Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    console_codes - kody konsolowe Linuksa oraz sekwencje specjalne

OPIS

    Konsola Linuksa implementuje duy podzbior kontrolek terminali VT102
    oraz ECMA-48/ISO 6429/ANSI X3.64, plus okrelone sekwencje  trybu
    prywatnego, dotyczce zmiany palety kolorow, mapowania zestawu znakow
    itp. W poniszych, tabelarycznych opisach, druga kolumna podaje dla
    danej funkcji mnemoniki ECMA-48 lub DEC (te drugie s poprzedzone cigiem
    DEC). Sekwencje bez mnemonikow nie s ani ECMA-48 ani VT102.

    Po przetworzeniu normalnego wyjcia, gdy strumie znakow dojdzie do
    sterownika konsoli, ktora ma go fizycznie wywietli, to pierwsz rzecz,
    ktora jest robiona, jest przetlumaczenie tego strumienia z jzyka
    przetwarzania na jzyk wywietlania.

    Jeli konsola znajduje si w trybie UTF-8, to nadchodzce bajty s najpierw
    skladane w 16-bitowe kody Unicode. W przeciwnym wypadku, kady bajt jest
    przetwarzany zgodnie z biecym mapowaniem (ktore go tlumaczy na warto
    Unicode). Dalsza dyskusja znajduje si poniej, w sekcji ZESTAWY ZNAKOW.

    W normalnym wypadku, warto Unicode jest konwertowana na indeks fontu,
    ktory jest przechowywany w pamici obrazu. Efektem uycia tego indeksu
    jest pojawienie si odpowiadajcego glifu (wizerunku znaku, znalezionego
    w nieulotnej pamici obrazu) na ekranie. Naley zauway, e uycie Unicode
    (i konstrukcja sprztu PC) pozwala na jednoczesne uywanie 512 ronych
    glifow.

    Jeli bieca warto Unicode jest znakiem sterujcym lub jeli przetwarzana
    jest sekwencja specjalna, to warto ta jest traktowana w sposob
    specjalny. Zamiast zmieniania jej na indeks fontu i interpretacji jako
    glif, moe ona wyzwoli ruchy kursora lub inne funkcje sterujce.  Dalsz
    dyskusja znajduje si poniej, w sekcji KONTROLKI KONSOLI LINUX.

    Ogolnie nie jest dobrym zwyczajem wkodowywanie do programow kodow
    terminala na sztywno. Linux obsluguje baz danych terminfo(5), ktora
    opisuje wlaciwoci terminali. Zamiast rcznego wyprowadzania sekwencji
    kontrolnych konsoli, prawie zawsze wygodniej jest korzysta z biblioteki
    obslugi terminala ncurses(3), oraz programow narzdziowych, takich jak
    tput(1) czy reset(1).

KONTROLKI KONSOLI LINUX

    Sekcja ta opisuje wszystkie znaki sterujce i sekwencje specjalne, ktore
    wywoluj funkcje specjalne (tj. wszystko inne ni wypisywanie glifu w
    pozycji kursora) konsoli Linuksa.

  Znaki sterujce
    Znak jest znakiem sterujcym, jeli (przed transformacj wynikajc z
    tablicy mapowania) posiada jeden z 14 kodow 00 (NUL), 07 (BEL), 08
    (BS), 09 (HT), 0a (LF), 0b (VT), 0c (FF), 0d (CR), 0e (SO), 0f (SI), 18
    (CAN), 1a (SUB), 1b (ESC), 7f (DEL). Mona sobie ustawi tryb `display
    control characters' (wywietlania znakow sterujcych), ktory umoliwia
    wywietlanie 07, 09, 0b, 18, 1a, 7f jako glifow. Z drugiej strony, w
    trybie UTF-8 wszystkie kody 00-1f s uznawane za znaki sterujcych,
    niezalenie od trybu `display control characters'.

