Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcsncasecmp - porownuje dwa lacuchy szerokich znakow o ustalonej
    dlugoci, ignorujc wielko liter

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja wcsncasecmp jest  szerokoznakowym  odpowiednikiem  funkcji
    strncasecmp(3). Porownuje ona lacuch szerokich znakow, wskazywanym
    przez s1 z lacuchem szerokich znakow, wskazywanym przez s2.  szerokich
    znakow z kadego lacucha.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcsncasecmp zwraca zero jeli po przyciciu do n znakow, lacuchy
    s1 i s2 s jednakowe (poza ronicami w rozmiarach liter). Zwraca te warto
    dodatni, gdy przycity s1 jest wikszy od przycitego s2 (z ignorowaniem
    rozmiarow liter). Warto ujemna zwracana jest gdy przycity s1 jest
    mniejszy od przycitego s2 (z ignorowaniem rozmiarow liter).

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    strncasecmp(3), wcsncmp(3)

UWAGI

    Zachowanie funkcji wcsncasecmp zaley od kategorii LC_CTYPE biecych
    ustawie locale.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.