Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    konsolowe ioctl'e - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

OPIS

    Przedstawione poniej argumenty funkcji ioctl() s specyficzne dla
    Linuksa. Wymagaj trzeciego parametru, nazywanego tu argp.

    KDGETLED
       Pobiranie stanu diod LED. argp wskazuje na zmienn typu long int.
       Trzy najmniej znaczce bity *argp wskazuj aktualny stan diod wg
       schematu:

         LED_CAP    0x04  dioda caps lock
         LEC_NUM    0x02  dioda num lock
         LED_SCR    0x01  dioda scroll lock

    KDSETLED
       Ustienie diod LED. Diody s ustawiane odpowiednio do wartoci
       trzech najmniej znaczcych bitow argp. Jednake jeli ustawiony
       jest najbardziej znaczacy bit, stan diod wraca do  stanu
       normalnego: odzwierciedla stan funkcji klawiatury caps lock, num
       lock i scroll lock.

    W jdrach przed 1.1.54 diody odzwierciedlaly jedynie stan znacznikow
    klawiatury, a ioctl KDGETLED/KDSETLED zmienialy rownie stan tych
    znacznikow. Od wersji 1.1.54 diody mog wywietla dowoln informacj, lecz
    standardowo wskazuj stan znacznikow klawiatury. Do zmiany znacznikow
    klawiatury slu dwa nastpne wywolania funkcji ioctl.

    KDGKBLED
       Pobranie wartoci znacznikow klawiatury: CapsLock,  NumLock,
       ScrollLock (znacznikow, nie stanu diod). argp wskazuje na zmienn
       typu char, do ktorej zostan przepisabne wartoci znacznikow.
       Najnisze trzy bity (maska 0x7) odzwierciedlaj stan znacznikow, a
       trzy najnisze bity nastpnego bajtu (maska 0x70) zawieraj domylne
       ustawienie znacznikow. (Od wersji 1.1.54.)

    KDSKBLED
       Ustawienie wartoci znacznikow klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znacznikow, nie stanu diod). argp zawiera podany
       stan znacznikow.  Trzy najnisze bity (maska 0x7) zawieraj stan
       znacznikow, a trzy najnisze bity nastpnego bajtu (maska 0x70)
       zawieraj domylne ustawienie znacznikow. (Od wersji 1.1.54.)

    KDGKBTYPE
       Pobiranie typ klawiatury. Przekazuje warto KB_101, zdefiniowan
       jako 0x02;

    KDADDIO
       Dodanie portu we/wy  jako  poprawnego.  Rownowane  funkcji
       ioperm(arg,1,1).

    KDDELIO
       Usunicie portu we/wy z listy poprawnych portow. Rownowane
       funkcji ioperm(arg,1,0).

    KDENABIO
       Wlczenie dostpu do portow we/wy karty graficznej. Rownowane
       wywolaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 1).

    KDDISABIO
       Wylczenie dostpu do portow we/wy karty graficznej. Rownowane
       wywolaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 0).

    KDSETMODE
       Wlczenie trybu tekstowego/graficznego. argp przyjmuje warto:

         KD_TEXT    0x00
         KD_GRAPHICS  0x01

    KDGETMODE
       Pobranie informacji o ustawionym trybie: tekstowy/graficzny.
       argp wskazuje na zmienn typu long, ktorej zostanie nadana jedna
       z podanych wyej wartoci.

    KDMKTONE
       Wygenerowanie dwiku o okrelonej dlugoci. Nisze 16 bitow argp
       okrela czas wyraony w cyklach zegara, a wysze 16 bitow podaje
       czas trwania w milisekundach.  Jeli czas trwania jest rowny
       zeru, dwik zostaje wylczony.  Sterowanie jest przekazywane
       natychmiast. Na przyklad, argp = (125<<16) + 0x637 okrela dwik
       zwykle skojarzony ze znakiem Ctrl-G. (Od wersji 0.99pl1; nie
       dziala w 2.1.49-50.)

