Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    at.access, at.deny - okrel, kto moe przekazywa zadania do at lub batch

OPIS

    Pliki  /etc/at/at.access i /etc/at/at.deny decyduj o tym, ktorzy
    uytkownicy mog przekazywa polecenia do poniejszego wykonania  za
    porednictwem at(1) lub batch(1).

    Pliki te stanowi listy nazw uytkownikow, po jednej w wierszu. Odstpy
    (spacja, tabulator) nie s dozwolone.

    Obowizuj nastpujce reguly ograniczajce dostp do polece at i batch:

       Superuytkownik zawsze moe si nimi poslugiwa.

       Jeli istnieje plik /etc/at/at.allow, to zezwala si na uywanie at
       wylcznie uytkownikom w nim wymienionym. Osoby spoza tej listy
       nie mog uruchamia ani at ani batch.

       Jeeli nie istnieje /etc/at/at.allow,  to  sprawdzany  jest
       /etc/at/at.deny.  Uytkownicy w nim wymienieni maj zakaz dostpu
       do at. Wszyscy pozostali mog korzysta z omawianych polece.
       W szczegolnoci, jeli istnieje /etc/at/at.deny, ale jest on
       pusty, to dostp do at maj wszyscy uytkownicy systemu.

       Jeli nie istnieje aden z plikow kontrolujcych dostp do at, to
       korzysta z nich moe wylcznie superuytkownik.

ZOBACZ TAKE

    at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), atd(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 sierpie 1997           AT_ACCESS(5)