Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   aliases -- plik z aliasami dla sendmaila

SK/LADNIA

   aliases

OPIS

   Plik ten opisuje aliasy dla ID uytkownika, uywane przez
   /usr/sbin/sendmail. Plik ten znajduje si w /etc i jest sformatowany jako
   seria linii postaci

      nazwa: nazwa_1, nazwa2, nazwa_3, . . .

   nazwa jest aliasowan nazw, a nazwa_n to alias tej nazwy. Linie
   rozpoczynajce si od bialej spacji uznawane s za linie kontynuacji. Linie
   rozpoczynajce si od '#' s komentarzami.

   Aliasowania zachodzi tylko dla nazw lokalnych. Ptle nie pojawiaj si, gdy
   adna wiadomo do nikogo nie bdzie wysylana wicej ni raz.

   Po dokonaniu aliasowania, lokalni odbiorcy, ktorzy maj w swoim katalogu
   domowym plik ``.forward'' przerzuc automatycznie wiadomoci do listy
   uytkownikow z tego pliku.

   Jest to plik danych surowych. Rzeczywiste dane aliasowe znajduj si w
   formacie binarnym w pliku /etc/aliases.db Aby go utworzy, uyj
   newaliases(1). Po kadej zmianie pliku z aliasami naley wywolywa
   newaliases aby zmiany zaczly dawa efekt.

ZOBACZ TAKE

   newaliases(1), dbopen(3), dbm(3), sendmail(8) SENDMAIL Installation and
   Operation Guide. SENDMAIL An Internetwork Mail Router.

B/LDY

   Jeli skompilowale sendmail z wsparciem dla DBM, zamiast NEWDB, to moesz
   napotka na problemy z dbm(3) ograniczajcym pojedynczy alias do okolo 1000
   bajtow danych. Moesz uzyska dlusze aliasy przez ``lacuch''; tj.
   tworzenie ostatniej nazwy aliasu nazw `dummy', ktora jest kontynuacj
   aliasu.

HISTORIA

   Plik aliases pojawil si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.