    KIOCSOUND
       Wlczenie lub wylczenie generowanie dwikow. Nisze 16 bitow argp
       okrela  czas  trwania  w  cyklach  zegara  (tzn.  argp =
       1193180/czstostliwo). Jeli argp = 0 wowczas dwiek zostaje
       wylczony. W kadym z przypadkow sterowanie jest przekazywane
       natychmiast.

    GIO_CMAP
       Pobranie z jdra aktualnie obowizujcej mapy kolorow.  argp
       wskazuje na 48-bajtow tablic. (Od wersji 1.3.3)

    PIO_CMAP
       Zmiana domylnej mapy kolorow trybu tekstowego. argp wskazuje na
       48-bajtow tablic, ktora zawiera kolejno wartoci Red, Green i
       Blue dla dostpnych 16 kolotow ekranu: 0 brak, 255 pelna
       intensywno.  Domylnymi kolorami s,  w  kolejnoci:  czarny,
       ciemnoczerwony   ciemnozielony,  brzowy,  ciemnoniebieski,
       ciemnopurpurowy,  ciemny   niebieskozielony,   jasnoszary,
       ciemnoszary, jasnoczerwony, jasnozielony, olty, jasnoniebieski,
       jasnopurpurowy, jasny niebieskozielony i bialy.  (Od wersji
       1.3.3.)

    GIO_FONT
       Pobranie 256-znakowego fontu ekranowego w rozszerzonym formacie.
       argp wskazuje na tablic 8192 bajtow. Jeli aktualnie zaladowany
       font jest jednym z fontow 512-bajtowych lub jeli konsola nie
       jest w trybie tekstowym, funkcja powraca z kodem bldu EINVAL.

    GIO_FONTX
       Pobranie fontu ekranowego i zwizanych z nim informacji. argp
       wskazuje  na  struktur  typu struct consolefontdesc (patrz
       PIO_FONTX). Przed wywolaniem funkcji, polu charcount powinna
       zosta nadana wrto rowna maksymalnej liczbie znakow, jakie si
       zmieszcz w buforze wskazywanym przez chardata. Po zakoczeniu,
       charcount i charheight s wypelniane odpowiednimi informacjami
       dotyczcymi aktualnie zaladowanego fontu, a tablica chardata
       zawiera informacje o foncie, o ile przekazana warto charcount
       wskazywala wystarczajc ilo miejsca; w przeciwnym razie bufor nie
       jest modyfikowany, a zmiennej errno nadawana jest warto ENOMEM.
       (Od wersji 1.3.1.)

    PIO_FONT
       Ustawia 256-znakowy font ekranowy. Jest  on  ladowany  do
       generatora znakow karty EGA/VGA. argp wskazuje 8192 bajtow map z
       32 bajtami na jeden znak. W przypadku fontow 8xN (0 < N <= 32)
       wykorzystywane jest tylko pierwszych N bajtow. Ta procedura
       uniewania jednoczenie odwzorowanie Unicode.

    PIO_FONTX
       Ustawia font ekranowy i zwizane z nim informacje na temat jego
       prezentacji. argp wskazuje struktur

       struct consolefontdesc {
           u_short charcount;   /* liczba znakow w foncie (256 lub 512) */
           u_short charheight;   /* liiczba wierszy w foncie (1-32) */
           char *chardata;     /* dane fontu w postaci rozszerzonej */
       };

       Jeli jest to konieczne, ekran zostanie odpowienio przeskalowany,
       a do odpowiednich procesow przeslany bdzie sygnal SIGWINCH.  Ta
       procedura uniewania jednoczenie odwzorowanie Unicode.

    PIO_FONTRESET
       Inicjalizuje czcionk ekranow, rozmiar i odwzorowanie Unicode do
       wartoci ustawionych podczas startu sytemu. argp nie jest uywany,
       lecz powinien mie warto NULL, aby zapewni zgodno z przyszlymi
       wersjami jdra. (Od wersji 1.3.28.)

