Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sysconf - pobiera informacje o konfiguracji

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

OPIS

    POSIX pozwala aplikacji testowa w czasie kompilowania lub dzialania,
    czy pewne opcje  s  wspierane  lub  jakie  s  wartoci  pewnych
    konfigurowalnych stalych lub limitow.

    W czasie kompilacjie jest to robione przez zainkludowanie <unistd.h>
    i/lub <limits.h> i testowanie wartoci pewnych makr.

    W czasie dzialania programu, mona odpyta o wartoci liczbowe, uywaj
    obecnej funkcji sysconf(). Wartoci liczbowe dotyczce systemu plikow w
    ktorym jest umieszczony dany plik mona uzyska wywolujc  funkcje
    fpathconf(3)  i pathconf(3). Wartoci bdce lacuchami znakow zwraca
    funkcja confstr(3)

    Wartoci zwracane przez te funkcje s stalymi dotyczcymi konfiguracji
    systemu, ktore nie zmieni si przez caly czas ycia procesu.

    Dla opcji zazwyczaj istnieje stala _POSIX_CO, ktora moe by zdefiniowana
    w <unistd.h>. Jeeli nie jest zdefiniowana, mona uzyska jej warto w
    czasie dzialania programu. Jeeli wartoci jest -1, to dana opcja nie
    jest wspierana w systemie. Warto 0 oznacza, e istniej odpowiednie
    funkcje i pliki naglowkowe, ale naley sprawdzi w czasie dzialania, w
    jakim stopniu dana opcja jest wspierana. Warto inna ni -1 i 0 oznacza,
    e dana opcja jest wspierana. Zazwyczaj wartoci (takie jak 200112L)
    oznaczaj rok i miesic rewizji standardu POSIX opisujcej t opcj. Dopoki
    odpowiedni standard POSIX opisujcy opcj nie zostanie opublikowany,
    glibc uywa wartoci 1, aby zasygnalizowa, e opcja jest wspierana.
    Odpowiednim argumentem funkcji sysconf() bdzie _SC_CO. List opcji mona
    znale w posixoptions(7).

    Dla zmiennych lub limitow zazwyczaj istnieje stala _CO definiowana w
    <limits.h>lub _POSIX_CO definiowana w <unistd.h>. Stala nie bdzie
    zdefiniowana, jeeli limit nie jest okrelony. Jeeli  stala  jest
    zdefiniowana, to okrela gwarantowany limit, ale w rzeczywistoci moe by
    wspierane wicej ni wynosi warto tej stalej. Jeli aplikacja chce zrobi
    uytek ze zmiennych, ktorych wartoci mog si roni w zalenoci od systemu,
    moe wywola funkcj sysconf(). Argumentem funkcji sysconf() bdzie _SC_CO.

ZMIENNE POSIX.1

    Podajemy nazw zmiennej,nazw parametru funkcji sysconf(), uywanego do
    odpytania o jej warto, oraz krotki opis.

    Najpierw wartoci zgodne z POSIX.1.

    ARG_MAX - _SC_ARG_MAX
       Maksymalna dlugo argumentow funkcji z rodziny exec(). Nie moe by
       mniejsza ni _POSIX_ARG_MAX (4096).

    CHILD_MAX - _SC_CHILD_MAX
       Maksymalna liczba rownoczesnych procesow jednego uytkownika. Nie
       moe by mniejsza ni _POSIX_CHILD_MAX (25).

    HOST_NAME_MAX - _SC_HOST_NAME_MAX
       Maksymalna dlugo nazwy hosta, pomijajc kocowy bajt NUL, zwracana
       przez  gethostname(2).  Nie  moe  by   mniejsza   ni
       _POSIX_HOST_NAME_MAX (255).

    LOGIN_NAME_MAX - _SC_LOGIN_NAME_MAX
       Maksymalna dlugo nazwy uytkownika, lcznie z kocowym znakiem NUL.
       Nie moe by mniejsza ni _POSIX_LOGIN_NAME_MAX (9).

    tyknicia zegara - _SC_CLK_TCK
       Liczba tykni zegara na sekund. Odpowiadajca jej zmienna jest
       przestarzala, a byla oczywicie nazwana CLK_TCK. (Uwaga: makro
       CLOCKS_PER_SEC nie dostarcza informacji:  jego warto musi by
       rowna 1000000).

    OPEN_MAX - _SC_OPEN_MAX
       Maksymalna liczba plikow, ktore proces moe mie otwarte w
       dowolnym czasie. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_OPEN__MAX (20).

    PAGESIZE - _SC_PAGESIZE
       Rozmiar strony w bajtach. Nie moe by mniejsza ni 1. (Niektore
       systemy uywaj zamiast tego PAGE_SIZE).

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Liczba powtorzonych wystpie BRE dopuszczalnych w regexec(3) i
       regcomp(3). Nie moe by mniejsza ni _POSIX2_RE_DUP_MAX (255).

    STREAM_MAX - _SC_STREAM_MAX
       Maksymalna liczba strumieni, ktor proces moe otworzy w dowolnym
       czasie. Jeli jest zdefiniowana, to ma tak sam warto jak
       standardowe makro FOPEN_MAX w C. Nie moe by mniejsza ni
       _POSIX_STREAM_MAX (8).

