Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcscspn - szuka w lacuchu szerokich znakow dowolnego znaku z zadanego
    zbioru

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

OPIS

    Funkcja wcscspn jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcspn(3).
    Okrela ona dlugo najdluszego pocztkowego segmentu wcs, ktory w caloci
    sklada si ze znakow nie wymienionych w reject. Innymi slowy, szukane
    jest pierwsze wystpienie szerokiego znaku wymienionego w reject.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcscspn zwraca liczb szerokich znakow w najdluszym pocztkowym
    segmencie wcs, skladajcym si w caloci ze znakow nie wymienionych w
    reject. Innymi slowy, zwracana jest pozycja pierwszego znaku wcs,
    nalecego do zbioru znakow z reject lub warto wcslen(wcs, jeli takiego
    znaku nie ma.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.