Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcscasecmp - porownuje dwa lacuchy szerokich znakow, nie zwaajc na
    wielko liter

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

OPIS

    Funkcja wcscasecmp jest rownowanikiem szeroko-znakowym dla funkcji
    strcasecmp(3). Porownuje ona dwa lacuchy szerokich znakow, okrelane
    przez s1 i s2, nie zwaajc przy tym na ronice wielkoci  liter
    (towupper(3), towlower(3)).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcscasecmp zwraca zero gdy lacuchy s sobie rowne (nie liczc
    ronic w rozmiarach liter). Warto dodatnia zwracana jest gdy s1 jest
    wikszy ni s2 przy zaniedbaniu rozmiarow liter. Warto ujemna jest
    zwracana jeli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarow liter.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    strcasecmp(3), wcscmp(3)

UWAGI

    Zachowanie tej funkcji zaley od kategorii LC_CTYPE biecych ustawie
    locale.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.