Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    st - urzdzenie tamy SCSI

SK/LADNIA

    #include <sys/mtio.h>

    int ioctl(int fd, int request [, (void *)arg3]);
    int ioctl(int fd, MTIOCTOP, (struct mtop *)mt_cmd);
    int ioctl(int fd, MTIOCGET, (struct mtget *)mt_status);
    int ioctl(int fd, MTIOCPOS, (struct mtpos *)mt_pos);

OPIS

    Sterownik  st  udostpnia interfejs do ronego rodzaju napdow tam
    magnetycznych SCSI. Obecnie sterownik przejmuje kontrol nad wszystkimi
    wykrytymi urzdzeniami typu "sequential-access (dostpu sekwecyjnego)."
    Sterownikowi st przydzielony zostal numer glowny 9.

    Kade urzdzenie posiada osiem numerow podrzdnych. Na piciu najniszych
    bitach numeru podrzdnego reprezentowane s przydzielone kolejno numery
    urzdze (kolejno detekcji). Numery podrzdne mona pogrupowa w dwoch
    zbiorach  po cztery numery: glowne numery podrzdne (urzdzenia z
    przewijaniem), n, oraz numery urzdze "bez przewijania", (n+ 128).
    Urzdzenie otwarte przy wykorzystaniu glownego numeru podrzdnego otrzyma
    polecenie REWIND podczas jego zamykania. Urzdzenia otwierane przy
    wykorzystaniu numeru urzdzenia "bez przewijania" nie otrzymaj takiego
    rozkazu. (Trzeba zauway, e uywanie urzdzenia "bez przewijania" do
    pozycjonowania tamy, na przyklad za pomoc mt, nie prowadzi do poadanego
    efektu: tama jest przewijana po wydaniu polecenia mt i nastpne
    polecenie zaczyna od pocztku tamy.)

    W kadej grupie dostpne s cztery numery podrzdne, definiujce urzdzenia o
    ronej charakterystyce (rozmiar bloku, kompresja, gsto itp.).  Podczas
    startu  systemu dostpne jest tylko pierwsze urzdzenie. Aktywacja
    pozostalych  trzech  nastpuje  po  zdefiniowaniu  ich  domylnych
    charakterystyk  (patrz  niej). (Zmieniajc wartoci stalych podczas
    kompilacji, moliwa jest zmiana rownowagi pomidzy maksymaln liczb napdow
    tam a liczb numerow podrzdnych dla kadego napdu. Domylna alokacja
    powala na sterowanie 32 napdami tam. Na przyklad, mona sterowac nie
    wicej ni 64 napdami tam, posiadajc po dwa numery podrzdne dla ronych
    opcji.)

    Pliki urzdze s zwykle tworzone za pomoc polece:
       mknod -m 666 /dev/st0 c 9 0
       mknod -m 666 /dev/st0l c 9 32
       mknod -m 666 /dev/st0m c 9 64
       mknod -m 666 /dev/st0a c 9 96
       mknod -m 666 /dev/nst0 c 9 128
       mknod -m 666 /dev/nst0l c 9 160
       mknod -m 666 /dev/nst0m c 9 192
       mknod -m 666 /dev/nst0a c 9 224

    Brak jest odpowiadajcych urzdze blokowych.

    Sterownik uywa wewntrznego bufora o rozmiarze dostatecznie duym, by
    pomiecil co najmniej jeden blok tamy. W kernelach wczeniejszych ni
    2.1.121 bufor ten jest przydzielany jako jeden cigly blok pamici.
    Ogranicza to rozmiar bloku na tamie do najwikszego ciglego bloku
    pamici, ktory moe zosta przydzielony przez procedur przydzielania
    pamici w jdrze. Obecnie ograniczenie to wynosi 128 kB dla architektur
    32-bitowych i 256 kB dla architektur 64-bitowych. W nowszych jdrach
    sterownik przydziela, jeli trzeba, pami dla bufora w kilku czciach.
    Domylna maksymalna liczba fragmentow wynosi 16. Oznacza  to,  e
    maksymalny rozmiar bloku jest bardzo duy (2 MB, jeli uda si przydzieli
    16 blokow po 128 kB).

    Rozmiar wewntrznego bufora sterownika jest okrelony przez stal czasu
    kompilacji,  ale mona go zmieni za pomoc opcji startowej jdra.
    Dodatkowo, sterownik probuje przydziela wikszy bufor tymczasowy, jeli
    zajdzie taka potrzeba w trakcie pracy. Jednake, przydzielanie podczas
    pracy duych ciglych blokow pamici moe si nie uda i zaleca si nie polega
    za bardzo na przydzielaniu buforow dynamicznych w kernelach starszych
    ni 2.1.121 (dotyczy to take ladowania na danie sterownika za pomoc
    kerneld lub kmod).

