Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    qsort - sortuje tablic

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int(*compar)(const void *, const void *));

OPIS

    Funkcja qsort() sortuje tablic nmemb elementow o rozmiarze size.
    Argument base wskazuje na pocztek tablicy.

    Zawarto tablicy jest sortowana w porzdku rosncym, zgodnie z funkcj
    porownawcz, okrelon przez wskanik compar. Funkcja ta jest wolana z
    dwoma argumentami, ktore wskazuj na porownywane obiekty.

    Funkcja porownujca musi zwraca liczb calkowit, ktora jest mniejsza,
    rowna, lub wiksza od zera. Oznacza to wtedy, odpowiednio, e pierwszy
    argument jest mniejszy, rowny, lub wikszy od drugiego. Jeli oba
    porownywane elementy s jednakowe, to ich kolejno w posortowanej tablicy
    jest nieokrelona.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja qsort() nic nie zwraca.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    sort(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.