    GIO_SCRNMAP
       Pobranie z jdra odwzorowania ekranu. argp wskazuje na obszar o
       rozmiarze E_TABSZ, ktory jest wypelniany danymi fontu slucymi do
       wywietlenia poszczegolnych znakow. W przypadku gdy aktualnie
       zaladowany font zawiera wicej ni 256 znakow, ta procedura zwraca
       raczej bezwartociowe informacje.

    GIO_UNISCRNMAP
       Pobranie z jdra pelnego odwzorowania Unicode. argp wskazuje na
       obszar o rozmiarze E_TABSZ*sizeof(unsigned short), ktory jest
       wypelniany kodami Unicode odpowiednimi  dla  poszczegolnych
       znakow. Specjalny zestaw kodow Unicode, rozpoczynajcy si od
       U+F000, sluy do reprezentacji odwzorowania ,,bezporednio na
       font'' (,,direct to font''). (Od wersji 1.3.1.)

    PIO_SCRNMAP
       Zaladowanie do jdra ,,definiowanej przez uytkownika'' (czwartej)
       tabeli odwzorowujcej bajty na symbole ekranu konsoli, argp
       wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ.

    PIO_UNISCRNMAP
       Zaladowanie do jdra ,,definiowanej przez uytkownika'' (czwartej)
       tabeli odwzorowujcej bajty na kody Unicode, ktore s z kolei
       tlumaczone na symbole ekranowe zgodnie z aktualnie zaladowan
       tabel  odwzorowania  Unicode-na-font.   Do  bezporedniego
       odwzorowania na symbole ekranowe mog by wykorzystywane specjalne
       kody Unicode rozpoczynajce si od U+F000. (Od wersji 1.3.1.)

    GIO_UNIMAP
       Pobranie z jdra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp wskazuje
       na struktur

       struct unimapdesc {
           u_short entry_ct;
           struct unipair *entries;
       };

       w ktorej entries wskazuj na tablic struktur

       struct unipair {
           u_short unicode;
           u_short fontpos;
       };

       (Od wersji 1.1.92.)

    PIO_UNIMAP
       Zaladowanie do jdra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp
       wskazuje na struktur typu struct unimapdesc. (Od wersji 1.1.92.)

    PIO_UNIMAPCLR
       Wyczyszczenie tabeli, jeli  moliwe  proponuje  algorytm  z
       mieszaniem (hash).

       struct unimapinit {
           u_short advised_hashsize; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashstep; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashlevel; /* 0 przy braku opinii */
       };

       (Od wersji 1.1.92.)

    KDGKBMODE
       Pobranie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmienn
       typu long, ktorej zostanie nadana warto rowna jednej z poniszych
       stalych:

         K_RAW     0x00
         K_XLATE    0x01
         K_MEDIUMRAW  0x02
         K_UNICODE   0x03

    KDSKBMODE
       Ustawienie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmienn
       typu long o wartoci rownej jednej z powyszych stalych.

    KDGKBMETA
       Pobranie trybu obslugi klawisza meta. argp wskazuje na zmienn
       typu long, ktorej zostanie nadana warto rowna jednej z poniszych
       stalych:

         K_METABIT   0x03  ustawienie najwyszego bitu
         K_ESCPREFIX  0x04  kod przedrostkowy ucieczki

    KDSKBMETA
       Ustawienie trybu obslugi klawisza meta. argp wskazuje na zmienn
       typu long o wartoci rownej jednej z powyszych stalych:

    KDGKBENT
       Pobranie jednej pozycji z tabeli translacji klawiszy (kod
       klawisza (keycode) na kod akcji). argp wskazuje na struktur

       struct kbentry {
         u_char kb_table;
         u_char kb_index;
         u_short kb_value;
       };

       ktorej pierwsze dwa pola maj nadane wartoci o nastpujcym
       znaczeniu: kb_table okrela rodzaj tabeli (0 <= kb_table <
       MAX_NR_KEYMAPS), a kb_index oznacza kod klawisza (keycode) (0 <=
       kb_index < NR_KEYS).  Polu kb_value zostaje nadany odpowiedni
       kod akcji, K_HOLE, jeli nie ma takiego klawisza, a K_NOSUCHMAP,
       jeli kb_table jest niepoprawne.

