Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    console - terminal na konsoli i konsole wirtualne

OPIS

    System Linux obsluguje do 63 konsoli wirtualnych (urzdzenia znakowe z
    numerem glownym 4 i numerem pobocznym od 1 do 63), zazwyczaj zwanych
    /dev/ttyn, gdzie 1 <= n <= 63. Bieca konsola dostpna jest jako
    /dev/console lub /dev/tty0, urzdzenie znakowe z numerem glownym 4 i
    numerem pobocznym 0. Pliki urzdze /dev/* tworzy si najczciej przy uyciu
    skryptu MAKEDEV lub polecenia mknod(1), zazwyczaj z prawami dostpu 0622
    i wlacicielami root.tty.

    W  jdrach  przed  wersj  1.1.54 liczba wirtualnych konsoli byla
    wkompilowana do jdra (w tty.h: #define NR_CONSOLES 8) i mogla by
    zmieniona przez edycj i ponown kompilacj. Od wersji 1.1.54 wzwy,
    konsole wirtualne tworzone s na bieco, kiedy tylko s potrzebne.

    Najczstsze sposoby uruchamiania procesow na konsoli to: (a) polecenie
    programowi init(8) (w pliku inittab(5)) uruchomienia programu getty(8)
    na konsoli; (b) uycie openvt(1) do uruchomienia procesu na konsoli; (c)
    uruchomienie X - znajdzie on pierwsz nie uywan konsol i zacznie na niej
    wywietla. (Istnieje rownie zamierzchle polecenie doshell(8)).

    Powszechne sposoby zmiany konsoli to: (a) uycie kombinacji klawiszy
    Alt+Fn lub Ctrl+Alt+Fn do przelczenia na konsol n; AltGr+Fn moe
    przelczy na konsol n+12 [Alt i AltGr odnosz si tutaj odpowiednio do
    lewego i prawego klawisza Alt]; (b) uycie kombinacji Alt+Prawa-Strzalka
    lub Alt+Lewa-Strzalka do przechodzenia cyklicznego przez wszystkie
    aktywne  w  danym momencie konsole; (c) uycie programu chvt(1).
    (Mapowanie klawiszy mona dostosowa do wlasnych  potrzeb,  zobacz
    loadkeys(1); wspomniane wyej przypisania klawiszy odnosz si do ustawie
    domylnych).

    Polecenie deallocvt(1) (niegdy disalloc) zwolni pami przydzielon dla
    buforow ekranu konsoli, z ktorymi nie s ju skojarzone adne procesy.

W/LACIWOCI

    Konsole przechowuj wiele parametrow. Mam nadziej, e uda mi si je kiedy
    udokumentowa. Najwaniejszym faktem jest to,  e  konsole  symuluj
    zachowanie terminali vt100. W szczegolnoci, ustawienia konsoli mona
    przywola do stanu pocztkowego poprzez wpisanie dwoch znakow ESC c.
    Wszystkie sekwencje specjalne mona znale w stronie podrcznika man dla
    console_codes(4).

PLIKI

    /dev/console
    /dev/tty*

ZOBACZ TAKE

    chvt(1),  deallocvt(1),   loadkeys(1),   mknod(1),   openvt(1),
    console_codes(4),  console_ioctl(4),  tty(4), ttys(4), charsets(7),
    getty(8), init(8), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.