Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mem, kmem, port - pami systemowa, pami jdra i porty systemowe

OPIS

    mem jest plikiem urzdzenia znakowego, ktory jest obrazem calej pamici
    glownej komputera. Moe by uywany na przyklad do badania (a nawet
    poprawiania) systemu.

    Adresy bajtow w mem interpretuje si jako fizyczne adresy pamici.
    Odwolania do nie istniejcych miejsc w pamici spowoduj, e bd zwracane
    bldy.

    Badanie i poprawianie pamici przy ustawionych bitach tylko-odczyt lub
    tylko-zapis najprawdopodobniej doprowadzi do niespodziewanych wynikow.

    Tworzy si go najczciej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
       chown root:kmem /dev/mem

    Plik kmem jest tym samym, co mem, z tym wyjtkiem, e zamiast pamici
    fizycznej udostpniana jest wirtualna pami jdra.

    Tworzy si go najczciej poleceniami:

       mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
       chown root:kmem /dev/kmem

    Plik port jest zbliony do mem, ale udostpniane s porty wejcia/wyjcia.

    Tworzy si go najczciej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/port c 1 4
       chown root:mem /dev/port

PLIKI

    /dev/mem
    /dev/kmem
    /dev/port

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), ioperm(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.