Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    shadow - procedury zakodowanego pliku hasel

SK/LADNIA

    #include <shadow.h>

    struct spwd *getspent();

    struct spwd *getspnam(char *name);

    void setspent();

    void endspent();

    struct spwd *fgetspent(FILE *fp);

    struct spwd *sgetspent(char *cp);

    int putspent(struct spwd *p, FILE *fp);

    int lckpwdf();

    int ulckpwdf();

OPIS

    shadow  operuje  na  zawartoci  dodatkowego pliku hasel (shadow)
    /etc/shadow. Plik #include opisuje struktur

    struct spwd {
      char *sp_namp; /* nazwa uytkownika (login) */
      char *sp_pwdp; /* zakodowane haslo */
      long sp_lstchg; /* ostatnia zmiana hasla */
      int sp_min; /* dni do dozwolonej zmiany */
      int sp_max; /* dni przed wymagan zmian */
      int sp_warn; /* dni ostrzeenia o wyganiciu */
      int sp_inact; /* dni przed wylczeniem konta */
      int sp_expire; /* data wanoci konta */
      int sp_flag; /* zarezerwowane do przyszlego uytku */
   }

    Znaczenie poszczegolnych pol:

    sp_namp - wskanik do zakoczonej przez nul nazwy uytkownika.
    sp_pwdp - wskanik do zakoczonego nul hasla.
    sp_lstchg - dni od 1 stycznia 1970; data ostatniej zmiany hasla.
    sp_min - dni, przed uplywem ktorych haslo nie moe by zmienione.
    sp_max - dni, po ktorych haslo musi by zmienione.
    sp_warn - dni przed dat uplywu wanoci hasla, od ktorych uytkownik jest
    ostrzegany od nadchodzcym terminie wanoci.
    sp_inact - dni po uplyniciu wanoci konta, po ktorych konto jest uwaane
    za nieaktywne i wylczane.
    sp_expire - dni od 1 stycznia 1970, data gdy konto zostanie wylczone.
    sp_flag - zarezerwowane do przyszlego uytku.

OPIS

    getspent, getspname, fgetspent i sgetspent zwracaj wskanik do struct
    spwd.  getspent zwraca nastpn pozycj w pliku, za fgetspent nastpn
    pozycj z podanego strumienia. Zaklada si, e strumie ten jest plikiem o
    poprawnym formacie.  sgetspent zwraca wskanik do struct spwd uywajc
    jako wejcia dostarczonego lacucha.  getspnam wyszukuje od biecej
    pozycji w pliku pozycji pasujcej do name.

    setspent i endspent mog zosta uyte do odpowiednio, rozpoczcia i
    zakoczenia dostpu do chronionego pliku hasel (shadow).

    Do zapewnienia wylcznego dostpu do pliku /etc/shadow powinny by uywane
    procedury lckpwdf i ulckpwdf. lckpwdf przez 15 sekund usiluje uzyska
    blokad przy pomocy pw_lock. Kontynuuje prob uzyskania drugiej blokady
    przy pomocy spw_lock przez czas pozostaly z pocztkowych 15 sekund.
    Jeeli po uplywie 15 sekund ktorakolwiek z tych prob zawiedzie, to
    lckpwdf zwraca -1. Jeeli uzyskano obie blokady, to zwracane jest 0.

DIAGNOSTYKA

    Jeeli nie ma dalszych pozycji lub podczas przetwarzania pojawi si bld,
    to procedury zwracaj NULL. Procedury zwracajce warto typu int zwracaj
    0 w przypadku powodzenia a -1 dla poraki.

PRZESTROGI

    Procedury te mog by uywane wylcznie przez superuytkownika, gdy dostp do
    dodatkowego, chronionego pliku hasel jest ograniczony.

PLIKI

    /etc/shadow - zakodowane hasla uytkownikow

ZOBACZ TAKE

    getpwent(3), shadow(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   SHADOW(3)