    Ten sterownik nie zawiera adnej specyficznej obslugi dla tam wybranego
    producenta, czy modelu. Po starcie systemu opcje urzdzenia tamowego s
    okrelane na podstawie firmware napdu. Na przyklad, jeli firmware napdu
    wybiera tryb o stalej dlugoci bloku, urzdzenie tamowe rownie uywa trybu
    o stalej dlugoci bloku. Opcje te mona zmieni za pomoc jawnych wywola
    ioctl() i zmiany te pozostaj aktywne, gdy urzdzenie zostanie zamknite i
    ponownie otwarte. Ustawione opcje dotycz zarowno urzdze z przewijaniem,
    jak i bez przewijania.

    Mona podawa rone opcje dla ronych urzdze w ramach podgrupy czterech
    urzdze. Opcje s ustawiane dla urzdzenia, gdy jest ono otwierane. Na
    przyklad, administrator systemu moe  zdefiniowa  jedno  urzdzenie
    zapisujce w trybie o stalej dlugoci bloku i jedno zapisujce w trybie o
    zmiennej dlugoci bloku (jeli napd obsluguje obydwa tryby).

    Sterownik obsluguje strefy tam, jeli s one obslugiwane przez napd.
    (Trzeba tu zwroci uwag, e strefy tam nie maj nic wspolnego z partycjami
    dyskow [po angielsku w obu przypadkach "partitions" - przyp. tlum.].
    Tama podzielona na strefy moe by widziana jako kilka logicznych tam na
    jednym noniku.) Obslug stref trzeba wlczy za pomoc ioctl. Przy zmianach
    stref zachowywane jest poloenie na tamie w obrbie kadej ze stref.
    Stref, ktorej maj dotyczy nastpne operacje wybiera si za pomoc ioctl.
    Przelczanie stref odbywa si lcznie z nastpn operacj na tamie, aby unikn
    niepotrzebnego przewijania tamy.  Maksymalna liczba stref na tamie
    okrelona  jest przez stal czasu kompilacji (pierwotnie: cztery).
    Sterownik zawiera ioctl pozwalajcy sformatowa tam z jedn lub dwiema
    strefami.

    Urzdzenie /dev/tape jest zwykle dowizaniem zwyklym lub symbolicznym do
    domylnego urzdzenia reprezentujcego tam magnetyczn w danym systemie.

TRANSMISJA DANYCH

    Sterownik moe pracowa zarowno w trybie o stalej, jak i o zmiennej
    dlugoci bloku (jeli napd obsluguje oba tryby). W trybie o stalej
    dlugoci bloku napd zapisuje bloki okrelonej dlugoci i rozmiar bloku nie
    zaley od liczby bajtow, ktora zostala podana systemowej funkcji zapisu.
    W trybie o zmiennej dlugoci bloku zapisywany jest jeden blok przy kadym
    wywolaniu funkcji zapisu, a liczba bajtow podanych tej funkcji okrela
    rozmiar odpowiedniego bloku na tamie. Naley tu zwroci uwag, ze bloki na
    tamie nie zawieraj informacji o trybie zapisu: jedyn wan rzecz podczas
    odczytu jest uywanie polece akceptujcych rozmiary blokow znajdujcych si
    na tamie.

    W trybie o zmiennej dlugoci bloku ilo odczytywanych bajtow nie musi
    dokladnie odpowiada dlugoci bloku na tamie. Jeli liczba bajtow jest
    wiksza ni nastpny blok na tamie, sterownik zwroci dane, a funkcja
    zwroci rozmiar biecego bloku. Jeli dlugo bloku jest wiksza ni liczba
    bajtow, zwrocona zostanie dana ilo danych, poczwszy od pocztku bloku, a
    reszta bloku zostanie odrzucona.

    W trybie o stalej dlugoci bloku ilo odczytywanych bajtow moe by
    dowolna, gdy wlczone jest buforowanie. Musi natomiast by wielokrotnoci
    dlugoci bloku, gdy buforowanie jest wylczone. Jdra wczeniejsze ni
    2.1.121 pozwalaly na zapis dowolnej liczby bajtow przy wlczonym
    buforowaniu. Natomiast w pozostalych przypadkach (jdra wczeniejsze ni
    2.1.121 z wylczonym byforowaniem oraz nowsze jdra) liczba zapisywanych
    bajtow musi by wielokrotnoci dlugoci bloku na tamie.

    Znacznik pliku jest zapisywany na tamie automatycznie, jeli ostatni
    operacj na tej tamie przed jej zamkniciem byl zapis.

