Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fputwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc.
    Zapisuje ona szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie si
    prawdziwe, zwraca WEOF. Jeli wystpi bld konwersji szerokiego znaku,
    ustawia ona errno na EILSEQ i rownie zwraca WEOF.  W pozostalych
    przypadkach zwraca wc.

    Funkcja lub makro putwc zachowuje si identycznie jak fputwc. Gdy putwc
    jest zaimplementowane jako makro, moe wskutek tego rozwija swoj
    argument wicej ni raz. Nie ma adnego powodu, aby tej funkcji/makra
    uywa.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fputwc zwraca wc, gdy nie wystpil bld, a WEOF aby zasygnalizowa
    wystpienie bldu.

B/LDY

    Oprocz zwyklych jest jeszcze

    EILSEQ Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodla
       si.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fputwc zaley od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywolaniu fopen,
    rozsdne jest oczekiwanie, e fputwc faktycznie zapisze wielobajtowy cig
    odpowiadajcy szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKE

    fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.