    Jeli mamy znak sterujcy, to jest on natychmiast wykonywany i kasowany
    (nawet w rodku sekwencji specjalnej), a sekwencja specjalna leci dalej,
    z nastpnym znakiem. (Jednak ESC rozpoczyna now sekwencj specjaln,
    przypuszczalnie anulujc niedokoczon poprzedni, a CAN i SUB przerywaj
    dowoln sekwencj specjaln).  Rozpoznawanymi znakami sterujcymi s BEL,
    BS, HT, LF, VT, FF, CR, SO, SI, CAN, SUB, ESC, DEL, CSI. Robi one to,
    czego mona oczekiwa:

    BEL (0x07, ^G) wydaje dwik;

    BS (0x08, ^H) przesuwa kursor o jedn spacj w lewo (lecz nie poza
       pocztek wiersza);

    HT (0x09, ^I) przesuwa kursor do nastpnego tabulatora, lub na koniec
       wiersza, gdy wczeniej tabulatora nie ma;

    LF (0x0A, ^J), VT (0x0B, ^K) i FF (0x0C, ^L) daj nowy wiersz;

    CR (0x0D, ^M) daje powrot karetki - przewinicie kursora na pocztek
       wiersza;

    SO (0x0E, ^N) wlcza zbior znakow G1, a jeli ustawione jest LF/NL (tryb
       nowego wiersza), rownie powrot karetki;

    SI (0x0F, ^O) wlcza zestaw znakow G0;

    CAN (0x18, ^X) i SUB (0x1A, ^Z) przerywaj sekwencje specjalne;

    ESC (0x1B, ^[) rozpoczyna now sekwencj specjaln;

    DEL (0x7F) jest ignorowane;

    CSI (0x9B) rownowane ESC [.

  Sekwencje ESC- lecz nie CSI-
    ESC c   RIS   Reset.
    ESC D   IND   Przesuw o wiersz.
    ESC E   NEL   Nowy wiersz.
    ESC H   HTS   Ustawienie tabulatora w biecej kolumnie.
    ESC M   RI    Cofnicie o wiersz.
    ESC Z   DECID  DEC prywatna identyfikacja. Jdro
              zwraca napis ESC [ ? 6 c, twierdzc,
              e jest to VT102.
    ESC 7   DECSC  Zachowanie biecego stanu (wspolrzdne kursora,
             atrybuty, zestawy znakow G0 i G1).
    ESC 8   DECRC  Odtworzenie ostatnio zachowanego przez ESC 7 stanu.
    ESC [   CSI   Wprowadzacz sekwencji sterujcych
    ESC %       Rozpoczcie sekwencji wybierania zestawu znakow
    ESC % @        Wybranie domylnego (ISO 646 / ISO 8859-1)
    ESC % G        Wybranie UTF-8
    ESC % 8        Wybranie UTF-8 (przestarzale)
    ESC # 8  DECALN  DEC test wyrownania ekranu - wypelnienie ekranu znakami E
    ESC (       Rozpoczcie sekwencji, definiujcej zestaw znakow G0
    ESC ( B        Wybranie domylnego (mapowanie ISO 8859-1)
    ESC ( 0        Wybranie mapowania grafiki vt100
    ESC ( U        Wybranie mapowania zerowego - wprost do ROM ze znakami
    ESC ( K        Wybranie mapowania uytkownika - map zaladowan
               programem narzdziowym mapscrn(8).
    ESC )       Rozpoczcie sekwencji, definiujcej zestaw znakow G1
             (po ktorej nastpuje B, 0, U, K, jak wyej).
    ESC >   DECPNM  Ustawienie dla bloku klawiszy trybu numerycznego.
    ESC =   DECPAM  Ustawienie dla bloku klawiszy trybu aplikacyjnego.
    ESC ]   OSC   (Powinno by: polecenie systemu operacyjnego)
             ESC ] P nrrggbb: ustawienie palety z parametrem
             podanym w 7 szesnastkowych cyfrach, nastpujcych po ostatnim P :-(.
             n jest tu kolorem (0-15), a rrggbb okrela
             wartoci czerwieni/zieleni/niebieskoci (0-255).
             ESC ] R: resetuje palet

  Sekwencje ECMA-48 CSI
    Za CSI (lub ESC [) nastpuje sekwencja parametrow, co najwyej NPAR (16),
    ktore s liczbami dziesitnymi, oddzielonymi rednikami. Pusty  lub
    nieobecny parametr przyjmowany jest za zero. Sekwencja parametrow moe
    by poprzedzona pojedynczym znakiem zapytania.

