Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strcat, strncat - polczenie dwoch lacuchow

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja strcat() dolcza lacuch src do lacucha dest nadpisujc znak `\0'
    na kocu dest i dodajc znak `\0' na kocu wyniku. Lacuchy nie mog na
    siebie nachodzi a lacuch dest musi zawiera dostateczn ilo miejsca na
    wynik.

    Funkcja strncat() jest podobna, z wyjtkiem tego, e dolczane do lacucha
    dest jest jedynie pierwszych n znakow src.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje strcat() i strncat() zwracaj wskanik do wynikowego lacucha
    dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.