    Gdy podczas odczytu napotkany zostanie znacznik pliku, dzieje si co
    nastpuje. Jeli w chwili natrafienia na znacznik pliku w buforze byly
    dane, zostan zwrocone dane z bufora. Nastpny odczyt zwroci zero bajtow.
    Kolejne odczyty zwroc dane z nastpnego pliku. Koniec zapisanych danych
    jest sygnalizowany zwroceniem zerowej liczby bajtow przez dwa kolejne
    wywolania funkcji odczytu. Trzeci odczyt zwroci bld.

IOCTL

    Sterownik obsluguje  trzy  wywolania  funkcji  ioctl.  Wywolania
    nierozpoznawane przez sterownik i st s przekazywane do sterownika SCSI.
    Ponisze definicje pochodz z pliku /usr/include/linux/mtio.h:

  MTIOCTOP - wykonanie operacji na tamie
    To wywolanie wymaga argumentu typu (struct mtop *).  Nie wszystkie
    napdy obsluguj wszystkie polecenia.  Jeli napd odrzuca polecenie,
    sterownik przekazuje warto EIO.

    /* Struktura MTIOCTOP - dla polecenia op dla tamy magnetycznej: */
    struct mtop {
      short mt_op;  /* jedno ze zdefiniowanych poniej polece*/
      int  mt_count; /* ile razy powtorzy*/
    };

    Operacje na tamie magnetycznej:
    MTBSF     Przesunicie do tylu o mt_count znacznikow pliku.
    MTBSFM    Przesunicie do tylu o  mt_count  znacznikow  pliku.
           Ustawienie tamy po stronie EOT (koca tamy) ostatniego
           znacznika pliku.
    MTBSR     Przesunicie do tylu o mt_count rekordow (blokow tamy).
    MTBSS     Przesunicie do tylu o mt_count znacznikow (setmarks).
    MTCOMPRESSION Wlczenie kompresji danych na tamie dla danego napdu gdy
           mt_count jest niezerowe, wylczenie kompresji gdy mt_count
           jest zerem. Polecenie to korzysta z MODE page  15
           obslugiwanego przez wikszo urzdze DAT.
    MTEOM     Przesunicie  do koca zapisanej czci nonika (w celu
           dogrania plikow).
    MTERASE    Wyczyszczenie tamy.
    MTFSF     Przesunicie do przodu o mt_count znacznikow pliku.
    MTFSFM    Przesunicie do przodu o mt_count znacznikow  pliku.
           Ustawienie tamy po stronie BOT (pocztku tamy) ostatniego
           znacznika pliku.
    MTFSR     Przesunicie do przodu o mt_count rekordow (blokow tamy).
    MTFSS     Przesunicie do przodu o mt_count znacznikow (setmarks).
    MTLOAD    Wykonanie polecenia SCSI "load" (zaladowanie  tamy).
           Szczegolny  przypadek  dotyczcy  wylcznie  niektorych
           automatycznie ladujcych napdow HP: gdy mt_count jest
           rowne stalep MT_ST_HPLOADER_OFFSET powikszonej o pewn
           liczb, to ta liczba jest przesylana do napdu dla celow
           sterowania automatycznym zaladowaniem.
    MTLOCK    Zablokowanie kieszeni napdu tam.
    MTMKPART   Sformatowanie tamy na jedn lub dwie strefy. Gdy mt_count
           jest niezerowe, okrela rozmiar pierwszej strefy, a druga
           strefa obejmuje reszt tamy. Gdy mt_count jest zerem, tama
           jest formatowana jako jedna strefa.  Polecenie to nie
           jest dozwolone dla napdow, dla ktorych nie wlczono
           obslugi stref (zobacz MT_ST_CAN_PARTITIONS poniej).
    MTNOP     Brak operacji - jako efekt uboczny  opronia  bufor
           sterownika. Powinno si tego uywa przed odczytaniem stanu
           za pomoc MTIOCGET.
    MTOFFL    Przewinicie tamy i odlczenie napdu.
    MTRESET    Inicjalizacja napdu.
    MTRETEN    Wyrownanie napicia tamy.
    MTREW     Prezewinicie.
    MTSEEK    Wyszukanie na tamie bloku o numerze podanym w mt_count.
           Ta  operacja  wymaga  albo sterownika SCSI-2, ktory
           obsluguje polecenie LOCATE  (adres  specyficzny  dla
           urzdzenia) albo urzdzenia SCSI-1 zgodnego z Tandberg
           (Tandberg, Archive Viper, Wangtek, ... ).  Numer bloku
           powinien by rowny zwroconemu poprzednio przez MTIOCPOS,
           gdy uywany jest adres specyficzny dla urzdzenia.
    MTSETBLK   Ustawienie dlugoci bloku sterownika  rownej  wartoci
           podanej w mt_count. Dlugo rowna 0 wprowadza napd w tryb
           blokow o zmiennej dlugoci.
    MTSETDENSITY Ustawienie gstoci zapisu tamy zakodowanej w mt_count.
           Kody okrelajce gsto zapisu obslugiwane przez dany napd
           mona znale w jego dokumentacji.
    MTSETPART   Przelczenie aktywnej strefy na mt_count .  Strefy sa
           numerowane od zera. Polecenie to nie jest dozwolone dla
           napdow, dla ktorych nie wlczono obslugi stref (zobacz
           MT_ST_CAN_PARTITIONS poniej).
    MTUNLOAD   Wykonanie polecenia SCSI "unload" (nie wysuwa tamy).
    MTUNLOCK   Odblokowanie kieszeni napdu tam.
    MTWEOF    Zapisanie mt_count znacznikow pliku.
    MTWSM     Zapisanie mt_count znacznikow (setmarks).

