Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strcpy, strncpy - kopiuje lacuch znakow

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja strcpy() kopiuje lacuch znakow wskazywany przez src (lcznie z
    koczcym znakiem `\0') to tablicy wskazywanej przez dest. Lacuchy nie
    mog na siebie nachodzi. Lacuch docelowy dest musi by wystarczajco
    dlugi, eby pomieci kopie src.

    Funkcja strncpy() jest podobna do strcpy(), z tym e kopiuje nie wicej
    ni n bajtow z src. Dlatego, jeeli nie bylo znaku null wrod pierwszych n
    bajtow src, lacuch skopiwany nie bdzie zakoczony znakiem null.

    Jeeli dlugo src jest mniejsza ni n, to reszta dest zostanie wypelniona
    znakiem null.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje strcpy() i strncpy() zwracaj wskanik do lacucha docelowego
    dest.

B/LDY

    Jeeli lacuch docelowy w funkcji strcpy() nie jest wystarczajco dlugi
    (czytaj: programista jest glupi/leniwy, i nie sprawdzil rozmiaru przed
    kopiowaniem) to moe zdarzy si cokolwiek.  Przepelnianie lacuchow o
    stalej dlugoci jest ulubion technik crackerow.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.