    Jednak po CSI [ (lub ESC [ [) odczytywany jest pojedynczy znak, a cala
    sekwencja jest ignorowana (pomysl ten ma na celu ignorowanie klawisza
    funkcyjnego dajcego echo).

    Akcja sekwencji CSI jest okrelona jej ostatnim znakiem.

    @  ICH    Wstawienie okrelonej liczby pustych znakow.
    A  CUU    Przesunicie kursora w gor o zadan liczb wierszy.
    B  CUD    Przesunicie kursora w dol o zadan liczb wierszy.
    C  CUF    Przesunicie kursora w prawo o zadan liczb kolumn.
    D  CUB    Przesunicie kursora w lewo o zadan liczb kolumn.
    E  CNL    Przesunicie kursora w dol o zadan liczb wierszy do kolumny 1.
    F  CPL    Przesunicie kursora w gor o zadan liczb wierszy do kolumny 1.
    G  CHA    Przesunicie kursora do wskazanej kolumny biecego wiersza.
    H  CUP    Przesunicie kursora do wskazanego wiersza i kolumny (pocztek w 1,1).
    J  ED    Wymazanie ekranu (domylnie: od pozycji kursora, do koca ekranu).
           ESC [ 1 J: czyci od pocztku do kursora.
           ESC [ 2 J: czyci caly ekran.
    K  EL    Wymazanie wiersza (domylnie od kursora do koca wiersza).
           ESC [ 1 K: czyci od pocztku wiersza do kursora.
           ESC [ 2 K: czyci caly wiersz.
    L  IL    Wstawienie zadanej liczby pustych wierszy.
    M  DL    Skasowanie zadanej liczby wskazanych wierszy.
    P  DCH    Skasowanie zadanej liczby wskazanych znakow w biecym wierszu.
    X  ECH    Wymazanie zadanej liczby wskazanych znakow w biecym wierszu.
    a  HPR    Przesunicie kursora w prawo o zadan liczb kolumn.
    c  DA    Odpowied: ESC [ ? 6 c: `Jestem VT102'
    d  VPA    Przesunicie kursora do wskazanego wiersza i biecej kolumny.
    e  VPR    Przesunicie kursora w dol zadan liczb o wierszy.
    f  HVP    Przesunicie kursora do wskazanego wiersza i kolumny.
    g  TBC    Bez parametrow: skasowanie tabulatora w biecej pozycji.
           ESC [ 3 g: skasowanie wszystkich tabulatorow.
    h  SM    Ustawienie trybu (patrz niej).
    l  RM    Inicjacja trybu (patrz niej).
    m  SGR    Ustawienie atrybutow (patrz niej).
    n  DSR    Raport o stanie (patrz niej).
    q  DECLL   Ustawienie LED-ow klawiatury.
           ESC [ 0 q: wylczenie wszystkich LED-ow.
           ESC [ 1 q: wlczenie diody ScrollLock
           ESC [ 2 q: wlczenie diody NumLock
           ESC [ 3 q: wlczenie diody CapsLock
    r  DECSTBM  Ustawienie obszaru przewijania; parametry to gorny i dolny wiersz.
    s  ?     Zapamitanie pozycji kursora.
    u  ?     Odtworzenie pozycji kursora.
    `  HPA    Przesunicie kursora do wskazanej kolumny biecego wiersza.

