Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    stdarg - listy zmiennych argumentow

SK/LADNIA

    #include <stdarg.h>

    void va_start(va_list ap, last);
    type va_arg(va_list ap, type);
    void va_end(va_list ap);
    void va_copy(va_list dest, va_list src);

OPIS

    Funkcj mona wola z ron liczb argumentow, ronych typow. Plik naglowkowy
    stdarg.h deklaruje typ va_list i definiuje trzy makra, iterujce poprzez
    list argumentow, ktorych liczba i typy nie s znane wywolanej funkcji.

    Wywolana funkcja musi zadeklarowa obiekt typu va_list, ktory jest
    uywany przez makra va_start, va_arg i va_end.

  va_start
    Makro va_start inicjuje ap do dalszego uytku przez va_arg i va_end, i
    musi by wywolane jako pierwsze.

    Parametr  last jest nazw ostatniego parametru przed zmienn list
    argumentow, czyli ostatnim parametrem, ktorego typ byl funkcji znany.

    Poniewa adres tego parametru jest uywany w makrze va_start, nie
    powinien on by deklarowany jako zmienna rejestrowa, funkcja czy typ
    tablicowy.

  va_arg
    Makro va_arg rozwija si do wyraenia, ktore ma typ i warto nastpnego
    argumentu w wywolaniu. Parametr ap to va_list ap zainicjowany przez
    va_start. Kade wywolanie va_arg zmienia ap tak, e nastpne wywolanie
    zwraca nastpny argument. Parametr type Jest nazw typu, podan tak e typ
    wskanika do obiektu, ktory ma podany typ mona uzyska przez dodanie * do
    type.

    Pierwsze  uycie  makra  va_arg  po  va_start zwraca argument za
    last(ostatnim).  Kolejne  wywolania  zwracaj  wartoci  pozostalych
    argumentow.

    Jeli nie ma nastpnego argumentu lub jeli type nie jest zgodny z
    rzeczywistym typem nastpnego argumentu, pojawi si losowe bldy.

    Jeli ap zostanie przekazane do funkcji uywajcej va_arg(ap,type), to
    warto ap po zakoczeniu tej funkcji bdzie nieokrelona.

  va_end
    Kademu wywolaniu va_start musi odpowiada wywolanie va_end w obrbie tej
    samej funkcji. Po wywolaniu va_end(ap) warto ap bdzie nieokrelona.
    Lista moe by przetwarzana wielokrotnie, przy czym kade przetworzenie
    musi by zawarte pomidzy va_start a va_end.  va_end moe by zarowno
    makrem, jak i funkcj.

  va_copy
    Oczywista implementacja zawieralaby wskanik va_list do ramki stosu
    funkcji o zmiennej liczbie argumentow. Przy takiej konfiguracji (jak
    dotd,  najpowszechniejszej)  nie  ma  adnych  przeciwskaza  wobec
    podstawienia
           va_list aq = ap;
    Niestety, s rownie systemy, ktore robi to poprzez tablic wskanikow (o
    dlugoci 1) i wtedy niezbdne jest
           va_list aq;
           *aq = *ap;
    Wreszcie, w systemach, ktore przekazuj parametry w rejestrach, moe
    okaza si koniecznym przydzielenie pamici przez va_start, przechowanie
    tam parametrow, jak te wskaza, ktory parametr jest nastpny, tak aby
    va_arg moglo przej cal list. Wowczas va_end moe wreszcie zwolni
    przydzielon w tym celu pami. Aby dostosowa si do tej sytuacji, C99
    dodaje makro va_copy, tak aby powysze przypisanie moglo byc zastpione
    przez
           va_list aq;
           va_copy(aq, ap);
           ...
           va_end(aq);
    Kademu wywolaniu va_copy musi odpowiada wywolanie va_end w obrbie tej
    samej funkcji. Niektore systemy nie udostpniajce va_copy posiadaj
    zamiast tego __va_copy, gdy ta nazwa byla uywana w szkicowej propozycji
    standardu.

PRZYK/LADY

    Funkcja foo pobiera lacuch znakow formatujcych i wypisuje argumenty z
    nimi zwizane w oparciu o typ argumentu.
       #include <stdio.h>
       #include <stdarg.h>

       void foo(char *fmt, ...) {
          va_list ap;
          int d;
          char c, *p, *s;

          va_start(ap, fmt);
          while (*fmt)
            switch(*fmt++) {
            case 's':      /* napis */
               s = va_arg(ap, char *);
               printf("string %s\n", s);
               break;
            case 'd':      /* int */
               d = va_arg(ap, int);
               printf("int %d\n", d);
               break;
            case 'c':      /* char */
                   /* wystpuje tu potrzeba rzutowania, gdy va_arg
                     pobiera w pelni awansowane typy */
               c = (char) va_arg(ap, int);
               printf("char %c\n", c);
               break;
            }
          va_end(ap);
       }

ZGODNE Z

    Makra va_start, va_arg, i va_end s zgodne z ANSI X3.159-1989 (``C89'').
    C99 definiuje makro va_copy.

KOMPATYBILNO

    Makra te nie s zgodne z historycznymi makrami, ktore zastpily. Zgodna
    wstecznie wersja znajduje si w pliku naglowkowym varargs.h.

POR'OWNANIE

    Historyczna konfiguracja to:
       #include <varargs.h>

       void foo(va_alist) va_dcl {
           va_list ap;

           va_start(ap);
           while(...) {
               ...
               x = va_arg(ap, type);
               ...
           }
           va_end(ap);
       }
    W niektorych systemach, va_end zawiera zamykajcy '}' odpowiadajcy '{' w
    va_start, tak eby obydwa makra musialy wystpi w tej samej funkcji w
    dozwolony sposob.

USTERKI

    W  przeciwiestwie  do  makr  varargs, makra stdarg nie zezwalaj
    programistom na tworzenie funkcji bez ustalonych argumentow.  Problem
    ten powoduje utrudnienia podczas konwersji kodu varargs na kod stdarg,
    a take utrudnia tworzenie funkcji, ktore maj za zadanie jedynie
    przekaza wszystkie swoje argumenty do funkcji pobierajcej argument
    va_list, takiej jak vfprintf(3).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-10-14             STDARG(3)