Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ipfw - zapora ogniowa (firewall) IP i zliczanie ruchu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <linux/ip.h>
    #include <linux/tcp.h>
    #include <linux/udp.h>
    #include <linux/icmp.h>
    #include <linux/if.h>
    #include <linux/ip_fw.h>

    int setsockopt (int socket, IPPROTO_IP, int command, void *data, int
    length)

OPIS

    Uslugi firewalla IP i zliczania ruchu wbudowane w jdro Linuksa
    udostpniaj mechanizm zliczania pakietow IP i budowania zapor ogniowych
    (firewall) opartych o filtry pakietow. Administrowanie tymi funkcjami
    opiera si o cztery przechowywane przez jdro listy, z ktorych kada moe
    zawiera zero lub wicej regul. Regula zawiera szczegolowe informacje o
    adresach rodlowych i docelowych, protokolach, numerach portow i kilku
    innych cechach. Pakiet dopasowany bdzie do reguly, jeli jego parametry
    bd zgadza si z jej definicj. Istniej cztery kategorie regul:

    Zliczajce

       Reguly te stosowane s do wszystkich pakietow IP, ktore s
       wysylane bd odbierane przez jeden z lokalnych interfejsow
       sieciowych.  Cechy kadego pakietu bd porownane ze wszystkimi
       regulami na tej licie, a kade dopasowanie spowoduje zwikszenie
       zwizanych z dan regul licznikow pakietow i bajtow.

    Zapora wejciowa

       Reguly te decyduj o udzielaniu dostpu nadchodzcym z zewntrz
       pakietom IP. Wszystkie pakiety wchodzce przez jeden z lokalnych
       interfejsow sieciowych sprawdzane s pod ktem dopasowania regul
       zapory wejciowej. Pierwsza regula, do ktorej pasuj parametry
       pakietu, zadecyduje o udzieleniu dostpu oraz zmieni liczniki
       bajtow i pakietow zwizane z t regul. Jeli pakiet nie zostanie
       dopasowany do adnej reguly, zastosowana zostanie domylna regula
       dostpowa.

    Zapora wyjciowa

       Reguly te definiuj uprawnienia  wychodzcych  pakietow  IP.
       Wszystkie pakiety gotowe do wyslania przez jeden z lokalnych
       interfejsow sieciowych sprawdzane s pod wzgldem zgodnoci z
       regulami zapory wyjciowej.  Pierwsza dopasowana do pakietu
       regula zadecyduje o prawach dostpu i spowoduje aktualizacj
       licznikow bajtow i pakietow z ni zwizanych. Jeli pakiet nie
       zostanie dopasowany do adnej reguly, zastosowana  zostanie
       domylna regula dostpowa.

    Zapora pakietow przekazywanych

       Reguly te definiuj uprawnienia przekazywanych pakietow IP.
       Wszystkie pakiety wyslane przez zewntrzny komputer, posiadajce
       inny komputer jako stacj docelow, sprawdzane s pod wzgldem
       dopasowania do regul zapory pakietow przekazywanych. Pierwsza
       dopasowana do pakietu regula zadecyduje o prawach dostpu i
       spowoduje aktualizacj licznikow bajtow i  pakietow  z  ni
       zwizanych. Jeli pakiet nie zostanie dopasowany do adnej reguly,
       zastosowana zostanie domylna regula dostpowa.

    Kada regula zaporowa (nie regula zliczajca), posiada zasad, ktora
    okrela, jakie czynnoci maj by wykonane jeli parametry pakietu pasowa bd
    do definicji reguly. Istniej 4 rone zasady: accept (pozwala pakietom
    swobodnie  przechodzi  przez zapor), masquerade (pozwala pakietom
    przechodzi przez zapor przy wykorzystaniu maskowania (masquerading); ta
    zasada ma zastosowanie jedynie do regul przekazujcych), reject (odrzuca
    pakiet i w charakterze powiadomienia odsyla nadawcy komunikat ICMP host
    unreachable (komputer niedostpny)), and deny (ignoruje pakiet bez
    odsylanie jakiegokolwiek powiadomienia). Przy wszystkich trzech typach
    zapor istnieje zasada domylna, ktora stosowana jest wzgldem wszystkich
    pakietow, ktore nie dopasuj si do adnej z regul.