  Interpretacja grafiki zbioru ECMA-48
    Sekwencja ESC [ <parametry> m ustawia atrybuty wywietlania. Mona ustawi
    wiele atrybutow w pojedynczej sekwencji specjalnej.

    param  wynik
    0    inicjacja wszystkich atrybutow do wartoci domylnych
    1    wlczenie pogrubienia
    2    wlczenie polrozjanienia (symulowane kolorem na ekranach kolorowych)
    4    wlczenie podkrelenia (symulowane kolorem na ekranach kolorowych)
        (kolory uywane do symulacji s ustawiane
        za pomoc ESC ] ...)
    5    wlczenie migania
    7    wlczenie inwersji
    10   wylczenie wybranego mapowania, znacznika kontroli wywietlania
        i znacznika przelczania meta.

    11   wybranie mapowania zerowego, ustawienie znacznika kontroli
        wywietlania, wylczenie znacznika przelczania meta.
    12   wybranie mapowania zerowego, ustawienie znacznika kontroli
        wywietlania, wlczenie znacznika przelczania meta.
        (znacznik przelczania meta powoduje, e wysoki bit
        bajtu jest zmieniany przed translacj tablicy mapowa.)
    21   ustawienie normalnej jasnoci (nie jest to zgodne z ECMA-48)
    22   ustawienie normalnej jasnoci
    24   wylczenie podkrelenia
    25   wylczenie migania
    27   wylczenie inwersji
    30   ustawienie koloru czarnego
    31   ustawienie koloru czerwonego
    32   ustawienie koloru zielonego
    33   ustawienie koloru brzowego
    34   ustawienie koloru niebieskiego
    35   ustawienie koloru fioletowego
    36   ustawienie koloru niebieskozielonego
    37   ustawienie koloru bialego
    38   wlczenie podkrelenia, ustawienie koloru domylnego
    39   wylczenie podkrelenia, ustawienie koloru domylnego
    40   ustawienie czarnego tla
    41   ustawienie czerwonego tla
    42   ustawienie zielonego tla
    43   ustawienie brzowego tla
    44   ustawienie niebieskiego tla
    45   ustawienie fioletowego tla
    46   ustawienie niebieskozielonego tla
    47   ustawienie bialego tla
    49   ustawienie domylnego koloru tla

  Prze/lczniki trybu ECMA-48
    ESC [ 3 h
       DECCRM (domylnie wylczone): Wywietlanie znakow sterujcych.

    ESC [ 4 h
       DECIM (domylnie wylczone): Wlczenie trybu wstawiania (insert).

    ESC [ 20 h
       LF/NL (domylnie wylczone): Automatyczne podanie za echem LF, VT
       lub FF z CR.

  Polecenia zg/laszania stanu ECMA-48
    ESC [ 5 n
       Raport stanu urzdzenia (DSR): Odpowiedzi jest ESC [ 0 n
       (Terminal OK).

    ESC [ 6 n
       Raport pozycji kursora (CPR): Odpowiedzi jest ESC [ y ; x R,
       gdzie x,y to pozycja kursora.

  Sekwencje trybu prywatnego DEC (DECSET/DECRST).
    Nie s one opisane w ECMA-48. Opisano tu sekwencje wlczania trybu;
    Sekwencje wylczania trybu mona uzyska przez zamian ostatniego `h' na
    `l'.

    ESC [ ? 1 h
       DECCKM (domylnie wylczone): Gdy wlczone, klawisze  kursora
       wysylaj przedrostek ESC O, a nie ESC [.

    ESC [ ? 3 h
       DECCOLM (domylnie wylczone = 80 kolumn): Przelcznik trybu 80/132
       kolumny. W rodlach sterownika zaznaczono, e to nie wystarcza;
       niektore narzdzia trybu uytkownika, takie jak resizecons(8)
       musz zmieni rejestry sprztowe karty graficznej konsoli.

    ESC [ ? 5 h
       DECSCNM (domylnie wylczone): Wlczenie trybu inwersji.

    ESC [ ? 6 h
       DECOM (domylnie wylczone): Gdy wlczone, adresowanie kursora
       nastpuje wzgldem gornego lewego naronika regionu przewijania.

