Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    tan, tanf, tanl - funkcja tangens

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double tan(double x);

    float tanf(float x);

    long double tanl(long double x);

OPIS

    Funkcja tan() zwraca tangens dla x, gdzie x to warto w radianach.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double s
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKE

    acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27              TAN(3)