    Polecenia ustawiajce opcje dla napdow tam magnetycznych (mog by
    wydawane tylko przez superuytkownika):
    MTSETDRVBUFFER
        Ustawienie ronych opcji napdu i sterownika, zgodnie z warociami
        pol bitowych przekazanych w mt_count.  Dotyczy to sposobu
        buforowania  przez  sterownik,  13  logicznych  parametrow
        sterownika oraz progu zapisu bufora, domylnej dlugoci bloku i
        gstoci oraz czasow przeterminowania (tylko w jdrach >= 2.1).
        Pojedyncze dzialanie moe zmieni ustawienia tylko dla jednej
        pozycji z powyszej listy (parametry logiczne s traktowane jako
        jedna calo).

        Warto, ktorej 4 najwysze bity s rowne 0 zostanie wykorzystana
        do ustawienia trybu buforowania napdu. Do wyboru s nastpujce
        tryby:

          0  Napd nie bdzie sygnalizowa stanu GOOD po poleceniach
            zapisu zanim dane nie zostan zapisane fizycznie na
            noniku.
          1  Napd moe sygnalizowa stan GOOD po poleceniach zapisu,
            gdy tylko wszystkie  dane  zostan  umieszczone  w
            wewntrznym buforze napdu.
          2  Napd moe sygnalizowa stan GOOD po poleceniach zapisu,
            gdy tylko (a) wszystkie dane zostan przeslane do
            wewntrznego bufora napdu i (b) wszystkie buforowane
            dane (z innych polece) zostan pomylnie zapisane na
            noniku.

        Aby kontrolowa prog zapisu, warto mt_count musi zawiera stal
        MT_ST_WRITE_THRESHOLD dodan za pomoc bitowego OR do liczby
        blokow w 28 najniszych bitach. Liczba blokow odnosi si do
        1024-bajtowych blokow, a nie blokow o fizycznym rozmiarze bloku
        dla danego urzdzenia. Prog zapisu nie moe przekroczy rozmiaru
        wewntrznego bufora napdu (patrz OPIS, powyej).

        Aby ustawi lub usun opcje logiczne, warto mt_count musi zawiera
        jedn   ze  stalych  MT_ST_BOOLEANS,  MT_ST_SETBOOLEANS,
        MT_ST_CLEARBOOLEANS lub MT_ST_DEFBOOLEANS dodan  za  pomoc
        bitowego OR do dowolnej kombinacji poniszych opcji. Uycie
        MT_ST_BOOLEANS powoduje nadanie wszystkim  opcjom  wartoci
        podanych   na   odpowiednich  polach  bitowych.  Przy
        MT_ST_SETBOOLEANS ustawione zostan  tylko  wybrane  opcje,
        natomiast przy MT_ST_DEFBOOLEANS tylko wybrane opcje zostan
        usunite.

        Za pomoc MT_ST_DEFBOOLEANS ustawiane s domylne opcje dla
        urzdzenia tamowego. Nieaktywne urzdzenia tamowe (np. urzdzenia
        o numerze podrzdnym 32 lub 160) s aktywowane po pierwszym
        ustawieniu dla nich domylnych opcji.  Aktywowane urzdzenie
        dziedziczy od urzdzenia aktywowanego podczas startu systemu
        opcje, ktore nie zostaly jawnie podane.

