Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       sysconf - pobiera informacje o konfiguracji

SK/LADNIA

       #include <unistd.h>

       long sysconf(int name);

OPIS

       POSIX  pozwala  aplikacji  testowa w czasie kompilowania lub dzialania,
       czy  pewne  opcje   s   wspierane   lub   jakie   s   wartoci   pewnych
       konfigurowalnych stalych lub limitow.

       W  czasie  kompilacjie  jest to robione przez zainkludowanie <unistd.h>
       i/lub <limits.h> i testowanie wartoci pewnych makr.

       W czasie dzialania programu, mona  odpyta  o  wartoci  liczbowe,  uywaj
       obecnej  funkcji  sysconf(). Wartoci liczbowe dotyczce systemu plikow w
       ktorym  jest  umieszczony  dany  plik  mona  uzyska  wywolujc   funkcje
       fpathconf(3)   i  pathconf(3).  Wartoci  bdce  lacuchami  znakow zwraca
       funkcja confstr(3)

       Wartoci zwracane przez te funkcje  s  stalymi  dotyczcymi  konfiguracji
       systemu, ktore nie zmieni si przez caly czas ycia procesu.

       Dla opcji zazwyczaj istnieje stala _POSIX_CO, ktora moe by zdefiniowana
       w <unistd.h>. Jeeli nie jest zdefiniowana,  mona  uzyska  jej  warto  w
       czasie  dzialania  programu.  Jeeli  wartoci jest -1, to dana opcja nie
       jest wspierana  w systemie. Warto  0  oznacza,  e  istniej  odpowiednie
       funkcje  i  pliki  naglowkowe, ale naley sprawdzi w czasie dzialania, w
       jakim stopniu dana opcja jest wspierana. Warto inna ni -1 i 0  oznacza,
       e  dana  opcja  jest  wspierana.  Zazwyczaj wartoci (takie jak 200112L)
       oznaczaj rok i miesic rewizji standardu POSIX opisujcej t opcj.  Dopoki
       odpowiedni  standard  POSIX  opisujcy  opcj  nie zostanie opublikowany,
       glibc uywa wartoci  1,  aby  zasygnalizowa,  e  opcja  jest  wspierana.
       Odpowiednim  argumentem funkcji sysconf() bdzie _SC_CO. List opcji mona
       znale w posixoptions(7).

       Dla zmiennych lub limitow zazwyczaj istnieje stala  _CO  definiowana  w
       <limits.h>lub  _POSIX_CO  definiowana  w  <unistd.h>.  Stala  nie bdzie
       zdefiniowana,  jeeli  limit  nie  jest  okrelony.  Jeeli   stala   jest
       zdefiniowana,  to okrela gwarantowany limit, ale w rzeczywistoci moe by
       wspierane wicej ni wynosi warto tej stalej. Jeli aplikacja  chce  zrobi
       uytek  ze zmiennych, ktorych wartoci mog si roni w zalenoci od systemu,
       moe wywola funkcj sysconf(). Argumentem funkcji sysconf() bdzie _SC_CO.

ZMIENNE POSIX.1

       Podajemy nazw zmiennej,nazw parametru funkcji  sysconf(),  uywanego  do
       odpytania o jej warto, oraz krotki opis.

       Najpierw wartoci zgodne z POSIX.1.

       ARG_MAX - _SC_ARG_MAX
              Maksymalna dlugo argumentow funkcji z rodziny exec(). Nie moe by
              mniejsza ni  _POSIX_ARG_MAX (4096).

       CHILD_MAX - _SC_CHILD_MAX
              Maksymalna liczba rownoczesnych procesow jednego uytkownika. Nie
              moe by mniejsza ni _POSIX_CHILD_MAX (25).

       HOST_NAME_MAX - _SC_HOST_NAME_MAX
              Maksymalna dlugo nazwy hosta, pomijajc kocowy bajt NUL, zwracana
              przez    gethostname(2).    Nie    moe    by     mniejsza     ni
              _POSIX_HOST_NAME_MAX (255).

       LOGIN_NAME_MAX - _SC_LOGIN_NAME_MAX
              Maksymalna dlugo nazwy uytkownika, lcznie z kocowym znakiem NUL.
              Nie moe by mniejsza ni _POSIX_LOGIN_NAME_MAX (9).

       tyknicia zegara - _SC_CLK_TCK
              Liczba tykni zegara na sekund.  Odpowiadajca  jej  zmienna  jest
              przestarzala,  a  byla oczywicie nazwana  CLK_TCK. (Uwaga: makro
              CLOCKS_PER_SEC nie dostarcza informacji:   jego  warto  musi  by
              rowna 1000000).

       OPEN_MAX - _SC_OPEN_MAX
              Maksymalna  liczba  plikow,  ktore  proces  moe  mie  otwarte  w
              dowolnym czasie. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_OPEN__MAX (20).

       PAGESIZE - _SC_PAGESIZE
              Rozmiar strony w bajtach. Nie moe by mniejsza  ni  1.  (Niektore
              systemy uywaj zamiast tego PAGE_SIZE).

       RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
              Liczba powtorzonych wystpie  BRE  dopuszczalnych w regexec(3)  i
              regcomp(3). Nie moe by mniejsza ni _POSIX2_RE_DUP_MAX (255).

