Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    random, urandom - urzdzenia rodlowe liczb losowych jdra

OPIS

    Specjalne urzdzenia znakowe /dev/random i /dev/urandom (obecne w
    Linuksie od wersji 1.3.30) stanowi interfejs do wbudowanego w jdro
    generatora liczb losowych. Plik /dev/random ma glowny numer urzdzenia 1
    i poboczny numer 8. Plik /dev/urandom ma glowny numer urzdzenia 1 i
    poboczny numer 9.

    Generator liczb losowych zbiera szum rodowiskowy ze sterownikow urzdze
    i innych rodel do puli losowej. Generator przechowuje rownie szacunkow
    liczb bitow szumu w puli losowej. Z owej puli tworzone s liczby losowe.

    W trakcie odczytu, urzdzenie /dev/random bdzie zwraca losowe bajty,
    sporod oszacowanej liczby bitow szumu w puli.  /dev/random nadaje si
    najlepiej do zastosowa, w ktorych potrzebna jest losowo bardzo wysokiej
    jakoci, jak np. jednorazowa maska lub generowanie kluczy. Jeli pula
    losowa jest pusta, odczyt z /dev/random bdzie wstrzymany do czasu
    zebrania dodatkowego szumu rodowiskowego.

    Odczyt z urzdzenia /dev/urandom zwroci tyle bajtow, ile zadano. W
    efekcie, jeli nie ma wystarczajcego chaosu w puli losowej, zwracane
    wartoci s teoretycznie naraone na atak kryptograficzny w stosunku do
    algorytmow wykorzystywanych przez sterownik. Wiedza na ten temat nie
    jest dostpna w obecnych nie zastrzeonych publikacjach, ale istnieje
    teoretyczna  moliwo  przeprowadzenia takiego ataku. Jeli jest to
    problemem w przypadku twojego programu, uyj /dev/random.

KONFIGURACJA

    Jeli w systemie nie ma plikow /dev/random i /dev/urandom, mona je
    utworzy przy uyciu nastpujcych polece:

        mknod -m 644 /dev/random c 1 8
        mknod -m 644 /dev/urandom c 1 9
        chown root:root /dev/random /dev/urandom

    Gdy Linux uruchamiany jest przy niewielkim udziale operatora, pula
    losowa moe by w do przewidywalnym stanie. Faktyczna ilo szumu w puli
    losowej jest wowczas poniej iloci szacowanej. Aby przeciwdziala temu
    efektowi, pomocne jest zapamitywanie informacji o puli losowej pomidzy
    kolejnymi uruchomieniami systemu. Aby dzialo si to automatycznie, naley
    doda nastpujce wiersze do stosownych skryptow startowych Linuksa:

      echo "Inicjowanie generatora liczb losowych w jdrze..."
      random_seed=/var/run/random-seed
      # Przechowanie wartoci losowej od jednego startu systemu
      # do kolejnego startu. Ladujemy, a potem zachowujemy cal
      # pul losow.
      if [ -f $random_seed ]; then
        cat $random_seed >/dev/urandom
      else
        touch $random_seed
      fi
      chmod 600 $random_seed
      poolfile=/proc/sys/kernel/random/poolsize
      [ -r $poolfile ] && bytes=`cat $poolfile` || bytes=512
      dd if=/dev/urandom of=$random_seed count=1 bs=$bytes

    Trzeba rownie  doda  nastpujce  wiersze  do  stosownego  skryptu
    uruchamianego podczas zamykania systemu Linuksa:

      # Przechowanie losowych danych pomidzy wylczeniem a wyl-
      # czeniem komputera. Zachowywanie puli losowej generatora.
      echo "Zachowywanie danych losowych..."
      random_seed=/var/run/random-seed
      touch $random_seed
      chmod 600 $random_seed
      poolfile=/proc/sys/kernel/random/poolsize
      [ -r $poolfile ] && bytes=`cat $poolfile` || bytes=512
      dd if=/dev/urandom of=$random_seed count=1 bs=$bytes

INTERFEJS PROC

    Pliki w katalogu /proc/sys/kernel/random (obecnym od wersji 2.3.16) s
    dodatkowym intefejsem do urzdzenia /dev/random.

    Plik z prawami tylko do odczytu entropy_avail dostarcza dostpn pul
    losow. Zazwyczaj bdzie to 4096 (bitow), calo dostpnej puli.

    Plik poolsize podaje rozmiar puli losowej. Zazwyczaj - 512 (bajtow).
    Moe by zmienione na dowoln warto, dla ktorej dostpny jest algorytm.
    Obecnie moliwe wartoci to: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.

    Plik read_wakeup_threshold zawiera liczb bitow entropii potrzebnej do
    obudzenia procesu, ktory zasnl, czekajc na entropi z pliku /dev/random.
    Domylnie  - 64.  Plik write_wakeup_threshold zawiera liczb bitow
    entropii poniej ktorej zostanie upiony proces, ktory wykona select()
    lub poll(), aby otworzy do zapisu urzdzenie /dev/random. Wartoci te
    mog by zmienione przez zapis do tych plikow.

    Pliki tylko do odczytu uuid i boot_id zawieraj losowe lacuchy znakow,
    takie jak 6fd5a44b-35f4-4ad4-a9b9-6b9be13e1fe9. Pierwszy z tych plikow
    jest generowany na nowo przy kadym odczycie, a drugi jest generowany
    tylko raz.

PLIKI

    /dev/random
    /dev/urandom

AUTOR

    Generator liczb losowych w jdrze zostal napisany przez Theodore'a Ts'o
    (tytso@athena.mit.edu).

ZOBACZ TAKE

    mknod (1)
    RFC 1750, "Randomness Recommendations for Security" (Zalecenia dotyczce
    bezpieczestwa losowoci)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.