        Dostpne s nastpujce opcje logiczne:

        MT_ST_BUFFER_WRITES (Domylnie: wlczona)
           Buforowanie wszystkich operacji zapisu w trybie o stalej
           dlugoci bloku. Jeli ta opcja jest wylczona i napd uywa
           stalej dlugoci bloku, wtedy wszystkie operacje zapisu
           musz dotyczy wielokrotnoci dlugoci bloku.  Opcja ta
           powinna by wylczona, jeli chcemy w sposob pewny zapisywa
           archiwa skladajce si z wielu wolumenow.
        MT_ST_ASYNC_WRITES (Domylnie: wlczona)
           Gdy opcja ta jest wlczona, wtedy operacje  zapisu
           przekazuj sterowanie natychmiast, bez oczekiwania na
           przeslanie informacji do napdu, jeli tylko dane mieszcz
           si w buforze sterownika.  Stopie wypelnienia bufora,
           przy ktorym zostanie wydane polecenie zapisu SCSI jest
           okrelony przez prog zapisu. Wszystkie bldy zgloszone
           przez napd bd wstrzymane a do nastpnej operacji.  Opcja
           ta powinna by wylczona, jeli chcemy w sposob pewny
           zapisywa archiwa skladajce si z wielu wolumenow.
        MT_ST_READ_AHEAD (Domylnie: wlczona)
           Opcja  ta  powoduje  zapewnienie  przez  sterownik
           buforowania i odczytu wyprzedzajcego w trybie o stalej
           dlugoci bloku. Jeli ta opcja jest wylczona i napd uywa
           blokow  o stalej dlugoci, wtedy wszystkie operacje
           odczytu musz dotyczy wielokrotnoci dlugoci bloku.
        MT_ST_TWO_FM (Domylnie: wylczona)
           Opcja ta zmienia zachowanie sterownika w  momencie
           zamknicia  pliku.  Zwykle towarzyszy temu zapisanie
           pojedynczego znacznika koca pliku.  Jeli opcja jest
           wlczona, sterownik zapisze dwa znaczniki i cofnie si
           przed drugi.

           Uwaga: Ta opcja nie powinna by wlczona w przypadku
           napdow QIC, poniewa nie s one w stanie zapisa danych na
           znaczniku pliku. Napdy te wykrywaj koniec zapisanych
           danych poprzez sprawdzenie, czy tama jest pusta, zamiast
           stwierdzania dwoch kolejnych znacznikow koca pliku.
           Wikszo innych wspolczesnych napdow rownie wykrywa koniec
           zapisanych danych, wic poslugiwanie si dwoma znacznikami
           koca pliku jest niezbdne jedynie przy wymianie tam z
           niektorymi innymi systemami.

