Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mouse - interfejs myszy szeregowej

KONFIGURACJA

    Myszy szeregowe podlczane s do linii szeregowej RS232/V24, ktorej opis
    mona znale w ttys(4).

OPIS

  Wstp
    Polczenia zwyklej wtyczki 9-pinowej stosowanej w myszach to:

             pin  nazwa  zastosowanie
              2  RX   Dane
              3  TX   -12 V, Imax = 10 mA
              4  DTR  +12 V, Imax = 10 mA
              7  RTS  +12 V, Imax = 10 mA
              5  GND  Masa

    Taka jest specyfikacja, ale w praktyce dla wikszoci myszy wystarcza 9
    V.

    Sterownik moe rozpoznawa mysz poprzez ustawienie niskiego poziomu linii
    RTS, a naztpnie przywrocenie jej poziomu wysokiego. Po okolo 14 ms mysz
    odele 0x4D ('M') lini danych. Po kolejnych 63 ms 3-przyciskowa mysz
    zgodna z Microsoft przele 0x33 ('3').

    Wzgldne przemieszczenie myszy wysylane jest jako dx (warto dodatnia
    oznacza w prawo) i dy (warto dodatnia oznacza w dol). Myszy mog pracowa
    z ronymi prdkociami. Wybor prdkoci odbywa si poprzez cykliczne przejcie
    przez prdkoci 9600, 4800, 2400 i 1200 bitow/s, za kadym razem zapisujc
    dwa znaki z poniszej tabeli i czekajc 0,1 sekundy. Nastpujca tabela
    pokazuje dostpne prdkoci i sekwencje znakow, sluce do ich wyboru:

                 bitow/s  sekwencja
                 9600   *q
                 4800   *p
                 2400   *o
                 1200   *n

    Pierwszy bajt pakietu danych moe by uywany do celow synchronizacji.

  Protok'o/l Microsoft
    Protokol Microsoft uywa 1 bitu startu, 7 bitow danych, bez parzystoci
    i z jednym bitem stopu przy prdkoci 1200 bitow/sekund. Dane s
    przesylane do RxD w 3-bajtowych pakietach. Przesunicia dx i dy s
    przesylane jako uzupelnienie do dwoch, lb (rb) s ustawiane gdy wcinity
    jest lewy (prawy) przycisk myszy:

          bajt  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
            1  1  lb  rb  dy7  dy6  dx7  dx6
            2  0  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
            3  0  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

  3-przyciskowy protok'o/l Microsoft
    Oryginalne myszy Microsoft posiadaj jedynie dwa przyciski. Istniej
    jednak myszy trojprzyciskowe, ktore rownie korzystaj z protokolu
    Microsoft. Wcinicie trzeciego przycisku zglaszane jest poprzez wyslanie
    pakietu z zerowym przesuniciem i bez wcinitych przyciskow.  (Zatem, w
    odronieniu od pozostalych dwu przyciskow, stan przycisku rodkowego nie
    jest zglaszany w kadym pakiecie.)

  Protok'o/l Logitech
    Szeregowa 3-przyciskowa mysz Logitech korzysta z innego rozszerzenia
    protokolu Microsoft: gdy rodkowy przycisk jest zwalniany, wysylany jest
    3-bajtowy pakiet opisany powyej. Gdy rodkowy przycisk jest naciskany,
    wysylany jest 4-bajtowy pakiet, w ktorym czwarty bajt ma warto 0x20
    (lub ma ustawiony przynajmniej bit 0x20). W szczegolnoci, nacinicie
    rodkowego przycisku jest sygnalizowane jako 0,0,0,0x20, gdy adan inny
    przycisk nie jest wcinity.

  Protok'o/l Mousesystems
    Protokol Mousesystems korzysta z 1 bitu startu, 8 bitow danych, bez
    parzystoci i dwu bitow stopu przy prdkoci 1200 bitow/s. Dane s wysylane
    do RxD w 5-bajtowych pakietach. dx jest przesylany jako suma dwoch
    wartoci uzupelnionych do dwoch, dy jest przesylane jako zanegowana suma
    dwoch wartoci uzupelnionych do dwoch. lb (mb, rb) s zerowane, gdy
    wcinity jest lewy (rodkowy, prawy) przycisk myszy:

                                   bajt  d7  d6   d5   d4   d3   d2   d1   d0
                                    1  1   0   0   0   0   lb   mb   rb
                                    2  0  dxa6  dxa5  dxa4  dxa3  dxa2  dxa1  dxa0
                                    3  0  dya6  dya5  dya4  dya3  dya2  dya1  dya0
                                    4  0  dxb6  dxb5  dxb4  dxb3  dxb2  dxb1  dxb0
                                    5  0  dyb6  dyb5  dyb4  dyb3  dyb2  dyb1  dyb0

Bajty 4 i 5 opisuj zmian, ktora nastpila od chwili wyslania bajtow 2 i 3.

  Protok'o/l Sun
    Protokol   Sun   jest   3-bajtow   wersj  opisanego  powyej
    protokoluMousesystems: ostatnie dwa bajty nie s wysylane.

  Protok'o/l MM
    Protokol MM uywa 1 bitu startu, 8 bitow danych, nieparzystoci i jednego
    bitu stopu przy prdkoci 1200 bitow/s. Dane s wysylane do RxD w
    3-bajtowych pakietach. dx i dy s wysylane jako pojedyncze wartoci ze
    znakiem, bit znaku oznacza warto ujemn. lb (mb, rb) s ustawiane, gdy
    wcinity jest lewy (rodkowy, prawy) przycisk myszy:

         bajt  d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
          1  1   0   0  dxs  dys  lb  mb  rb
          2  0  dx6  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
          3  0  dy6  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

PLIKI

    /dev/mouse Powszechnie uywane dowizanie symboliczne wskazujce  na
    urzdzenie myszy.

ZOBACZ TAKE

    ttys(4), gpm(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.