Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup,
    strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp,  strpbrk,
    strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex -
    operacje na lacuchach

SK/LADNIA

    #include <strings.h>

    int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strchr(const char *s, int c);

    int strcmp(const char *s1, const char *s2);

    int strcoll(const char *s1, const char *s2);

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

    char *strdup(const char *s);

    char *strfry(char *string);

    size_t strlen(const char *s);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strpbrk(const char *s, const char *accept);

    char *strrchr(const char *s, int c);

    char *strsep(char **stringp, const char *delim);

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

    char *strtok(char *s, const char *delim);

    size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcje lacuchowe umoliwiaj operacje na zakoczonych znakiem  NUL
    lacuchach. Opis kadej z funkcji znajduje si na indywidualnej dla danej
    funkcji stronie podrcznika man.

ZOBACZ TAKE

    index(3), rindex(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3),
    strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3),
    strncat(3),  strncmp(3),  strncpy(3),  strncasecmp(3),  strpbrk(3),
    strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-04-09             STRING(3)