        MT_ST_DEBUGGING (Domylnie: wylczona)
           Ta opcja wlcza wypisywanie przez sterownik komunikatow
           diagnostycznych (skuteczne tylko gdy sterownik zostal
           skompilowany ze zdefiniowan niezerow wartoci DEBUG).
        MT_ST_FAST_EOM (Domylnie: wylczona)
           Wlczenie tej opcji powoduje, e polecenia MTEOM  s
           przesylane  bezporednio  do  napdu,  potencjalnie
           przyspieszajc operacj, lecz jednoczenie powodujc utrat
           przez sterownik informacji o aktualnym poloeniu tamy -
           numerze pliku,  zwykle  przekazywanego  jako  wynik
           zapytania MTIOCGET.  Jeli opcja MT_ST_FAST_EOM jest
           wylczona, sterownik bdzie odpowiadal na polecenie MTEOM
           przwijaniem tamy plik po pliku.
        MT_ST_AUTO_LOCK (Domylnie: wylczona)
           Jeli ta opcja jest wlczona, to kiesze napdu bdzie
           blokowana po otwarciu urzdzenia, a odblokowywana po jego
           zamkniciu.
        MT_ST_DEF_WRITES (Domylnie: wylczona)
           Opcje tamy (dlugo bloku, tryb, kompresja itp.) mog ulec
           zmianie  przy  przelczaniu  z  jednego  urzdzenia
           skojarzonego z napdem na inne urzdzenia skojarzone z tym
           samym napdem, w zalenoci od definicji tych urzdze.  Ta
           opcja okrela, kiedy sterownik powinien wymusi zmiany
           wysyljc polecenia SCSI oraz kiedy naley polega na
           wlaciwociach autodetekcyjnych urzdzenia. Jeli opcja ta
           jest wylczona, sterownik bdzie wysyla polecenia SCSI
           natychmiast po zmianie urzdzenia. Jeli jest ona wlczona,
           polecenia SCSI nie zostan wyslane dopoki nie pojawi si
           danie  zapisu. W tym przypadku firmware napdu moe
           dokonywa podczas odczytu autodetekcji struktury tamy, a
           polecenia SCSI maj na celu jedynie zapewnienie, aby
           zapis na tamie odbywal si zgodnie z wlaciw specyfikacj.
        MT_ST_CAN_BSR (Domylnie: wylczona)
           Gdy wykorzystywany jest odczyt wyprzedzajcy, tama musi
           by czasami cofnita do wlaciwej pozycji. Dzieje si to,
           gdy urzdzenie jest zamykane i wykorzystywane jest w tym
           celu polecenie SCSI cofania o zadan ilo rekordow.
           Niektore starsze napdy nie potrafi wykona tego polecenia
           w sposob pewny i opcja ta sluy to zabronienia napdowi
           uywania tych polece. Kocowym efektem jest nieprawidlowe
           pozycjonowanie tamy po zamkniciu urzdzenia przy wlczonym
           odczycie wyprzedzajcym w trybie o stalej dlugoci bloku.
        MT_ST_NO_BLKLIMS (Domylnie: wylczona)
           Niektore napdy nie obsluguj polecenia SCSI "READ BLOCK
           LIMITS". Jeli opcja ta jest wlczona, steronik nie uywa
           tego polecenia. Wad jest niemono sprawdzenia przez
           sterownik przed wyslaniem polecenia, czy zadana dlugo
           bloku jest akceptowana przez napd.
        MT_ST_CAN_PARTITIONS (Domylnie: wylczona)
           Opcja ta wlcza obslug kilku stref na jednej tamie.
           Dotyczy ona wszystkich urzdze skojarzonych z napdem.
        MT_ST_SCSI2LOGICAL (Domylnie: wylczona)
           Ta opcja poleca sterownikowi uywanie logicznych adresow
           blokow zdefiniowanych w standardzie SCSI-2 podzczas
           wykonywania operacji wyszukiwania (seek) oraz "tell"
           (dla polece MTSEEK i MTIOCPOS oraz przy zmianie strefy
           tamy).  W przeciwnym razie uywane s adresy specyficzne
           dla urzdzenia. Wlczenie tej opcji jest wysoce zalecane,
           jeli napd obsluguje adresy logiczne, gdy zliczaj one
           rownie znaczniki plikow.  Niektore  napdy  obsluguj
           wylcznie logiczne adresy blokow.
        MT_ST_SYSV (Domylnie: wylczona)
           Gdy ta opcja jest wlczona, urzdzenia tamowe uywaj
           semantyki Systemu V. W przeciwnym razie uywana jest
           semantyka  BSD.  Najwaniejsza  ronica  pomidzy tymi
           semantykami polega na tym, co si dzieje, gdy urzdzenie
           uywane do odczytu jest zamykanie: w semantyce SYSV tama
           jest przewijana do przodu poza najbliszy znacznik pliku,
           jeli nie stalo si to wczeniej. W semantyce BSD pozycja
           tamy nie ulega zmianie.
        PRZYKLAD
           struct mtop mt_cmd;
           mt_cmd.mt_op = MTSETDRVBUFFER;
           mt_cmd.mt_count = MT_ST_BOOLEANS |
                 MT_ST_BUFFER_WRITES |
                 MT_ST_ASYNC_WRITES;
           ioctl(fd, MTIOCTOP, &mt_cmd);

        Domylny rozmiar bloku dla urzdzenia mona ustawi przy uyciu
        MT_ST_DEF_BLKSIZE, a domylny kod gstoci mona ustawi przy uyciu
        MT_ST_DEFDENSITY. Wartoci tych parametrow powinny by dodane za
        pomoc bitowego OR do kodu operacji.

        Przy  kernelu  2.1.x  i  poniejszych,  wartoci  czasu
        przeterminowania (timeout) mona ustawi przy uyciu podpolecenia
        MT_ST_SET_TIMEOUT dodanego za pomoc bitowego OR do czasu
        przeterminowania w sekundach. Dlugie czasy przeterminowania
        (wykorzystywane  przy poleceniach przewijania i niektorych
        innych  trwajcych  dlugo)  mona  ustawi  przy  uyciu
        MT_ST_SET_LONG_TIMEOUT. Domylne wartoci jdra s bardzo dlugie,
        aby zapewni  nie  przeterminowanie  pomylnie  wykonywanego
        polecenia przez aden napd. Z tego powodu niniejszy sterownik
        moe sprawia wraenie zawieszonego, newet gdy jedynie czaka on na
        przeterminowanie operacji. Polecenia te mog sluy do ustawienia
        bardziej praktycznych wartoci dla konkretnego napdu.  Czasy
        przeterminowania  ustawione  dla  jednego urzdzenia dotycz
        wszystkich urzdze skojarzonych z tym samym napdem.

  MTIOCGET - Odczytanie stanu
    To polecenie wykorzystuje argument typu (struct mtget *).