    Reguly przekazujce definiuj rownie, czy pakiety bd maskowane w trakcie
    przekazywania. W tym przypadku przed przekazaniem pakietu adres nadawcy
    w pakiecie IP jest zastpowany adresem lokalnego komputera, a port
    rodlowy w naglowku TCP lub UDP jest zastpowany przez numer stworzonego
    tymczasowo portu lokalnego. Poniewa te ustawienia przechowywane s w
    jdrze, pakiety zwrotne (przysylane do tymczasowego portu na komputerze
    lokalnym) rozpoznawane s automatycznie. Adres docelowy i numer portu
    tych pakietow zostanie zastpiony przez oryginalny adres i numer portu,
    ktore zostaly zapamitane przy przekazywaniu pierwszego maskowanego
    pakietu.

    Ten paragraf opisuje sposob, w jaki pakiet przechodzi przez reguly
    zapory i zliczania. Pakiety odebrane przez  jeden  z  lokalnych
    interfejsow sieciowych przechodz przez nastpujce zestawy regul:
       zliczajce (urzdzenie wejciowe)
       zapora wejciowa (urzdzenie wejciowe)
    W tym przypadku, urzdzenie (adres interfejsu), ktore jest uywane przy
    sprawdzaniu dopasowania pakietu IP do reguly, jest wywietlone w
    nawiasach. Jeli pakiet ma by przekazany do zewntrznej stacji, przejdzie
    rownie przez:
       zepor pakiet'ow przekazywanych (urzdzenie wejciowe)
    W nastpnym kroku opcjonalnie pakiet zostanie zamaskowany.  Odpowiedzi
    na  pakiety  zamaskowane nie bd przechodzi przez zapor pakietow
    przekazywanych (przejd jednak zarowno przez wejciow, jak i wyjciow
    zapor).  Wszystkie pakiety wysylane z jednego z lokalnych interfejsow
    sieciowych, tworzone lokalnie, bd przekazywane, bd przechodzi przez:
       zapor wyjciow (urzdzenie wyjciowe)
       zliczanie (urzdzenie wyjciowe)
    Naley zauway, e pakiety maskowane bd przechodzi przez zapor wyjciow i
    reguly zliczajce z nowymi naglowkami pakietow (po przejciu przez zapor
    wejciow i przekazujc z oryginalnymi naglowkami).  Odpowiedzi  na
    maskowane  pakiety  bd  rownie  posiada rone naglowki w trakcie
    przechodzenia przez reguly wejciowe i wyjciowe.

    Sterowanie zapor i zliczaniem moe si odbywa za porednictwem wywola
    funkcji setsockopt(2).  Istniejce reguly mona sprawdzi zagldajc do
    trzech plikow w katalogu /proc/net : ip_acct, ip_input, ip_output, oraz
    ip_forward.  Biece ustawienia zwizane z sesjami maskowanymi mona znale
    w pliku ip_masquerade w tym samym katalogu (zauwamy, e reguly okrelajce
    sesje, ktore powinny by maskowane znajduj si w pliku ip_forward).

POLECENIA

    Polecenia zmiany list regul lub zasad domylnych musz by podane jako
    parametry funkcji systemowej setsockopt(2) , pracujcej na surowym
    gniazdku IP.  Wikszo polece wymaga przekazania pewnych dodatkowych
    danych. Wskanik do tych danych i dlugo danych s przekazywane jako
    parametry wartoci i dlugoci opcji setsockopt. Dostpne s nastpujce
    polecenia:

    IP_ACCT_APPEND
    IP_FW_APPEND_IN
    IP_FW_APPEND_OUT
    IP_FW_APPEND_FWD
       Dodanie reguly do jednej z list  regul  zliczajcych  lub
       zaporowych.  Zalenie  od  polecenia, regula jest dodawana
       odpowiednio do listy regul zliczajcych, wejciowych, wyjciowych,
       przekazujcych.  Nowa regula dodawana jest na kocu listy. Dane
       przekazywane z tymi poleceniami maj struktur ip_fw , definiujc
       tre nowej reguly.

    IP_ACCT_INSERT
    IP_FW_INSERT_IN
    IP_FW_INSERT_OUT
    IP_FW_INSERT_FWD
       Polecenia te s rownowane poleceniom dodawania, z tym wyjtkiem, e
       nowa regula wstawiana jest na pocztku listy.