    KDSKBENT
       Nadanie wartoci jednej pozycji tabeli translacji. argp wskazuje
       na struktur typu struct kbentry.

    KDGKBSENT
       Pobranie lacucha znakow przypisanego klawiszowi funkcyjnemu.
       argp wskazuje na struktur

       struct kbsentry {
         u_char kb_func;
         u_char kb_string[512];
       };

       kb_string przypisywany jest zakoczony znakiem NUL lacuch znakow,
       odpowiadajcy kodowi akcji kb_func-tego klawisza funkcyjnego.

    KDSKBSENT
       Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu lacuch znakow. argp wskazuje
       na struktur typu struct kbsentry.

    KDGKBDIACR
       Odczytanie tabeli akcentow jdra. argp wskazuje na struktur

       struct kbdiacrs {
         unsigned int kb_cnt;
         struct kbdiacr kbdiacr[256];
       };

       gdzie kb_cnt oznacza liczb pozycji w tablicy, z ktorych kada
       jest struktur

       struct kbdiacr { u_char diacr, base, result; };

    KDGETKEYCODE
       Odczytanie pozycji z tabeli kodow klawiszy (scan code to
       keycode). argp wskazuje na struktur

       struct kbkeycode { unsigned int scancode, keycode; };

       keycode  otrzymuje warto odpowiedni dla podanego scancode.
       (Tylko z zakresu 89 <= scancode <= 255. Dla 1 <= scancode <=
       88, jest keycode==scancode.) (Od wersji 1.1.63.)

    KDSETKEYCODE
       Zapisanie pozycji w tabeli kodow klawiszy jdra. argp wskazuje na
       strukture typu struct kbkeycode. (Od wersji 1.1.63.)

    KDSIGACCEPT
       Proces wywolujcy t funkcj wskazuje sw ch do przyjcia sygnalu
       argp,  generowanego  przez wcinicie odpowiedniej kombinacji
       klawiszy. (1 <= argp <= NSIG).  (Patrz spawn_console() w
       linux/drivers/char/keyboard.c.)

    VT_OPENQRY
       Przekazanie pierwszej dostpnej (ale nie otwartej) konsoli. argp
       wskazuje na zmienn typu int, ktorej zostanie nadana warto rowna
       numerowi konsoli wirtualnej (1 <= *argp <= MAX_NR_CONSOLES).

    VT_GETMODE
       Pobranie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       struktu

       struct vt_mode {
         char mode;   /* tryb konsoli wirtualnej */
         char waitv;  /* jeli ustawione, czeka przy zapisie,
                     jeli nie jest aktywna */
         short relsig; /* sygnal w przypadku zwolnienia */
         short acqsig; /* sygnal w przypadku uzyskania */
         short frsig;  /* niewykorzystane (rowne 0) */
       };

       ..., w ktorej przekazywany jest tryb pracy aktualnej konsoli
       wirtualnej (vt). mode moe przyjmowa nastpujce wartoci:

         VT_AUTO    autoamtyczne przelczanie vt
         VT_PROCESS  przelczanie sterowane przez proces
         VT_ACKACQ   potwierdzanie przelczenia

    VT_SETMODE
       Ustawienie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       struktur typu struct vt_mode.

    VT_GETSTATE
       Ustawienie globalne informacje o stanie konsoli wirtualnej. argp
       wskazuje na struktur

       struct vt_stat {
         ushort v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
         ushort v_signal; /* sygnal do wyslania */
         ushort v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
       };

       Dla kaej aktualnie uywanej konsoli ustawiany jest odpowiedni bit
       w polu v_state. (Jdra od 1.0 do 1.1.92.)

    VT_RELDISP
       Zwolnienie ekranu.

    VT_ACTIVATE
       Przelczenie na konsol argp (1 <= argp <= MAX_NR_CONSOLES).

    VT_WAITACTIVE
       Oczekiwanie na aktywacj konsoli wirtualnej argp.

    VT_DISALLOCATE
       Zwolnienie pamici przydzielonej dla konsoli wirtualnej argp.
       (Od wersji 1.1.54.)

