Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    random, srandom, initstate, setstate - generator liczb losowych

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    long int random(void);

    void srandom(unsigned int seed);

    char *initstate(unsigned int seed, char *state, size_t n);

    char *setstate(char *state);

OPIS

    Funkcja random() korzysta z generatora liczb losowych opartego na
    nieliniowych addytywnych przesuniciach, stosujcego domyln tablic o
    rozmiarze 31 dlugich liczb calkowitych do zwracania kolejnych liczb
    pseudolosowych z zakresu pomidzy 0 a RAND_MAX. Okres tego generatora
    liczb losowych jest bardzo duy, wynosi okolo 16*((2**31)-1).

    Funkcja srandom() ustawia swoj argument jako warto pocztkow dla nowego
    cigu pseudolosowych liczb calkowitych zwracanych przez random().  Cigi
    te s powtarzalne poprzez wywolanie srandom() z t sam wartoci pocztkow.
    Jeli nie podano wartoci pocztkowej, funkcja random() automatycznie
    ustawia t warto na 1.

    Funkcja initstate() pozwala na inicjalizacj tablicy stanow state w celu
    wykorzystania jej przez random(). initstate() wykorzystuje rozmiar
    tablicy stanow n do podjcia decyzji o tym, jakiego wymylnego generatora
    liczb losowych powinna uywa -- im wiksza tablica stanow, tym lepszy
    bdzie  generator liczb losowych. seed jest wartoci pocztkow dla
    inicjalizacji, ktora okrela punkt startu cigu generatora liczb losowych
    oaz zapewnia restart w tym samym punkcie.

    Funkcja setstate() zmienia tablic stanow wykorzystywan przez funkcj
    random(). Tablica stanu state jest uywana do generacji liczb losowych a
    do nastpnego wywolania initstate() lub setstate().  state musi by
    uprzednio zainicjalizowana za pomoc initstate() lub by  wynikiem
    wczeniejszego wywolania setstate().

WARTO ZWRACANA

    Funkcja  random() zwraca wartoci pomidzy 0 a RAND_MAX.  Funkcja
    srandom() nie zwraca adnej wartoci. Funkcje initstate() i setstate()
    zwracaj wskanik do poprzedniej tablicy stanow lub NULL w przypadku
    bldu.

B/LDY

    EINVAL Podano mniejsz ni 8-bajtow tablic stanow dla initstate().

UWAGI

    Obecnie "optymalnymi" wartociami dla rozmiaru tablicy stanow n s 8, 32,
    64, 128 i 256 bajtow; inne wartoci bd zaokrglane w dol do najbliszej
    znanej wartoci. Uycie mniej ni 8 bajtow spowoduje bld.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    rand(3), srand(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.