    /* struktura dla MTIOCGET - odczytanie stanu tamy magn. */
    struct mtget {
      long  mt_type;
      long  mt_resid;
      /* Kolejne rejestry s specyficzne dla urzdzenia */
      long  mt_dsreg;
      long  mt_gstat;
      long  mt_erreg;
      /* Kolejne dwa pole nie zawsze s uywane */
      daddr_t     mt_fileno;
      daddr_t     mt_blkno;
    };

    mt_type  Plik naglowkowy definiuje wiele moliwych wartoci mt_type,
         lecz aktualny sterownik raportuje jedynie typy podstawowe
         MT_ISSCSI1 (Generic SCSI-1 tape) i MT_ISSCSI2 (Generic
         SCSI-2 tape).
    mt_resid  zawiera numer strefy biecej tamy.
    mt_dsreg  raportuje  aktualne  ustawienia  dlugoci  bloku dla (w
         najniszych 24 bitach) oraz gstoci zapisu (w 8 najwyszych
         bitach).  Te pola s zdefiniowane przez MT_ST_BLKSIZE_SHIFT,
         MT_ST_BLKSIZE_MASK,     MT_ST_DENSITY_SHIFT      i
         MT_ST_DENSITY_MASK.
    mt_gstat  raprotuje podstawowe (niezalene od urzdzenia) informacje o
         atanie. Plik naglowkowy zawiera definicje makrodefinicji do
         testowania przekazywanych bitow stanu:
         GMT_EOF(x): Tama zostala ustawiona tu za znacznikiem pliku
           (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_BOT(x): Tama zostala ustawiona na pocztku pierwszego
           pliku (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_EOT(x):  Wykonanie  polecenia  spowodowalo osignicie
           fizycznego koca nonika.
         GMT_SM(x): Tama jest aktualnie ustawiona na  znaczniku
           (setmark). (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_EOD(x): Tama jest ustawiona na kocu zapisanych danych.
         GMT_WR_PROT(x):  Napd jest chroniony przed zapisem.  W
           przypadku niektorych urzdze moe to rownie oznacza, e
           napd nie obsluguje zapisu na noniku tego typu, co biecy.
         GMT_ONLINE(x): Ostatnie wykonanie funkcji open() zastalo
           napd gotowy do dzialania z odpowiednio umiejscowionym
           nonikiem.
         GMT_D_6250(x), GMT_D_1600(x), GMT_D_800(x): Ta "podstawowa"
           informacja o stanie urzdzenia zawiera rownie ustawienia
           gstoci zapisu, lecz jedynie dla 9-ciekowych 1/2" urzdze.
         GMT_DR_OPEN(x): Brak tamy w napdzie.
         GMT_IM_REP_EN(x): Tryb natychmiastowego raportowania. To
           pole bitowe jest ustawiane na 1, gdy nie ma gwarancji, e
           dane zostaly fizycznie zapisane na tamie do chwili
           zakoczenia funkcji zapisu. Natomiast jest ustawiane na
           zero tylko wtedy, gdy sterownik nie buforuje danych i
           napd zostal ustawiony na ich niebuforowanie.
    mt_erreg  Jedyne pole zdefiniowane w mt_erreg jest  to  licznik
         naprawionych bldow, ktory znajduje sie w 16 niskich bitach
         (jak  to  zdefiniowano  przez  MT_ST_SOFTERR_SHIFT  i
         MT_ST_SOFTERR_MASK).  Z  powodu niezgodnoci w sposobie
         zglaszania naprawionych bldow przez napdy, licznik ten czsto
         nie jest obslugiwany (wikszo napdow domylnie nie zglasza
         naprawionych bldow, ale mona to zmieni poleceniem SCSI "MODE
         SELECT").
    mt_fileno raportuje aktualny numer pliku (liczc od zera). W przypadku
         gdy nie jest znany numer pliku (np. po MTBSS lub MTSEEK),
         przekazywana jest warto -1.
    mt_blkno  raportuje numer bloku (liczc od zera) wewntrz aktualnego
         pliku. Gdy numer bloku nie jest znany (np po poleceniach
         MTBSF, MTBSS lub MTSEEK), przekazywana jest warto -1.

  MTIOCPOS - Odczytanie po/loenia tamy
    To polecenie uywa argumentu typu (struct mtpos *) i raportuje aktualny
    numer bloku tamy (w sensie, w jakim go rozumie napd), co nie jest
    rownowane mt_blkno przekazywanemu przez MTIOCGET. Musi to by urzdzenie
    SCSI-2, ktore obsluguje polecenie READ POSITION (adres specyficzny dla
    urzdzenia) lub urzdzenie SCSI-1 zgodne z Tandberg (Tandberg, Archive
    Viper, Wangtek, ... ).