    VT_RESIZE
       Zmiana wybraenia jdra o rozmiarach ekranu. argp wskazuje na
       struktur

       struct vt_sizes {
         ushort v_rows;    /* liczba wierszy */
         ushort v_cols;    /* liczba kolumn */
         ushort v_scrollsize; /* aktualnie nie uywane */
       };

       Naley pamita, e nie zmienia to trybu karty graficznej Patrz
       resizecons(8). (Od wersji 1.1.54.)

    VT_RESIZEX
       Zmiana  wyobraenia jdra o ronych parametrach ekranu. argp
       wskazuje na struktur

       struct vt_consize {
           ushort v_rows;     /* liczba wierszy */
           ushort v_cols;     /* liczba kolumn */
           ushort v_vlin;     /* liczba wierszy pikseli na ekranie */
           ushort v_clin;     /* liczba wierszy pikseli na znak */
           ushort v_vcol;     /* liczba kolumn pikseli na ekranie */
           ushort v_ccol;     /* liczba kolumn pikseli na znak */
       };

       Kady z parametrow moe mie warto zerow, co oznacza ,,nie
       zmienia'',  lecz  jeli  jednoczsnie zmienianych jest kilka
       parametrow, musz one by ze sob zgodne. Naley pamita, e nie
       zmienia to trybu karty graficznej Patrz resizecons(8). (Od
       wersji 1.3.3.)

    Dzialanie poniszych funkcji ioctl jest zalene od wartoci pierwszego
    bajtu struktury wskazywanej przez argp, tutaj oznaczanego jako subcode.
    Mog z nich korzysta jedynie administrator i wlaciciel aktualnej
    konsoli.

    TIOCLINUX, subcode=0
       Zrzut ekranu Zniknlo w 1.1.92. (Dla jdra 1.1.92 i poniejszych,
       obecnie naley zamiast tego czyta z /dev/vcsN lub /dev/vcsaN.)

    TIOCLINUX, subcode=1
       Pobranie inforamcji o zadaniu. Zniknlo w 1.1.92.

    TIOCLINUX, subcode=2
       Ustawienie zaznaczenia. argp wskazuje na struktur

         struct {char subcode;
           short xs, ys, xe, ye;
           short sel_mode;
         }

       xs i ys oznaczaj pocztkow kolumn i wiersz xe i ye oznaczaj kocow
       kolumn  i  wiersz.   (Gorny  lewy  rog  ma  wspolrzdne
       wiersz=kolumna=1.)  sel_mode  jest  rowne  0  w  przypadku
       zaznaczania znak po znaku, 1 - slowo po slowie, lub 2 - wiersz
       po wierszu. Zaznaczone znaki ekranowe s podwietlone i zachowane
       w   statycznej   tablicy  sel_buffer  zdefiniowanej  w
       devices/char/console.c.

    TIOCLINUX, subcode=3
       Wstawienie zanaczenia. Znaki znajdujce si w buforze zaznaczenia
       s zapisywane do fd.

    TIOCLINUX, subcode=4
       Odtworzenie ekranu po wygaszeniu.

    TIOCLINUX, subcode=5
       Wypelnienie 256-bitowej tablicy definujcej znaki w "slowie" dla
       zaznaczania "slowo-po-slowie". (Od wersji 1.1.32.)

    TIOCLINUX, subcode=6
       argp wskazuje na zmienn typu char, ktorej nadawana jest warto
       zmiennej jdra shift_state. (Od wersji 1.1.32.)

    TIOCLINUX, subcode=7
       argp wskazuje na zmienn typu char, ktorej nadawana jest warto
       zmiennej jdra report_mouse. (Od wersji 1.1.33.)

    TIOCLINUX, subcode=8
       Zrzucenie informacji o szerokoci i wysokoci ekranu, pozycji
       kursora i wszystkich parach znak-atrybuty. (Tylko jdra od 1.1.67
       do 1.1.91. Poczwszy od 1.1.92 mona przecztya wszystkie te
       inforamcje z /dev/vcsa*.)