    IP_ACCT_DELETE
    IP_FW_DELETE_IN
    IP_FW_DELETE_OUT
    IP_FW_DELETE_FWD
       Usunicie reguly z jednej z list  regul  zliczajcych  lub
       zaporowych.  Zalenie od polecenia, regula zostanie usunita
       odpowiednio z listy regul zliczajcych, wejciowych, wyjciowych
       lub przekazujcych.  Przekazywane z tym poleceniem dane maj
       struktur ip_fw , definiujc tre pakietu przeznaczonego  do
       usunicia.  Pierwsza regula spelniajca podane kryteria zostanie
       usunita z listy.

    IP_ACCT_ZERO
    IP_FW_ZERO_IN
    IP_FW_ZERO_OUT
    IP_FW_ZERO_FWD
       Wyzerowyje liczniki pakietow i bajtow odpowiednio we wszystkich
       regulach  list  zliczajcych,  wejciowych,  wyjciowych  i
       przekazujcych.  Z nieznanych powodow, z tym poleceniem  w
       charakterze  danych  musi  by  przekazana (dowolna) liczba
       calkowita. Aby dowiedzie si, jak pojedynczo wywietla i zerowa
       zawarto poszczegolnych licznikow, zobacz opis plikow /proc/net

    IP_ACCT_FLUSH
    IP_FW_FLUSH_IN
    IP_FW_FLUSH_OUT
    IP_FW_FLUSH_FWD
       Usunicie wszystkich regul odpowiednio z listy regul zliczajcych,
       wejciowych, wyjciowych i przekazujcych. Z nieznanych powodow, z
       tym poleceniem w charakterze danych musi by przekazana (dowolna)
       liczba calkowita.

    IP_FW_POLICY_IN
    IP_FW_POLICY_OUT
    IP_FW_POLICY_FWD
       Zmiana domylnej zasady odpowiednio dla  zapory  wejciowej,
       wyjciowej lub przekazujcej. Nowa zasada przekazywana jest jako
       liczba  calkowita  o  nastpujcej  dopuszczalnej  wartoci:
       IP_FW_F_ACCEPT  (zaakceptuj  pakiet),  IP_FW_F_ACCEPT  |
       IP_FW_F_MASQ (zaakceptuj pakiet i dodatkowo uyj maskowania),
       IP_FW_F_ICMRPL (odrzu pakiet przez wyslanie komunikatu ICMP host
       unreachable do nadawcy) lub 0 (odrzu pakiet  bez  adnego
       powiadomienia).  Zasada jest uywana w przypadku gdy adna z
       istniejcych regul zaporowych na odpowiadajcej licie nie pasuje
       do analizowanego pakietu.

    IP_FW_CHECK_IN
    IP_FW_CHECK_OUT
    IP_FW_CHECK_FWD
       Sprawdzenie, czy pakiet bylby zaakceptowany (z maskowaniem lub
       bez), odrzucony z potwierdzeniem bd odrzucony bez potwierdzenia
       przez  zapor  wejciow  (IP_FW_CHECK_IN),  zapor  wyjciow
       (IP_FW_CHECK_OUT), lub zapor  przekazujc  (IP_FW_CHECK_FWD).
       Przekazywane z poleceniem dane maj struktur ip_fwpkt , definiujc
       naglowki pakietow i adres interfejsu.

STRUKTURY

    Struktura ip_fw zawiera nastpujce pola, ktore naley wypelni adekwatnie
    do procedury dodawania lub usuwania reguly:

    struct in_addr fw_src, fw_dst
       rodlowe i docelowe adresy IP.

    struct in_addr fw_smsk, fw_dmsk
       Maski dla rodlowych i docelowych adresow IP. Zauwamy, e maska
       0.0.0.0 oznacza bdzie dopasowanie wszystkich adresow.

    struct in_addr fw_via
       Adres IP interfejsu, przez ktory pakiet jest odbierany przez
       system, lub ktory ma by przeslany przez system. Adres 0.0.0.0
       ma  specjalne  znaczenie:  dopasowanie  adresow  wszystkich
       interfejsow.

    char fw_vianame[IFNAMSIZ]
       Nazwa interfejsu, przez ktory pakiet jest odbierany przez system
       lub przez ktory ma by wyslany. Pusty cig znakow ma specjalne
       znaczenie: dopasowanie wszystkich nazw urzdze.

    unsigned short fw_flg
       Flagi dla reguly. Flagi dla ronych opcji mog by podane jako ich
       ronica logiczna.

