Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    rand, srand - generator liczb losowych.

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int rand(void);

    void srand(unsigned int seed);

OPIS

    Funkcja rand() zwraca pseudolosow liczb calkowit z zakresu pomidzy 0 a
    RAND_MAX.

    Funkcja srand() ustawia swoj argument jako warto pocztkow dla nowego
    cigu pseudolosowych liczb calkowitych zwracanych przez rand(). Cigi te
    s powtarzalne poprzez wywolanie srand() z t sam wartoci pocztkow.

    Jeli nie podano wartoci pocztkowej, funkcja rand() automatycznie
    ustawia t warto na 1.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja rand() zwraca warto z zakresu pomidzy 0 a RAND_MAX. Funkcja
    srand() nie zwraca adnej wartoci.

UWAGI

    Wersje rand() i srand() w bibliotece C Linuksa korzystaj z tego samego
    generatora liczb losowych, co random() i srandom(), wic mniej znaczce
    bity powinny by tak samo losowe jak bity bardziej znaczce. Jednake, w
    starszych implementacjach rand() bity mniej znaczce s znacznie mniej
    losowe ni bity bardziej znaczce.

    W Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (William H.
    Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling; New
    York: Cambridge University Press, 1992 (wyd. 2, str. 277)), umieszczono
    nastpujce komentarze:
       "Jeli chcesz wygenerowa liczb losow spomidzy 1 a 10, powiniene
       zawsze robi to korzystajc z bardziej znaczcych bitow, jak w

           j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));

       a nigdy z czego podobnego do

           j=1+(rand() % 10);

       (co korzysta z mniej znaczcych bitow)."

    Generacja liczb losowych jest zloonym zagadnieniem. Ksika Numerical
    Recipes in C (patrz referencje powyej) zawiera doskonal dyskusj
    praktycznych wynikow generacji liczb losowych w rozdziale 7 (Random
    Numbers).

    Bardziej  teoretyczn  dyskusj, ktora rownie szeroko omawia wiele
    praktycznych wynikow mona znale w rozdziale 3 (Random Numbers) Donalda
    E. Knutha The Art of Computer Programming, tom 2 (Seminumerical
    Algorithms), wyd. 2; Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing
    Company, 1981.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    random(3), srandom(3), initstate(3), setstate(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.