Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znakow i lacuchow

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fputc(int c, FILE *stream);

    int fputs(const char *s, FILE *stream);

    int putc(int c, FILE *stream);

    int putchar(int c);

    int puts(const char *s);

OPIS

    fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia
    stream.

    fputs() zapisuje lacuch s do strumienia stream, pomijajc koczce '\0'.

    putc() jest rownowane fputc() poza tym, e moe by zaimplementowane jako
    makro, ktore przetwarza wyraenie stream wicej ni raz.

    putchar(c); jest rownowany putc(c,stdout).

    puts() zapisuje lacuch s oraz koczcy znak nowej linii do stdout.

    Wywolania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjciowego mona
    miesza pomidzy sob, jak te mona je miesza z wywolaniami innych funkcji
    wyjciowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjciowego.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    fputc(), putc() i putchar() zwracaj znak, zapisany jako unsigned char,
    rzutowany na int lub EOF w przypadku bldu.

    puts()  i  fputs() zwracaj liczb nieujemn w przypadku pomylnego
    zakoczenia, a EOF w przypadku bldu.

ZGODNE Z

    ANSI - C, POSIX.1

B/LDY

    Nie radzi si lczy wywola funkcji wyjciowych z biblioteki stdio z
    niskopoziomowymi wywolaniami write() dla tego samego deskryptora pliku
    stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjciowym.  Wyniki takich
    dziala s niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, e bd si roni od
    oczekiwanych.

ZOBACZ TAKE

    write(2), ferror(3), fopen(3), fseek(3), fwrite(3), gets(3), scanf(3),
    unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.