Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z haslem

SK/LADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *getpwent(void);

    void setpwent(void);

    void endpwent(void);

OPIS

    Funkcja getpwend zwraca wskanik do struktury, zawierajcej poszczegolne
    pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywolania, zwracany jest
    pierwszy wpis; poniej zwracane s kolejne.

    Funkcja setpwent ustawia wskanik pliku na jego pocztek /etc/passwd.

    Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> nastpujco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa uytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* haslo uytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator uytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imi i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powloki */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getpwent() zwraca wskanik do struktury passwd lub NULL, gdy nie
    ma wicej wpisow lub wystpi bld.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy z haslami.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    fgetpwent(3),  getpwnam(3),  getpwuid(3),  getpw(3),  putpwent(3),
    passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.