Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcpncpy - kopiuje lacuch szerokich znakow o ustalonej dlugoci i zwraca
    wskanik do jego koca

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpncpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja wcpncpy jest odpowiednikiem stpncpy dla szerokich znakow.
    Kopiuje co najwyej n znakow z lacucha szerokich znakow wskazywanego
    przez src, lcznie z koczcym znakiem L'\0' do tablicy wskazywanej przez
    dest. W dest zapisywanych jest dokladnie n szerokich znakow. Jeli dlugo
    wcslen(src) jest mniejsza ni n, pozostale znaki tablicy dest s
    wypelniane znakami L'\0'. Jeli dlugo wcslen(src) jest wiksza lub rowna
    n, to lacuch w dest nie bdzie zakoczony L'\0'.

    Lacuchy nie mog zachodzi na siebie.

    Programist amusi zapewni, e bdzie miejsce przynajmniej na n szerokich
    znakow w dest.

WARTO ZWRACANA

    wcpncpy zwraca wskanik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj.
    dest + n - 1.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    stpncpy(3), wcsncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.