Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SK/LADNIA

    #include <setjmp.h>

    int setjmp(jmp_buf env);
    int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS

    setjmp i longjmp() s przydatne w obsludze bldow i przerwa napotykanych
    w  niskopoziomowych  procedurach  programu.  setjmp()  zachowuje
    kontekst/rodowisko stosu w env dla poniejszego uycia przez longjmp().
    Kontekst stosu bdzie uniewaniony, gdy funkcja wolajca setjmp() si
    zakoczy.

    sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe,
    zestaw blokowanych sygnalow jest zachowywany w env  i  zostanie
    odtworzony przez poniejsze wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

WARTO ZWRACANA

    setjmp() i sigsetjmp() zwracaj 0 po bezporednim zakoczeniu, a warto
    niezerow po powrocie za pomoc funkcji longjmp() z wykorzystaniem
    zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z

    POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI

    POSIX nie okrela, czy setjmp ma zachowywa kontekst sygnalowy. (W SYSV
    nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp, ktora
    nie zachowuje.)  Jeli istnieje potrzeba zachowania maski sygnalow, to
    naley uy sigsetjmp.

    setjmp() i fBsigsetjmp powoduj, e programy s trudne do zrozumienia i
    pielgnowania. Jeli jest to moliwe, naley uywa innych rozwiza.

ZOBACZ TAKE

    longjmp(3), siglongjmp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1997-03-02             SETJMP(3)