Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double tanh(double x);

    float tanhf(float x);

    long double tanhl(long double x);

OPIS

    Funkcja  tanh()  zwraca tangens hiperboliczny dla x, ktory jest
    matematycznie zdefiniowany jako sinh(x) / cosh(x).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27              TANH(3)