Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sd - sterownik dyskow twardych SCSI

DEFINICJA

    #include <linux/hdreg.h> /* dla HDIO_GETGEO */ #include <linux/fs.h> /*
    dla BLKGETSIZE i BLKRRPART */

KONFIGURACJA

    Nazwa tego urzdzenia blokowego ma nastpujc posta: sdlp, gdzie l jest
    liter oznaczajc fizyczny dysk, a p jest cyfr oznaczajc partycj na tym
    fizycznym dysku. Czsto numer partycji p jest opuszczany, jeli nazwa
    urzdzenia odnosi si do calego dysku.

    Dyski SCSI maj glowny numer urzdzenia rowny 8, a numer poboczny w
    postaci (16 * numer_dysku) + numer_partycji, gdzie numer_dysku jest
    numerem fizycznego dysku wg kolejnoci wykrywania, a numer_partycji jest
    nastpujcy:

    partycja 0 to caly dysk
    partycje 1-4 to "podstawowe" partycje DOS
    partycje 5-8 to "rozszerzone" ("logiczne") partycje DOS

    Dla przykladu, /dev/sda ma numer glowny 8, poboczny 0 i odnosi si bdzie
    do calego pierwszego dysku SCSI w systemie; /dev/sdb3 ma numer glowny
    8, poboczny 19 i odnosi si bdzie do trzeciej "podstawowej" partycji DOS
    na drugim dysku SCSI w systemie.

    W chwili obecnej, obslugiwane s jedynie urzdzenia blokowe. Urzdzenia
    surowe nie zostaly jeszcze zaimplementowane.

OPIS

    Obslugiwane s nastpujce ioctle:

    HDIO_GETGEO
       Zwraca parametry dysku z BIOS w nastpujcej strukturze:
           struct hd_geometry {
              unsigned char heads;
              unsigned char sectors;
              unsigned short cylinders;
              unsigned long start;
           };

       Wskanik do tej struktury przekazywany jest jako parametr funkcji
       ioctl(2).

       Informacja  zwracana  do  parametru jest geometri dysku w
       rozumieniu systemu DOS! Owa geometria nie jest fizyczn geometri
       dysku. Jest jednak uywana przy konstruowaniu tablicy partycji
       danego dysku i jest niezbdna dla poprawnego dzialania programow
       fdisk(1), efdisk(1) i lilo(1). Jeli informacja o geometrii jest
       niedostpna, zwrocona bdzie warto zero dla wszystkich parametrow.

    BLKGETSIZE
       Zwraca rozmiar urzdzenia w sektorach. Parametr funkcji ioctl(2)
       powinien by wskanikiem do zmiennej typu long.

    BLKRRPART
       Wymusza ponowny odczyt tablicy partycji dysku SCSI. Nie s
       wymagane adne parametry.

       Operacje ioctl(2) dla scsi(4) s rownie obslugiwane.  Jeli
       wymagany jest parametr funkcji ioctl() i ma on warto NULL,
       wowczas ioctl() zwroci warto -EINVAL.

PLIKI

    /dev/sd[a-h]: cale urzdzenie
    /dev/sd[a-h][0-8]: poszczegolne partycje blokowe

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1992-12-17               SD(4)