Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcrtomb - konwertuje szerokie znaki na sekwencje wielobajtowe

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcrtomb(char *s, wchar_t wc, mbstate_t *ps);

OPIS

    Podstawowym zastosowaniem tej funkcji jest to, gdy s nie jest NULL i wc
    nie jest L'\0'. W tym przypadku, funkcja ta konwertuje szeroki znak wc
    na jego wielobajtow reprezentacj i zachowuje j na pocztku tablicy
    znakowej, wskazywanej przez s. Aktualizuje stan przesunicia *ps i
    zwraca dlugo reprezentacji wielobajtowej, tj. ilo bitow zapisanych do
    s.

    Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy s rownie nie jest NULL, lecz wc
    jest L'\0'. W tym przypadku, funkcja ta zachowuje w s sekwencj
    przesunicia, wymagan do przeniesienia *ps z powrotem  do  stanu
    pocztkowego. Za sekwencj doklejony bdzie bajt '\0'. Aktualizuje stan
    przesunicia *ps (tj. przenosi go do stanu pocztkowego) i zwraca dlugo
    sekwencji przesunicia plus jeden, tj. liczb bajtow zapisanych do s.

    Trzecim przypadkiem jest gdy s jest NULL. W tym przypadku, wc jest
    ignorowane, a funkcja zwraca wcrtomb(buf,L'\0',ps), gdzie buf jest
    wewntrznym anonimowym buforem.

    We wszystkich powyszych przypadkach, jeli ps jest wskanikiem NULL, w
    jego miejscu uywany jest anonimowy stan, znany tylko funkcji wcrtomb.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcrtomb zwraca liczb bajtow, ktore zostaly (lub zostalyby)
    zapisane do tablicy bajtowej s. Jeli wc nie moe by reprezentowane w
    sekwencji wielobajtowej (wedlug obecnych locale),  zwracane  jest
    (size_t)(-1) i errno jest ustawiane na EILSEQ.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    wcsrtombs(3)

UWAGI

    Zachowanie tej funkcji zaley od kategorii LC_CTYPE aktualnych ustawie
    locale.

    Podawanie NULL jako ps nie jest bezpieczne w trybie wielowtkowym.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.