Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lp - urzdzenia drukarek wierszowych

SK/LADNIA

    #include <linux/lp.h>

KONFIGURACJA

    Pliki lp[0-2] s urzdzeniami znakowymi obslugujcymi drukarki dolczone do
    portow rownoleglych; numer glowny tych urzdze jest rowny 6, numer
    podrzdny 0-2. Numery podrzdne odpowiadaj adresom portu rownoleglego
    kolejno 0x03bc, 0x0378 and 0x0278. Zwykle prawa dostpu do plikow tych
    urzdze wynosz 220 i nale do uytkownika root i grupy lp. Porty
    rownolegle mog by obslugiwane zarowno przy wykorzystaniu probkowania,
    jak i przerwa. Stosowanie przerwa jest zalecane gdy spodziewamy si
    duego ruchu, np. wynikajcego z uywania drukarki laserowej. W przypadku
    zwyklych  drukarek  mozaikowych  wystarczajce  jest  probkowanie.
    Standardowym trybem obslugi portu jest probkowanie.

OPIS

    Urzdzenia lp obsluguj nastpujce wywolania funkcji ioctl(2):

    int ioctl(int fd, LPTIME, int arg)
       Ustawia okres przez jaki sterownik jest upiony, zanim powtornie
       sprawdzi stan drukarki w sytuacji, gdy bufor drukarki zdaje si
       by wypelnionym do arg. Jeli posiadamy szybk drukark moemy
       zmniejszy ten parametr. Jeli drukarka jest wolna, naley zwikszy
       ten parametr. Jest to liczba okrelajca czas w setnych czciach
       sekundy, warto domylna wynosi 2, co oznacza 0,02 s. Parametr ten
       ma wplyw jedynie w trybie probkowania.

    int ioctl(int fd, LPCHAR, int arg)
       Ustawia maksymaln liczb iteracji aktywnego oczekiwania (busy-
       wait), jakie wykonuje sterownik probkujcy czekajc a drukarka
       bdzie gotowa na otrzymywanie znakow do arg. Jeli drukowanie
       odbywa si zbyt wolno naley zwikszy t liczb; jeli system za
       bardzo zwalnia - naley j zmniejszy. Standardow wartoci tego
       parametru jest 1000. Parametr ma wplyw na sterownik jedynie w
       trybie probkowania.

    int ioctl(int fd, LPABORT, int arg)
       Jeli parametr arg jest rowny 0, wtedy sterownik drukarki bdzie
       powtarzal operacj po wystpieniu bldu; w przeciwmym wypadku
       przerwie w dzialanie. Standardow wartoci tego parametru jest 0.

    int ioctl(int fd, LPABORTOPEN, int arg)
       Jeli arg jest rowny 0, funkcja open(2) zostanie przerwana po
       wystpieniu bldu; w przeciwnym wypadku bld zostanie zignorowany.
       Standardowe zachowanie polega na ignorowaniu bldow.

    int ioctl(int fd, LPCAREFUL, int arg)
       Jeli arg jest rowny 0, wtedy wymaga si aby sygnaly out-of-paper,
       offline oraz sygnaly bldow byly puste (false) we wszystkich
       operacjach zapisu, w przeciwnym wypadku s ignorowane. Ustawienie
       standardowe polega na ignorowaniu bldow.

    int ioctl(int fd, LPWAIT, int arg)
       Ustawia na arg liczb iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait)
       przed sprobkowaniem, czy drukarka zaakceptowala wlanie zapisany
       znak oraz liczb iteracji, ktore naley przeczeka przed kolejnym
       probkowaniem.  Specyfikacje  okrelaj  ten  czas  jako  0.5
       mikrosekundy,  lecz  dowiadczenie  wykazalo,  e  oponienie
       spowodowane wykonaniem kodu jest ju wystarczajce. Z tego powodu
       wartoci  domyln  dla  tego  ustawienia  jest 0. Jest ono
       wykorzystywane w sterowniku zarowno w trybie probkowania, jak i
       w trybie przerwa.

    int ioctl(int fd, LPSETIRQ, int arg)
       To wywolanie funkcji ioctl() wymaga uprawnie administratora.
       Funkcja pobiera argument typu int zawierajcy nowe przerwanie
       IRQ. Skutekiem ubocznym jest inicjalizacja drukarki. Gdy arg
       jest zerem, to stosowany bdzie sterownik z probkowaniem; jest to
       rownoczenie zachowanie domylne.

    int ioctl(int fd, LPGETIRQ, int *arg)
       Zachowuje w parametrze arg aktualnie stosowane przerwanie IRQ.

    int ioctl(int fd, LPGETSTATUS, int *arg)
       Zachowuje warto stanu portu w zmiennej arg. Poszczegolne bity
       maj nastpujce znaczenie:

       LP_PBUSY   odwrocony sygnal zajtoci, aktywny w stanie
              wysokim
       LP_PACK   niezmienione potwierdzenie wejcia, aktywny
              w stanie niskim
       LP_POUTPA  niezmieniony sygnal braku papieru, aktywny
              w stanie wysokim
       LP_PSELECD  niezmieniony sygnal wyboru, aktywny w stanie
              wysokim
       LP_PERRORP  niezmieniony sygnal bldu, aktywny w stanie
              niskim

       Znaczenia sygnalow naley szuka w dokumentacji drukarki.  Naley
       pamita,  e  dla  niektorych drukarek ustawiane mog by te
       nieudokumentowane tu bity.

    int ioctl(int fd, LPRESET)
       Inicjalizuje drukark. Nie stosuje si adnych parametrow.

PLIKI

    /dev/lp*

AUTORZY

    Sterownik drukarki zostal napisany przez Jima Weiganda i Linusa
    Torvaldsa. Poniej zostal on ulepszony przez Michaela K. Johnsona.
    Oprogramowanie przerwa wykonal Nigel Gamble. Zmodularyzowal go Alan
    Cox. LPCAREFUL, LPABORT, LPGETSTATUS dodal Chris Metcalf.

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), chmod(1), tunelp(8), lpcntl(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1995-01-15               LP(4)