Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie lacucha

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strdup(const char *s);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <string.h>

    char *strndup(const char *s, size_t n);
    char *strdupa(const char *s);
    char *strndupa(const char *s, size_t n);

OPIS

    Funkcja strdup() zwraca wskanik do nowego lacucha, ktory stanowi kopi
    lacucha s. Pami dla nowego lacucha jest przydzielana za pomoc malloc(3)
    i moe by zwolniona za pomoc free(3).

    Funkcja strndup() jest podobna, lecz kopiuje co najwyej n znakow. Jeli
    s jest dlusze ni n, kopiowane jest tylko n znakow i dodawany jest
    koczcy znak NUL.

    strdupa  i  strndupa  s  podobne, ale korzystaj z alloca(3) do
    przydzielania pamici na bufor. S one dostpne wylcznie, gdy uywany jest
    pakiet GNU GCC, i dotycz ich te same ograniczenia, ktore opisano w
    alloca(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strdup() zwraca wskanik do skopiowanego lacucha lub NULL, gdy
    nie jest dostpna dostateczna ilo pamici.

B/LDY

    ENOMEM Nie mona przydzieli dostatecznej iloci pamici potrzebnej dla
       kopii lacucha.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3. strndup(), strdupa() i strndupa() s rozszerzeniami
    GNU.

ZOBACZ TAKE

    alloca(3), calloc(3), free(3), malloc(3), realloc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.