       STREAM_MAX - _SC_STREAM_MAX
              Maksymalna liczba strumieni, ktor proces moe otworzy w  dowolnym
              czasie.  Jeli  jest  zdefiniowana,  to  ma  tak  sam  warto  jak
              standardowe  makro  FOPEN_MAX  w  C.  Nie  moe  by  mniejsza  ni
              _POSIX_STREAM_MAX (8).

       SYMLOOP_MAX
              Maksymalna  liczba  dowiza  symbolicznych  w ciece nie powodujca
              zwrocenia ELOOP. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_SYMLOOP_MAX (8).

       TTY_NAME_MAX - _SC_TTY_NAME_MAX
              Maksymalna dlugo nazwy urzdzenia terminalowego,  wlczajc  kocowy
              znak NUL. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_TTY_NAME_MAX (9).

       TZNAME_MAX - _SC_TZNAME_MAX
              Maksymalna  liczba  bajtow  w nazwie strefy czasowej. Nie moe by
              mniejsza ni _POSIX_TZNAME_MAX (6).

       _POSIX_VERSION - _SC_VERSION
              okrela rok  i  miesic,  w  formacie  YYYYMML,  w  ktorym  zostal
              zaakceptowany  standard  POSIX.1;   na  przyk/lad  warto  199009L
              oznacza wersj standardu z wrzenia 1990r.

ZMIENNE POSIX.2

       Nastpnie wartoci POSIX.2 okrelajce limity dla programow uytkowych.

       BC_BASE_MAX - _SC_BC_BASE_MAX
              okrela maksymaln warto obase akceptowan  przez  program  uytkowy
              bc(1).

       BC_DIM_MAX - _SC_BC_DIM_MAX
              okrela  maksymaln  dopuszczaln  liczb  elementow  w  tabelach  w
              programie bc(1).

       BC_SCALE_MAX - _SC_BC_SCALE_MAX
              okrela maksymaln warto scale akceptowan  przez  program  uytkowy
              bc(1).

       BC_STRING_MAX - _SC_BC_STRING_MAX
              okrela maksymaln dlugo lacucha znakow akceptowanego przez bc(1).

       COLL_WEIGHTS_MAX - _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
              okrela  maksymaln liczb wag, ktore mona przypisa do wpisu  slowa
              kluczowego  LC_COLLATE   order   w   pliku   definicji   ustawie
              regionalnych.

       EXPR_NEST_MAX - _SC_EXPR_NEST_MAX
              okrela   maksymaln   liczb   wyrae   zagniedonych  w  nawiasach,
              akceptowan przez program expr(1).

       LINE_MAX - _SC_LINE_MAX
              Maksymalna dlugo linii wejciowej (lcznie ze znakiem koca  linii)
              programu uytkowego pochodzcej albo ze standardowego wejcia, albo
              z pliku.

       RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
              Maksymalna liczna  powtorzonych  wystpie  wyraenia  regularnego,
              jeeli jest uywana notacja \{m,n\}.

       POSIX2_VERSION - _SC_2_VERSION
              okrela wersj standardu POSIX.2 w formacie YYYYMML.

       POSIX2_C_DEV - _SC_2_C_DEV
              okrela,  czy  s  wspierane  uytki  zgodne  z  POSIX.2  sluce  do
              rozwijania oprogramowania w jzyku C.

       POSIX2_FORT_DEV - _SC_2_FORT_DEV
              okrela,  czy  s  wspierane  uytki  zgodne  z  POSIX.2  sluce  do
              rozwijania oprogramowania w Fortranie.

       POSIX2_FORT_RUN - _SC_2_FORT_RUN
              okrela,  czy  s  wspierane  programy  uytkowe  POSIX.2, sluce do
              uruchamia programow w FORTRANIE.

       _POSIX2_LOCALEDEF - _SC_2_LOCALEDEF
              okrela,  czy  jest  wspierane  tworzenie  ustawie   regionalnych
              POSIX.2 przez localedef(1) .

       POSIX2_SW_DEV - _SC_2_SW_DEV
              okrela,  czy  s  wspierane  uytki  zgodne  z  POSIX.2  sluce  do
              rozwijania oprogramowania.

       Te wartoci take istniej, ale moe nie by ich w standardzie.

        - _SC_PHYS_PAGES
              Liczba stron pamici fizycznej. Prosz zauway, e nie jest  moliwe,
              aby iloczyn tej wartoci z _SC_PAGE_SIZE przekroczyl dopuszczalny
              zakres wartoci liczbowych (overflow)

        - _SC_AVPHYS_PAGES
              Liczba obecnie dostpnych stron fizycznej pamici.

WARTO ZWRACANA

       Jeeli argument name jest niepoprawny, to zwracane jest -1, a errno jest
       ustawiane  na  EINVAL.  W przeciwnym wypadku wartoci zwracan jest warto
       zasobu systemowego, a warto errno nie jst zmieniana. W przypadku  opcji
       zwracana  jest  warto dodatnia, jeli opcja jest dostpna, a -1, jeli nie
       jest. W przypadku limitow -1 oznacza, e limit nie zostal okrelony.

ZGODNE Z

       POSIX.1.

B/LDY

       Uycie ARG_MAX jest skomplikowane, poniewa nie jest  okrelone,  jak  duo
       przestrzeni  argumentow  funkcji  exec()  jest  zabierana przez zmienne
       rodowiskowe uytkownika.

       Niektore zwracane  wartoci  mog  by  due;  nie  s  one  odpowiednie  do
       przydzielania pamici.

ZOBACZ TAKE

       bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3), posixoptions(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.