Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    config - biblioteka plikow konfiguracyjnych OpenSSL CONF

OPIS

    Biblioteka OpenSSL CONF sluy do wczytywania plikow konfiguracyjnych.
    Obsluguje glowny plik konfiguracyjny OpenSSL openssl.cnf oraz kilka
    innych, jak na przyklad pliki SPKAC i pliki rozszerzenia certyfikatow
    dla narzdzi x509.

    Plik konfiguracyjny jest podzielony na sekcje. Kada z nich rozpoczyna
    si wierszem [ nazwa_sekcji ] i koczy wraz z pocztkiem nastpnej sekcji
    lub wraz z kocem pliku. Nazwa sekcji moe si sklada ze znakow
    alfanumerycznych oraz znakow podkrelenia.

    Pierwsza sekcja pliku konfiguracyjnego ma specjalne znaczenie i
    okrelana jest jako sekcja domylna. Zwykle nie ma nazwy i znajduje si na
    pocztku pliku, przed pierwsz nazwan sekcj. Nazwy s wyszukiwane
    najpierw w nazwanych sekcjach (o ile takie s), a nastpnie w sekcji
    domylnej.

    rodowisko jest mapowane na sekcj o nazwie ENV.

    Komentarze naley poprzedza znakiem #.

    Kada sekcja pliku konfiguracyjnego sklada si z par nazwa/warto w formie
    nazwa=warto.

    Lacuch nazwa moe zawiera dowolne znaki alfanumeryczne jak rownie
    niektore znaki przestankowe, takie jak . , ; oraz _.

    Lacuch warto sklada si z cigu znakow pomidzy znakiem = a kocem wiersza,
    z wylczeniem wszelkich spacji poprzedzajcych oraz kocowych.

    Lacuch wartoci podlega przeslanianiu zmiennych. Robi si to poprzez
    uycie formy $zmienna lub ${zmienna}: zastpuje to warto nazwanej
    zmiennej w biecej sekcji. Mona take zastpi warto z innej sekcji przy
    uyciu formy $sekcja::nazwa lub ${sekcja::nazwa}. Zmienne rodowiskowe
    przeslania si za pomoc konstrucji ENV::nazwa. W ten sam sposob mona
    take definiowa zmienne rodowiskowe, jeli tylko program wyszukuje je za
    porednictwem biblioteki CONF zamiast bezporedniego wywolania getenv().

    Mona cytowa poszczegolne znaki poprzez dowolny znak cytowania lub znak
    \. Przez postawienie znaku \ na kocu wiersza lacuch warto mona rozciga
    na kilka wierszy. T sam rol pelni te sekwencje \n, \r, \b oraz \t.

UWAGI

    Jeeli plik konfiguracyjny stara si przesloni nieistniejc zmienn,
    podnoszony jest znacznik bldu i plik nie zostaje wczytany. Moe si to
    sta podczas proby przeslaniania nie zdefiniowanej zmiennej
    rodowiskowej. Na przyklad domylny plik konfiguracji OpenSSL uywal
    wartoci HOME, ktora moe nie istnie w systemach innych ni uniksy.

    Mona to obej za pomoc sekcji domylnej, w ktorej znajd si domylne
    wartoci: jeeli wrod zmiennych rodowiska nie znajdzie si danej wartoci,
    zostanie uyta wlanie warto domylna. Aby ten sposob dzialal wlaciwie,
    warto domylna musi zosta zdefiniowana w pliku wczeniej ni przeslonicie.
    Przykladow poszukaj w sekcji PRZYK/L/LADY.

    Jeli ta sama warto jest zdefiniowana wicej ni jeden raz, wszystkie
    wystpienia poza ostatnim zostan pominite bez komunikatu o bldzie. W
    sytuacjach takich jak DN to samo pole moe si pojawi wielokrotnie -
    rozwizaniem jest zwykle pomijanie znakow przed pocztkow ., na przyklad:

    1.OU="Moje pierwsze OU"
    2.OU="Moje Drugie OU"

PRZYK/L/LADY

    Oto przykladowy plik konfiguracyjny zawierajcy niektore z wymienionych
    wyej elementow:

    # To jest sekcja domylna.

    HOME=/temp
    RANDFILE= ${ENV::HOME}/.rnd
    configdir=$ENV::HOME/config

    [ sekcja_pierwsza ]

    # Jestemy w pierwszej sekcji.

    # Cytowanie pozwala na uywanie spacji poprzedzajcych i kocowych
    cokolwiek = " dowolna nazwa zmiennej "

    tekst = Lacuch ktory moe \
    rozciga si na kilka wierszy \
    przy uyciu \\ na kocu wiersza

    komunikat = Witaj wiecie\n

    [ sekcja_druga ]

    pozdrowienia = $sekcja_pierwsza::komunikat

    Nastpny przyklad pokazuje jak bezpiecznie przeslania zmienne
    rodowiskowe.

    Zalomy, e chcemy aby zmienna tmpfile wskazywala nazw pliku roboczego.
    Katalog, w ktorym ten plik si znajduje, mona odczyta ze zmiennych
    rodowiskowych TEMP lub TMP, lecz mog one nawet nie mie nadanej adnej
    wartoci. Jeli po prostu uyjemy nazw zmiennych rodowiskowych i okae si,
    e one nie istniej, to podczas proby otwarcia pliku wystpi bld. Przy
    wykorzystaniu sekcji domylnej moemy spowodowa, e najpierw bdzie
    poszukiwana zmienna TEMP, nastpnie TMP, a jeli adna z nich nie bdzie
    zdefiniowana, zostanie uyty katalog /tmp.

    TMP=/tmp
    # Powysza warto jest uywana kiedy TMP nie ma w rodowisku
    TEMP=$ENV::TMP
    # Powysza warto jest uywana kiedy TEMP nie ma w rodowisku
    tmpfile=${ENV::TEMP}/tmp.filename

B/L/LDY

    W obecnej chwili nie ma sposobu na wykorzystanie znakow w zapisie
    osemkowym \nnn. Wszystkie lacuchy s zakoczone znakiem braku informacji,
    wic te znaki nie mog pojawiac si w wartociach.

    Cytowanie nie jest calkiem porzdne: po uyciu sekwencji w rodzaju \n nie
    mona wicej uywa cytowania w tym samym wierszu.

    Pliki s wczytywane tylko w jednym przebiegu. Z tego powodu
    przeslanianie zmiennych dziala tylko jeeli s one zdefiniowane we
    wczeniejszych wierszach danego pliku.

ZOBACZ TAKE

    x509(1), req(1), ca(1)

OD T/L/LUMACZA

    Tlumaczenie Daniel Ko <kocio@linuxnews.pl> na podstawie strony
    podrcznika systemowego config(1) 0.9.6c, 15.04.2002.

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.