    /* struktura dla MTIOCPOS - odczytanie poloenia tamy magn. */
    struct   mtpos {
      long  mt_blkno; /* aktualny numer bloku */
    };

WARTO ZWRACANA

    EIO      Wydane polecenie nie moe zosta zrealizowane.

    ENOSPC    Operacja zapisu nie moe zosta zakoczona poniewa tama
           osignla koniec nonika.

    EACCES    Nastpila proba zapisu lub skasowania tamy chronionej
           przed zapisem.  (Ten bld nie jest wykrywany podczas
           wykonywania funkcji open().)

    EFAULT    Parametry poleenia wskazuj na obszar pamici nie nalecy do
           procesu wywolujcego funkcj.

    ENXIO     Podczas otwierania, takie urzdzenie nie istnieje.

    EBUSY     Urzdzenie jest aktualnie w uyciu lub sterownikowi nie
           udalo si przydzieli pamici dla bufora.

    EOVERFLOW   Nastpila proba odczytania lub zapisu bloku o zmiennej
           dlugoci, ktory jest wikszy ni wewntrzny bufor sterownika.

    EINVAL    Funkcja ioctl() posiadala niedozwolony argument  lub
           podano niedozwolony rozmiar bloku.

    ENOSYS    Nieznana funkcja ioctl().

    EROFS     Wystpila proba otwarcia z opcj O_WRONLY lub O_RDWR,
           podczas gdy tama znajduje si w napdzie chronionym przed
           zapisem.

PLIKI

    /dev/st* : automatycznie przewijajce urzdzenia tam SCSI
    /dev/nst* : nieprzewijajce urzdzenia tam SCSI

AUTOR

    Sterownik zostal napisany przez Kai'ego Makisar <Kai.Makisara@metla.fi>
    na podstawie sterownika napisanego przez Dwayne'a Forsytha. Kilka
    innych osob rownie wnioslo wklad podczas tworzenia sterownika.

ZOBACZ TAKE

    mt(1)

    Plik README.st w rodlach jdra zawierajcy najwiesze informacje dotyczce
    sterownika i jego moliwoci konfiguracyjnych.

UWAGI

    1. Podczas wymiany danych pomidzy systemami, oba systemy musz uzgodni
    dlugo fizycznego bloku na tamie. Parametry napdu po starcie systemu
    czsto roni si od uywanych dla danego urzdzenia przez wikszo systemow
    operacyjnych. Wiekszo systemow uywa napdow w trybie o zmiennej dlugoci
    bloku, o ile napd ten tryb obsluguje. Dotyczy to wikszoci wspolczesnych
    napdow, wlczajc w to napdy DAT, 8 mm napdy wybierania spiralnego, napdy
    DLT itp. Mona doradzi uywanie tych napdow w trybie o zmiennej dlugoci
    bloku rownie w Linuksie (tzn. uycie MTSETBLK lub MTSETDEFBLK przy
    starcie systemu w celu ustawienia tego trybu), przynajmniej podczas
    wymiany danych z obcym systemem. Wad tego jest konieczno uycia do
    dlugiego bloku na tamie, aby otrzyma ackceptowalna wydajno transferu na
    magistrali SCSI.

    2. Wiele programow (np. tar) pozwala uytkownikowi na okrelenie czynnika
    okrelajcego rozmiar bloku w linii polece. Naley zauway, e okrela to
    dlugo fizycznego bloku na tamie jedynie w trybie o zmiennej dlugoci
    bloku.

    3. Aby mona bylo uywa napdow tam SCSI, musz by wkompilowane w kernel
    lub zaladowane jako moduly: podstawowy sterownik SCSI, sterownik
    kontrolera SCSI oraz sterownik tam SCSI. Jeli nie ma sterownika tam
    SCSI, nepd zostanie rozpoznany, ale opisana na tej stronie obsluga tam
    nie bdzie dostpna.

    4. Sterownik zapisuje komunikaty o bldach na konsoli / do logow. Kody
    SENSE zapisane w niektorych komunikatach s automatycznie tlumaczone na
    tekst, o ile w konfiguracji jdra wlczono rozwlekle komuniakaty SCSI.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1995 Robert K. Nichols.
    Copyright (C) 1999 Kai Makisara.

    Udziela si pozwolenia na dystrybucj doslownych kopii tej dokumentacji,
    pod  warunkiem, e kada kopia bdzie zawiera informacj o prawach
    autorskich oraz t uwag. Dodatkowe pozwolenia mona znale w naglowku w
    pliku rodlowym.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.