    ESC [ ? 7 h
       DECAWM (domylnie wlczone): Wlczenie autozawijania. W tym trybie
       znak graficzny, wyemitowany za 80 (lub 132) kolumn, zostanie
       zawinity na pocztek nastpnego wiersza.

    ESC [ ? 8 h
       DECARM (domylnie wlczone): Wlczenie samopowtarzania klawiatury.

    ESC [ ? 9 h
       Zglaszanie myszy X10 (domylnie wylczone): Ustawienie trybu
       zglaszania na 1 (lub wylczenie na 0)-- patrz niej.

    ESC [ ? 25 h
       DECCM (domylnie wlczone): Uczynienie kursora widzialnym.

    ESC [ ? 1000 h
       Zglaszanie myszy X11 (domylnie wylczone): Ustawienie trybu
       zglaszania na 2 (lub wylczenie na 0) -- patrz niej.

  Prywatne sekwencje CSI konsoli Linuksa
    Nastpujce sekwencje nie nale ani do ECMA-48, ani do oryginalnego VT102.
    Zostaly one wprowadzone przez sterownik konsoli Linuksa. Kolorami w
    parametrach SGR s: 0 = czarny, 1 = czerwony, 2 = zielony, 3 = brzowy, 4
    = niebieski, 5 = fioletowy, 6 = niebieskozielony, 7 = bialy.

    ESC [ 1 ; n ]    Ustawienie koloru n jako kolor podkrelenia.
    ESC [ 2 ; n ]    Ustawienie koloru n jako kolor dim.
    ESC [ 8 ]      Uczynienie biecej pary kolorow atrybutem domylnym.
    ESC [ 9 ; n ]    Ustawienie okresu wygaszania ekranu na n minut.
    ESC [ 10 ; n ]   Ustawienie czstotliwoci dzwonka w Hz.
    ESC [ 11 ; n ]   Ustawienie czasu trwania dzwonka w ms.
    ESC [ 12 ; n ]   Przeniesienie podanej konsoli na wierzch.
    ESC [ 13 ]     Wylczenie wygaszenia ekranu.
    ESC [ 14 ; n ]   Ustawienie czasu wylczenia zasilania VESA w minutach.

ZESTAWY ZNAK'OW

    Jdro zna 4 translacje bajtow na symbole znakow ekranu konsoli.  Tymi
    czterema tablicami s: a) Latin1 -> PC, b) grafika VT100 -> PC, c) PC ->
    PC, d) zdefiniowane przez uytkownika.

    Istniej dwa zbiory znakow, zwane G0 i G1, a jeden z nich jest biecym
    zestawem znakow. (Pocztkowo G0.) Wpisanie ^N powoduje, e biecym
    zestawem staje si G1, a ^O, e G0.

    Zmienne G0 i G1 wskazuj na tablic translacji i mog by zmieniane przez
    uytkownika.  Pocztkowo  wskazuj odpowiednio na tablice a) i b).
    Sekwencje ESC ( B i ESC ( 0 oraz ESC ( U i ESC ( K powoduj, e G0
    wskazuje odpowiednio na tablice a), b), c), d). Sekwencje ESC ) B i
    ESC ) 0 oraz ESC ) U i ESC ) K powoduj, e G1 wskazuje odpowiednio na
    tablice a), b), c), d).

    Sekwencja ESC c powoduje reset terminala, ktory jest tym, czego
    potrzeba, jeli ekran ulegnie zamieceniu. Czsto zalecane "echo ^V^O"
    powoduje tylko, e G0 staje si biecym, lecz nie ma gwarancji e wskazuje
    on na tablic a).  W niektorych dystrybucjach znajduje si program
    reset(1), ktory po prostu wysyla "echo ^[c". Jeli wpis dla konsoli w
    bazie terminfo jest prawidlowy (i posiada wpis rs1=\Ec), to zadziala
    rownie "tput reset".