       Protokol (obowizkowy). Moliwe wartoci to IP_FW_F_TCP (TCP),
       IP_FW_F_UDP  (UDP),  IP_FW_F_ICMP  (ICMP),  lub IP_FW_F_ALL
       (wszystkie  protokoly,  co  definiuje  uniwersaln  regul
       zliczania/zaporow).

       Zasada, ktor naley uy w przypadku dopasowania pakietu. Moe ni
       by IP_FW_F_ACCEPT  (zaakceptuj  pakiet),  IP_FW_F_ACCEPT  |
       IP_FW_F_MASQ  (zaakceptuj  pakiet  i  opcjonalnie  zastosuj
       maskowanie), lub IP_FW_F_ICMRPL (odrzu pakiet odsylajc odbiorcy
       komunikat ICMP host unreachable). Jeli nie podana jest adna z
       tych flag, pakiet jest odrzucany bez powiadomienia nadawcy.
       Zauwamy, e zasada ta jest ignorowana w regulach zliczajcych.

       Mona ustawi kilka dodatkowych opcji: IP_FW_F_BIDIR (regula
       dwukierunkowa, dzialajca w obie strony), IP_FW_F_TCPACK (regula
       pasuje tylko wtedy, gdy w naglowku TCP ustawiony jest bit ACK),
       IP_FW_F_TCPSYN (regula pasuje tylko wtedy, gdy w naglowku TCP
       bit SYN jest ustawiony, a bit ACK jest wyzerowany), IP_FW_F_SRNG
       oraz IP_FW_F_DRNG (opis tych flag poniej).  Opcji IP_FW_F_PRN
       mona uy do wywietlenia pewnych informacji o pasujcych pakietach
       za pomoc funkcji printk().  Opcja ta bdzie skuteczna tylko
       wowczas, gdy jdro jest skompilowane ze zdefiniowanym parametrem
       CONFIG_IP_FIREWALL_VERBOSE.

    unsigned short fw_nsp, fw_ndp, fw_pts[IP_FW_MAX_PORTS]
       Te pola okrelaj liczb portow rodlowych, docelowych i tablic, w
       ktorej przechowywane s odpowiednie numery tych portow. Tablica
       zaczyna si od portow rodlowych, po ktorych bezporednio nastpuj
       porty docelowe.  Calkowita liczba portow jest ograniczona do
       wartoci IP_FW_MAX_PORTS (obecnie 10).  Zarowno lista portow
       rodlowych, jak i docelowych zawiera moe co najwyej jeden zakres.
       W tym przypadku, pierwsze dwa numery portow z listy traktowane s
       jako minimalna i maksymalna warto zakresu. Dla pakietow ICMP,
       porty rodlowe traktowane s jako typy ICMP, a porty docelowe s
       pomijane. Poniewa drugi i nastpne fragmenty pakietu TCP lub UDP
       nie zawieraj numerow portow, traktowane s tak, jakby mialy oba
       porty rowne zero.  Flagi IP_FW_F_SRNG i IP_FW_F_DRNG w polu
       fw_flg okrelaj czy podany jest zakres rodlowy i/lub docelowy.

    unsigned char fw_tosand, fw_tosxor
       Owe 8-bitowe maski okrelaj, w jaki sposob pole TOS w naglowku IP
       powinno by zmieniane, gdy pakiet jest akceptowany przez regul
       zaporow (z maskowaniem lub bez). Pole TOS jest najpierw bitowo
       sumowane z fw_tosand , a wynik jest poddawany operacji ronicy
       symetrycznej (xor) z fw_tosxor. Pola te s pomijane w regulach
       zliczania i w regulach zaporowych, ktore odrzucaj pakiet z
       powiadomieniem lub bez.

    Struktura ip_fwpkt , wykorzystywania przy sprawdzaniu pakietu, zawiera
    nastpujce pola:

    struct iphdr fwp_iph
       Naglowek  IP. Zajrzyj do <linux/ip.h> po szczegolowy opis
       struktury iphdr.

    struct tcphdr fwp_protoh.fwp_tcph
    struct udphdr fwp_protoh.fwp_udph
    struct icmphdr fwp_protoh.fwp_icmph
       Naglowek TCP, UDP, lub ICMP, polczone w unii  o  nazwie
       fwp_protoh.  Zajrzyj  do <linux/tcp.h>, <linux/udp.h>, lub
       <linux/icmp.h> po szczegolowy opis odpowiednich struktur.

    struct in_addr fwp_via
       Adres interfejsu, przez ktory udaje si, e pakiet jest wysylany
       lub odbierany.

