Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcsdup - duplikuje lacuch szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);

OPIS

    Funkcja wcsdup jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3).
    Alokuje ona wymagan ilo pamici i zwraca nowy lacuch szerokich znakow, o
    zawartoci pocztkowej bdcej duplikatem lacucha s.

    Pami dla nowego lacucha jest uzyskiwana z pomoc malloc(3) i moe by
    zwalniana funkcj free(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcsdup zwraca wskanik do nowego lacucha szerokich znakow lub
    NULL, jeli braknie pamici.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    strdup(3), wcscpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.