Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    popen, pclose - we/wy procesu

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    FILE *popen(const char *command, const char *type);

    int pclose(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja popen() otwiera proces, tworzc lcze, rozwidlajc si przez fork()
    i wywolujc powlok. Poniewa lcze jest z definicji jednokierunkowe,
    argument type moe okrela tylko odczyt albo tylko zapis, nie oba naraz.
    Otrzymany w wyniku tego strumie bdzie tylko do odczytu albo tylko do
    zapisu.

    Argument command jest wskanikiem do zakoczonego znakiem NUL lacucha,
    zawierajcego wiersz polece powloki. Polecenie to jest przekazywane do
    /bin/sh przy uyciu opcji -c; wszelka interpretacja jest dokonywana
    przez powlok. Argument type jest zakoczonym znakiem NUL lacuchem, ktory
    musi by albo `r', albo `w' (odpowiednio dla odczytu i zapisu).

    Warto zwracana przez popen() to normalny strumie we/wy, lecz powinien
    on by zamykany przy uyciu pclose() zamiast fclose().  Zapisywanie do
    takiego strumienia powoduje pisanie na standardowe wejcie polecenia.
    Standardowe wyjcie polecenia jest takie samo, jak procesu, ktory
    wywolal  popen(), chyba e zostalo to zmienione przez polecenie.
    Podobnie, odczyt z tak otwartego strumienia powoduje odczyt  ze
    standardowego wyjcia polecenia, a standardowe wejcie polecenia jest
    wtedy tosame z wejciem procesu, ktory wywolal popen().

    Naley zauway, e strumienie wyjciowe powstale z popen s domylnie w pelni
    buforowane.

    Funkcja pclose oczekuje na zakoczenie stowarzyszonego procesu i zwraca
    jego kod zakoczenia, podobnie jak to czyni wait4.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja popen zwraca NULL jeli nie powiodly si wywolania fork(2) lub
    pipe(2), lub jeli nie udalo si przydzieli pamici.

    Funkcja pclose zwraca -1 jeli wait4 zwroci bld lub zostaly wykryte
    jakie inne bldy.

B/LDY

    Funkcja popen nie ustawia errno, jeeli nie uda si przydzieli pamici.
    Jeeli nie powiod si wywolywane przez ni fork() lub pipe(), to errno
    bdzie odpowiednio ustawione. Jeeli argument mode bdzie nieprawidlowy i
    zostanie to wykryte, to errno zostanie ustawione na EINVAL.

    Jeeli nie bdzie moliwe otrzymanie kodu zakoczenia procesu potomnego
    przez pclose(), to errno zostanie ustawione na ECHILD.

ZGODNE Z

    POSIX.2

USTERKI

    Poniewa offset standardowego wejcia polecenia otwartego dla odczytu
    jest taki sam dla tego polecenia i dla procesu, ktory wywolal popen(),
    wic jeli oryginalny proces wykona buforowany odczyt, to pozycja na
    wejciu polecenia moe by inna ni oczekiwano. Podobnie, wyjcie polecenia
    otwartego dla zapisu moe zosta  wymieszane  z  wyjciem  procesu
    oryginalnego. Temu ostatniemu mona zapobiec, wolajc przed popen funkcj
    fflush(3).

    Bld w wywolaniu powloki jest nieodronialny od bldu powloki przy
    wywolywaniu polecenia, czy od natychmiastowego zakoczenia polecenia.
    Jedynym ladem jest kod zakoczenia rowny 127.

HISTORIA

    Funkcje popen() i pclose() pojawily si w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKE

    fork(2), sh(1), pipe(2), wait4(2), fflush(3), fclose(3), fopen(3),
    stdio(3), system(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.