    Zdefiniowana przez uytkownika tablica mapowa moe by ustawiana za pomoc
    mapscrn(8). Wynikiem mapowania jest to, e jeli wywietlany jest symbol
    c, to do pamici grafiki wysylany jest symbol s = mapa[c]. Mapa bitowa,
    odpowiadajca s, ktora znajduje si w nieulotnej pamici grafiki, moe by
    zmieniona za pomoc setfont(8).

LEDZENIE MYSZY

    Funkcja ledzenia myszy jest przeznaczana do zglaszania stanu myszy,
    zgodnego z xterm. Poniewa sterownik konsoli nie ma moliwoci dowiedzenia
    si o urzdzeniu ani o rodzaju myszy, zgloszenia te zwracane s w
    strumieniu wejciowym konsoli tylko wtedy, gdy sterownik terminala
    wirtualnego otrzymuje ioctl odwieajcy stan myszy. Ioctl-e te musz by
    generowane przez wiadom istnienia myszy aplikacj trybu uytkownika, tak
    jak demon gpm(8).

    Parametry  dla  wszystkich  sekwencji specjalnych ledzenia myszy,
    generowanych przez xterm, koduj parametry numeryczne w pojedynczych
    znakach, jako warto+40. Na przyklad, `!' to 1. Wspolrzdne ekranu
    zaczynaj si od 1.

    Tryb zgodnoci z X10 wysyla sekwencje specjalne przy  naciskaniu
    przyciskow, kodujc poloenie oraz ktory przycisk myszy zostal nacinity.
    Jest to wlczane przez wyslanie ESC [ ? 9 h i wylczane przez ESC [ ? 9
    l.  Przy naciskaniu przyciskow, xterm wysyla ESC [ M bxy (6 znakow). b
    jest tu rowne klawisz-1, a x i y s wspolrzdnymi x i y kursora myszy w
    momencie przycinicia. Ten sam kod produkuje jdro.

    Normalny tryb ledzenia (nie zaimplementowany w Linuksie 2.0.24) wysyla
    sekwencj specjaln zarowno po przyciniciu, jak i  po  zwolnieniu
    przycisku.  Wysylana jest rownie informacja modyfikatora. Jest to
    wlczane przez wyslanie ESC [ ? 1000 h, a wylczane przez ESC [ 1000 l.
    xterm po naciniciu lub zwolnieniu przycisku wysyla ESC [ M bxy. Dwa
    nisze bity b koduj informacj o przycisku: 0=nacinito  pierwszy,
    1=nacinito drugi, 2=nacinito trzeci, 3=zwolnienie. W gornych bitach
    zakodowane s modyfikatory wcinite podczas naciskania przycisku. S one
    dodawane: 4=Shift, 8=Meta, 16=Control. Znowu, x i y to wspolrzdne
    kursora myszy podczas zdarzenia. Gorny lewy naronik to (1,1).

POR'OWNANIA Z INNYMI TERMINALAMI

    Wiele ronych typow terminali, podobnie jak konsola Linuksa, jest
    opisywanych jako `zgodne z VT100'. Poniej omowiono ronice midzy konsol
    Linuksa i dwoma najwaniejszymi sporod innych terminali: DEC VT102 i
    xterm(1).

  Obs/luga znak'ow sterujcych
    Vt102 rozpoznawal te nastpujce znaki sterujce:

    NUL (0x00) bylo ignorowane;

    ENQ (0x05) wywolywalo komunikat odpowiadajcy;

    DC1 (0x11, ^Q, XON) wznawialo transmisj;

    DC3 (0x13, ^S, XOFF) powodowalo, e vt100 ignorowal (i przestawal
       transmitowa) wszystkie kody poza XOFF i XON.

    Przetwarzanie DC1/DC3 tego rodzaju, jakie bylo w VT100 moe by wlczone
    przez sterownik tty.

    Program xterm (w trybie vt100) rozpoznaje znaki sterujce BEL, BS, HT,
    LF, VT, FF, CR, SO, SI, ESC.

