Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strtok, strtok_r - wydzielanie slow z lacuchow

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strtok(char *s, const char *delim);

    char *strtok_r(char *s, const char *delim, char **ptrptr);

OPIS

    `Slowo' jest to niepusty cig znakow, ktore nie wystpuj w lacuchu delim,
    poprzedzony znakiem \0 lub znakiem wystpujcym w delim.

    Funkcja strtok() sluy do rozkladania cigu znakow s na slowa.  Pierwsze
    odwolanie do strtok() powinno posiada s jako pierwszy argument. Nastpne
    wywolania powinny mie jako pierwszy argument NULL.  Kade wywolanie
    zwraca wskanik do nastpnego slowa lub NULL, gdy nie ma ju wicej slow.

    Jeli slowo koczy si separatorem (delim), to ten koczcy znak jest
    nadpisywany przez \0 i zapamitywany jest wskanik do nastpnego znaku dla
    nastpnego wywolania strtok.  Cig separatorow delim moe by inny dla
    kadego wywolania.

    Funkcja strtok_r() dziala tak samo, jak strtok(), ale zamiast korzysta
    ze statycznego bufora, korzysta ze wskanika do przydzielonego przez
    uytkownika wskanika char*. Wskanik ten, parametr ptrptr, nie moe zosta
    zmieniony podczas rozkladania jednego lacucha.

USTERKI

    Nigdy nie naley uywa tej funkcji. Jeli jest to jednak konieczne, naley
    zauway, e:

       Funkcje te modyfikuj swoj pierwszy argument.

       Tosamo znaku separatora jest tracona.

       Funkcje ta nie mog by stosowana z cigami stalymi.

       Funkcja strtok() korzysta ze statycznego bufora, wic nie jest
       przystosowana do wielowtkowoci. Jeli ma to znaczenie, naley uywa
       strtok_r().

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strtok() zwraca wskanik do nastpnego slowa lub NULL, jeli nie
    ma ju wicej slow.

ZGODNE Z

    strtok()
       SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

    strtok_r()
       POSIX.1c

ZOBACZ TAKE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strspn(3), strstr(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.