    TIOCLINUX, subcode=9
       Odtworzenie rozmiaru ekranu, poloenia kursora i wszystkich par
       znak-atrybut. (Tylko jdra od 1.1.67 do 1.1.91.  Poczwszy od
       jdra 1.1.92, mona to wykona przez zapis do /dev/vcsa*.)

    TIOCLINUX, subcode=10
       Obsluguje funkcj oszczdzania energii (Power Saving) monitorow
       nowej generacji. Tryb wygaszania ekranu VESA przyjmuje warto
       argp[1], co powoduje sterowanie wygaszaniem ekranu w sposob
       nastpujcy:

         0: Wygaszanie ekranu jest wylczone.

         1: Aktualne zawartoci rejestrow karty graficznej zostaj
       zachowane, nastpnie sterownik zostaje zaprogramowany tak, aby
       wylczyl  impulsy  synchronizacji  pionowej.  Powoduje  to
       przestawienie  monitora w tryb oczekiwania (standby). Jeli
       monitor posiada licznik czasowy Off_Mode, wtedy moe ewentualnie
       sam wylczy zasilanie.

         2: Zostaj zachowane aktualne ustawienia, nastpnie wylczane s
       zarowno impulsy synchronizacji zarowno pionowej, jak i poziomej.
       Powoduje to wylaczenie monitora (tryb "off"). Opcj t naley wybra
       jeli monitor nie posiada licznika czasowego Off_Mode lub jeli
       chcemy aby monitor wylczyl si natychmiast. (Ostrzeenei: Czste
       wylczanie zasilania moe uszkodzi monitor.)

       (Od wersji 1.1.76.)

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest 0. Po bldzie zwracane jest -1 i
    ustawiana jest zmienna errno.

B/LDY

    errno moe przyjmowa nastpujce wartoci:

    EBADF deskryptor pliku jest nieprawidlowy.

    ENOTTY deskryptor pliku nie jest skojarzony ze specjalnym urzdzeniem
       znakowym lub podane polecenie nie ma do niego zastosowania.

    EINVAL deskryptor pliku lub argp jest niepoprawny.

    EPERM naruszenie uprawnie.

OSTRZEENIE

    Nie naley traktowa tej strony podrcznika jak dokumentacji funkcji ioctl
    dla konsoli Linuksa. Jest ona przeznaczona dla ciekawskich jako
    alternatywa  wobec  czytania  zrodel  jdra.  Funkcje  ioctl  s
    niudokumentowanymi  funkcjami wewntrznymi Linuksa, ktore mog ulec
    zmianie bez ostrzeenia (i rzeczywicie, ten dokument odzwierciedla w
    sposob mniej lub bardziej dokladny sytuacj dla jdra w wersji 1.1.94;
    istnieje wiele mniej i bardziej znaczcych ronic w stosunku  do
    poprzednich wersji.)

    Bardzo czsto wywolania funkcji ioctl s wprowadzane w celu komunikacji
    pomidzy jdrem i szczegolnymi, dobrze znanymi programami (fdisk, hdparm,
    setserial, tunelp, loadkeys, selection, setfont itd.), i ich zachowanie
    zostanie zmienione, kiedy bdzie tego wymagal ktory z tych programow.

    Programy korzystajce z tych wywola ioctl nie bd przenone na inne
    systemy Unix, nie bd dziala poprawnie ze starszymi wersjami jadra
    Linuksa, ani nie bd wspolpracowa z przyszlymi wersjami jdra.

    Naley korzysta z funkcji zgodnych z POSIX.

ZOBACZ TAKE

    kbd_mode(1),  loadkeys(1),  dumpkeys(1),  mknod(1),  setleds(1),
    setmetamode(1), ioperm(2), execve(2), fcntl(2), termios(3), console(4),
    console_codes(4), mt(4), sd(4), tty(4), ttys(4), tty_ioctl(4), vcs(4),
    vcsa(4),  charsets(7),  mapscrn(8),  setfont(8),  resizecons(8),
    /usr/include/linux/kd.h, /usr/include/linux/vt.h

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.