  Sekwencje specjalne
    Sekwencje VT100 nie implementowane przez konsol Linuksa:

    ESC N    SS2  Pojedyncze przesunicie 2. (Wybranie zestawu znakow G2
             tylko dla nastpnego znaku.)
    ESC O    SS3  Pojedyncze przesunicie 3. (Wybranie zestawu znakow G3
             tylko dla nastpnego znaku.)
    ESC P    DCS  Lacuch kontrolny urzdzenia (zakoczony ESC \)
    ESC X    SOS  Pocztek lacucha.
    ESC ^    PM  Komunikat prywatnoci (zakoczony ESC \)
    ESC \    ST  Zakoczenie lacucha
    ESC * ...     Wyznaczenie zestawu znakow G2
    ESC + ...     Wyznaczenie zestawu znakow G3

    Program xterm (w trybie vt100) rozpoznaje ESC c, ESC # 8, ESC >, ESC =,
    ESC D, ESC E, ESC H, ESC M, ESC N, ESC O, ESC P ... ESC ESC Z (daje
    odpowied ESC [ ? 1 ; 2 c, `Jestem vt100 z rozszerzon opcj grafiki') i
    ESC ^ ... ESC  o takich samych znaczeniach, jak opisano powyej.
    Przyjmuje ESC (, ESC ), ESC *, ESC + , po ktorych nastpuje 0, A, B,
    odpowiednio dla specjalnego zestawu znakow DEC i zbioru rysowania
    linii, UK oraz USASCII.  Przyjmuje ESC ] dla ustawiania pewnych
    zasobow:

    ESC ] 0 ; txt BEL    Ustawienie nazwy ikony i tytulu okna na txt.
    ESC ] 1 ; txt BEL    Ustawienie nazwy ikony na txt.
    ESC ] 2 ; txt BEL    Ustawienie tytulu okna na txt.
    ESC ] 4 6 ; nazwa BEL  Zmiana pliku logu na nazwa (normalnie wylczone
                przez opcj kompilacji)
    ESC ] 5 0 ; fn BEL   Ustawienie fontu na fn.

    Rozpoznaje nastpujce, z nieznacznie zmienionym znaczeniem:

    ESC 7 DECSC  Zachowanie kursora
    ESC 8 DECRC  Odtworzenie kursora

    Podobnie, rozpoznaje rownie

    ESC F     Kursor do dolnego lewego naronika ekranu (o ile wlczone
           zasobem hpLowerleftBugCompat).
    ESC l     Blokowanie pamici (dla terminali HP).
           Blokuje pami ponad kursorem.
    ESC m     Odblokowanie pamici (dla terminali HP).
    ESC n  LS2  Wywolanie zestawu znakow G2.
    ESC o  LS3  Wywolanie zestawu znakow G3.
    ESC |  LS3R  Wywolanie zestawu znakow G3 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.
    ESC }  LS2R  Wywolanie zestawu znakow G2 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.
    ESC ~  LS1R  Wywolanie zestawu znakow G1 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.

    Nie rozpoznaje ESC % ...

  Sekwencje CSI
    Program xterm (od wersji XFree86 3.1.2G) nie rozpoznaje SGR-ow migania
    i trybu niewidocznego. Podstawowe wersje X11R6 nie rozpoznaj SGR-ow
    ustawiania kolorow. Wszystkie inne sekwencje CSI ECMA-48, rozpoznawane
    przez Linuksa, s rownie rozpoznawane przez xterm i vice-versa.

    Program xterm rozpoznaje wszystkie opisane powyej sekwencje Trybu
    Prywatnego DEC, lecz nie rozpoznaje adnej z prywatnych sekwencji
    Linuksa. Omowienie sekwencji prywatnych xterm'a  znajduje  si  w
    dokumencie Xterm Control Sequences, napisanym przez Edwarda Moya i
    Stephena Gildea'a, dostpnym w dystrybucji X.

B/LDY

    W 2.0.23 CSI jest zepsute, a NUL nie jest ignorowany w sekwencjach
    specjalnych.

ZOBACZ TAKE

    console(4), console_ioctl(4), charsets(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.