline_set, mvhline_set,
    mvvline_set, mvwhline_set,  mvwvline_set,  whline_set,  vhline_set,
    wvline_set, echo_wchar, wecho_wchar, erasewchar, killwchar, get_wch,
    mvget_wch, mvwget_ch, wget_wch, getwchtype,  get_wstr,  getn_wstr,
    wget_wstr,  wgetn_wstr,  mvget_wstr,  mvgetn_wstr,  mvwget_wstr,
    mvwgetn_wstr, innwstr, inwstr, winnwstr, winwstr, mvinnwstr, mvinwstr,
    mvwinnwstr, mvwinwstr, ins_nwstr, ins_wstr, mvins_nwstr, mvins_wstr,
    mvwins_nwstr, mvwins_wstr, wins_nwstr, wins_wstr, ins_wch, wins_wch,
    mvins_wch, mvwins_wch, in_wch, win_wch, mvin_wch, mvwin_wch, inwchstr,
    inwchnstr, winwchstr, winwchnstr, mvinwchstr, mvinwchnstr, mvinwchstr,
    mvwinwchnstr.

    Niewielka ilo ronic (to jest poszczegolnych ronic midzy XSI Curses, a
    wywolaniami curses) jest opisywana w sekcjach PRZENONO konkretnych
    stron podrcznika man.

    Format terminfo, obslugiwany przez curses jest binarnie zgodny z SVr$,
    lecz nie jest zgodny z XSI curses. Jest tak, poniewa ludzie od XSI
    Curses, w przyplywie uszkodzenia mozgu, zmienili nieudokumentowan
    wlaciwo SVr4 getm z napisu na warto logiczn, zmieniajc przez to offsety
    binarne wszystkich pozostalych wlaciwoci.

    Funkcje getmouse, mousemask, ungetmouse, mouseinterval i wenclose,
    zwizane z mysz, nie s czci XPG4 ani SVr$. Zobacz dla dalszych
    szczegolow curs_mouse(3X).

    Funkcja wresize nie jest czci XPG4, i nie jest obecna w SVr4. Wicej
    szczegolow znajdziesz w curs_resize(3X).

    W historycznych wersjach curses, oponienia zawarte we wlaciwociach cr,
    ind, cub1, ff i tab uaktywnialy odpowiadajce im bity oponie w UNIX-owym
    sterowniku tty. W tej implementacji wypelnianie jest  dokonywane
    wyslaniami znakow NUL. Metoda ta jest troch bardziej kosztowna, lecz
    znaczco zawa interfejs z jdrem UNIX-a i odpowiednio do tego polepsza
    przenono pakietu.

    W standardzie XSI i w stronach podrcznika SVr4, wiele wpisow ma
    argumenty prototypopwe char *const (lub cchar_t *const, lub wchar_t
    *const, lub void *const). Zalenie od interpretacji standardu ANSI C
    (zobacz sekcj 3.5.4.1), deklaracje te s (a) bez znaczenia, lub (b) bez
    znaczenia i niedozwolone. Deklaracja const char *x to modyfikowalny
    wskanik do  modyfikowalnych  danych,  lecz  char  *const  x  to
    niemodyfikowalny  wskanik  do  modyfikowalnych  danych. Poniewa C
    przekazuje argumenty przez warto, <typ> *const jako typ formalny jest
    co najmniej wtpliwy. Ta wic w tej implementacji zamieniono je globalnie
    na const <type> *.

UWAGI

    Plik naglowkowy <curses.h> automatycznie wlcza pliki <stdio.h> i
    <unctrl.h>.

    Jesli standardowe wyjcie, programu curses jest przekierowywane do
    czego, co nie jest tty, odwieenia ekranu bd kierowane na standardowe
    wyjcie bldu. Jest to nieudokumentowana wlaciwo curses z AT&T SVr3.

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond. Zejcie z oryginalnych pcurses
    zrobil Pavel Curtis.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                               ncurses(3ncurses)