Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tty - biecy terminal sterujcy

OPIS

    Plik /dev/tty jest plikiem specjalnym urzdzenia znakowego o numerze
    glownym 5 i pobocznym 0, najczciej z prawami dostpu 0666 i nalecy do
    uytkownika root i grupy tty. Jest synonimem terminala sterujcego danego
    procesu, jeli taki istnieje.

    Oprocz funkcji ioctl() obslugiwanych przez urzdzenie, do ktorego
    odwonosi si tty, obslugiwana jest dodatkowo nastpujca funkcja ioctl():

    TIOCNOTTY
       Odlczenie  biecego  procesu  od  przypisanego mu terminala
       sterujcego i usunicie go z biecej grupy procesow, bez dolczania
       go do nowej grupy procesow (tj. ID grupy procesow przypisywana
       jest warto zero). Ta funkcja ioctl() dziala  jedynie  na
       deskryptorach plikow podlczonych do /dev/tty; jest uywana przez
       procesy demonow, gdy s one uruchamiane przez uytkownika na
       terminalu. Proces probuje otworzy /dev/tty; jeli operacja ta si
       powiedzie, proces odlcza si od terminala za pomoc TIOCNOTTY.
       Jeli operacja ta si nie powiodla, wowczas oczywicie proces nie
       ma swojego terminala, wic nie potrzebuje si odlcza.

PLIKI

    /dev/tty

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), getty(1), termios(3), console(4), ttys(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.