    SYMLOOP_MAX
       Maksymalna liczba dowiza symbolicznych w ciece nie powodujca
       zwrocenia ELOOP. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_SYMLOOP_MAX (8).

    TTY_NAME_MAX - _SC_TTY_NAME_MAX
       Maksymalna dlugo nazwy urzdzenia terminalowego, wlczajc kocowy
       znak NUL. Nie moe by mniejsza ni _POSIX_TTY_NAME_MAX (9).

    TZNAME_MAX - _SC_TZNAME_MAX
       Maksymalna liczba bajtow w nazwie strefy czasowej. Nie moe by
       mniejsza ni _POSIX_TZNAME_MAX (6).

    _POSIX_VERSION - _SC_VERSION
       okrela rok i miesic, w formacie YYYYMML, w ktorym zostal
       zaakceptowany standard POSIX.1;  na przyk/lad warto 199009L
       oznacza wersj standardu z wrzenia 1990r.

ZMIENNE POSIX.2

    Nastpnie wartoci POSIX.2 okrelajce limity dla programow uytkowych.

    BC_BASE_MAX - _SC_BC_BASE_MAX
       okrela maksymaln warto obase akceptowan przez program uytkowy
       bc(1).

    BC_DIM_MAX - _SC_BC_DIM_MAX
       okrela maksymaln dopuszczaln liczb elementow w tabelach w
       programie bc(1).

    BC_SCALE_MAX - _SC_BC_SCALE_MAX
       okrela maksymaln warto scale akceptowan przez program uytkowy
       bc(1).

    BC_STRING_MAX - _SC_BC_STRING_MAX
       okrela maksymaln dlugo lacucha znakow akceptowanego przez bc(1).

    COLL_WEIGHTS_MAX - _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       okrela maksymaln liczb wag, ktore mona przypisa do wpisu slowa
       kluczowego LC_COLLATE  order  w  pliku  definicji  ustawie
       regionalnych.

    EXPR_NEST_MAX - _SC_EXPR_NEST_MAX
       okrela  maksymaln  liczb  wyrae  zagniedonych w nawiasach,
       akceptowan przez program expr(1).

    LINE_MAX - _SC_LINE_MAX
       Maksymalna dlugo linii wejciowej (lcznie ze znakiem koca linii)
       programu uytkowego pochodzcej albo ze standardowego wejcia, albo
       z pliku.

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Maksymalna liczna powtorzonych wystpie wyraenia regularnego,
       jeeli jest uywana notacja \{m,n\}.

    POSIX2_VERSION - _SC_2_VERSION
       okrela wersj standardu POSIX.2 w formacie YYYYMML.

    POSIX2_C_DEV - _SC_2_C_DEV
       okrela, czy s wspierane uytki zgodne z POSIX.2 sluce do
       rozwijania oprogramowania w jzyku C.

    POSIX2_FORT_DEV - _SC_2_FORT_DEV
       okrela, czy s wspierane uytki zgodne z POSIX.2 sluce do
       rozwijania oprogramowania w Fortranie.

    POSIX2_FORT_RUN - _SC_2_FORT_RUN
       okrela, czy s wspierane programy uytkowe POSIX.2, sluce do
       uruchamia programow w FORTRANIE.

    _POSIX2_LOCALEDEF - _SC_2_LOCALEDEF
       okrela, czy jest wspierane tworzenie ustawie  regionalnych
       POSIX.2 przez localedef(1) .

    POSIX2_SW_DEV - _SC_2_SW_DEV
       okrela, czy s wspierane uytki zgodne z POSIX.2 sluce do
       rozwijania oprogramowania.

    Te wartoci take istniej, ale moe nie by ich w standardzie.

    - _SC_PHYS_PAGES
       Liczba stron pamici fizycznej. Prosz zauway, e nie jest moliwe,
       aby iloczyn tej wartoci z _SC_PAGE_SIZE przekroczyl dopuszczalny
       zakres wartoci liczbowych (overflow)

    - _SC_AVPHYS_PAGES
       Liczba obecnie dostpnych stron fizycznej pamici.

WARTO ZWRACANA

    Jeeli argument name jest niepoprawny, to zwracane jest -1, a errno jest
    ustawiane na EINVAL. W przeciwnym wypadku wartoci zwracan jest warto
    zasobu systemowego, a warto errno nie jst zmieniana. W przypadku opcji
    zwracana jest warto dodatnia, jeli opcja jest dostpna, a -1, jeli nie
    jest. W przypadku limitow -1 oznacza, e limit nie zostal okrelony.

ZGODNE Z

    POSIX.1.

B/LDY

    Uycie ARG_MAX jest skomplikowane, poniewa nie jest okrelone, jak duo
    przestrzeni argumentow funkcji exec() jest zabierana przez zmienne
    rodowiskowe uytkownika.

    Niektore zwracane wartoci mog by due; nie s one odpowiednie do
    przydzielania pamici.

ZOBACZ TAKE

    bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3), posixoptions(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.