Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    usleep - zawiesza wykonanie na czas wyraony w mikrosekundach

SK/LADNIA

    /* wersja BSD */
    #include <unistd.h>

    void usleep(unsigned long usec);

    /* wersja SUSv2 */
    #define _XOPEN_SOURCE 500
    #include <unistd.h>

    int usleep(useconds_t usec);

OPIS

    Funkcja  usleep()  zawiesza wykonanie wywolujcego procesu na (co
    najmniej) usec mikrosekund. Zawieszenie moe by delikatnie wydluone
    przez  jakkolwiek  aktywno  systemu  albo  rzez czas spdzony na
    przetwarzaniu wywolania, albo z powodu  niepodzielnoci  licznikow
    systemowych.

WARTO ZWRACANA

    Nic (BSD). Albo: 0 w razie powodzenia, -1 w razie bldu (SUSv2).

B/LDY

    EINTR Przerwane przez sygnal.

    EINVAL usec nie jest mniejsze ni 1000000. (Dla systemow, dla ktorych
       jest to traktowane jako bld).

ZGODNE Z

    4.3BSD. Wersja SUSv2 zwraca int i jest to take prototyp uywany przez
    glibc 2.2.2. SUSv2 dokumentuje tylko bld EINVAL.

UWAGI

    Typ useconds_t jest typem unsigned integer, zdolnym do przechowywania
    liczb naturalnych z zakresu [0,1000000]. Programy bd bardziej przenone,
    gdy nigdy nie uyj wprost tego typu. Prosz uy

       #include <unistd.h>
       ...
           unsigned int usecs;
       ...
           usleep(usecs);

    Typ jest zdefiniowany w <sys/types.h> wlczanym przez <unistd.h>, jednak
    glibc definiuje go tylko wtedy, gdy _XOPEN_SOURCE ma warto nie mniejsz
    ni 500, albo gdy zarowno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
    jest zdefiniowane.

    Interakcja tej funkcji z sygnalem SIGALRM oraz z innymi funkcjami
    licznikowymi, takimi jak alarm(), sleep(), nanosleep(), setitimer(),
    timer_create(), timer_delete(), timer_getoverrun(), timer_gettime(),
    timer_settime(), ualarm() jest nieokrelona.

    Funkcja jest przestarzala. Prosz uywa nanosleep(2) lub setitimer(2)
    zamiast niej.

ZOBACZ TAKE

    alarm(2),  getitimer(2),  nanosleep(2),  select(2),  setitimer(2),
    sleep(3), feature_test_macros(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2003-07-23             USLEEP(3)