WARTO ZWRACANA

    Zero, jeli operacja jest skuteczna. -1, jeli wystpil bld. Odpowiednio
    ustawiana jest warto errno. Lista moliwych komunikatow bldu znajduje
    si na stronie setsockopt(2).  Jeli uyte jest jedno z dwoch polece
    sprawdzania pakietu, zwracane jest zero jeli pakiet bylby zaakceptowany
    (bez maskowania). W przeciwnym wypadku, zwracana jest -1, a errno
    uzyskuje warto ECONNRESET (pakiet bylby przyjty z uyciem maskowania),
    ETIMEDOUT (pakiet bylby odrzucony z powiadomieniem), lub ECONNREFUSED
    (pakiet bylby odrzucony bez powiadomienia).

WYWIETLANIE REGU/L

    W katalogu /proc/net znajduj si 4 wpisy, umoliwiajce wywietlenie
    aktywnych regul w kadej z nastpujcych kategorii: ip_acct (reguly
    zliczania ruchu IP), ip_input (reguly zapory wejciowej IP), ip_output
    (reguly  wyjciowej  zapory  IP),  oraz ip_forward (reguly zapory
    przekazujcej IP). Odczyt tych plikow zwroci wiersz naglowkowy i jeden
    wiersz dla kadej zdefiniowanej reguly. Dla wszystkich trzech typow
    zapory, linia naglowkowa zawiera na kocu  dziesitn  reprezentacj
    odpowiedniej  zasady  (jedna  z  IP_FW_F_ACCEPT, IP_FW_F_ACCEPT |
    IP_FW_F_MASQ, IP_FW_F_ICMPRPL, lub 0).

    Kada nastpna linia pokazuje zawarto reguly w nastpujcej kolejnoci:
    adres rodlowy i maska, adres docelowy i maska, adres interfejsu, flagi,
    numer portu rodlowego i docelowego, liczniki pakietow i bajtow, list
    portow, mask sumy logicznej dla TOS i mask ronicy symetrycznej dla TOS.
    Adresy IP i maski s wywietlone jako 8 cyfr heksadecymalnych, maski TOS
    jako 2 cyfry heksadecymalne poprzedzone odpowiednio A i X. Pozostale
    wartoci wywietlone s w formacie dziesitnym.  Poszczegolne  pola
    rozdzielone s spacjami, znakiem '/' (adres i odpowiadajca mu maska),
    lub znakiem '->' (pary adresow/masek rodlowych i docelowych).

    Pliki mona rownie otwiera w trybie odczyt/zapis (tylko root moe to
    zrobi).  W tym przypadku, liczniki pakietow i bajtow we wszystkich
    regulach danej kategorii bd wyzerowane po wywietleniu ich biecej
    wartoci.

    Plik /proc/net/ip_masquerade zawiera wszystkie ustawienia jdra zwizane
    z maskowaniem. Po wierszu naglowkowym, kada maskowana sesja jest
    opisana  w osobnej linii za pomoc nastpujcych po sobie wpisow,
    rozdzielonych spacj lub znakiem ':' (pary adres/numer portu): nazwa
    protokolu ("TCP" lub "UDP"), rodlowy adres IP i numer portu, docelowy
    adres IP i numer portu, nowy adres portu, pocztkowy numer sekwencyjny
    do dodawania wartoci ronicowej, warto ronicowa, poprzednia warto
    ronicowa, oraz czas wyganicia w jednostce jiffie (1/HZ sekundy).
    Wszystkie  adresy  i  wartoci  numeryczne  podane  s w formacie
    heksadecymalnym, z wyjtkiem ostatnich trzech wpisow, ktore s w formacie
    dziesitnym.

PLIKI

    /proc/net/ip_acct
    /proc/net/ip_input
    /proc/net/ip_output
    /proc/net/ip_forward
    /proc/net/ip_masquerade

ZOBACZ TAKE

    setsockopt(2), socket(2), ipfwadm(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                16 lutego 1996             IPFW(4)