Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    core - plik zrzutu pamici

OPIS

    Dla pewnych sygnalow domyln akcj procesu jest zakoczenie dzialania i
    utworzenie pliku zrzutu pamici (core), czyli pliku zawierajcego obraz
    pamici procesu w czasie, gdy zostal on zakoczony. List sygnalow
    powodujcych utworzenie pliku core przez proces mona znale w signal(7).

    Proces moe ustawi mikki limit zasobow RLIMIT_CORE, aby ograniczy
    maksymalny rozmiar pliku, ktory zostanie utworzony po otrzymaniu
    sygnalu powodujcego zrzut pamici; szczegolowe informacje mona znale w
    getrlimit(2).

    W nastpujcych wypadkach plik zrzutu pamici nie bdzie utworzony:

    *   Proces nie ma uprawnie, aby zapisa plik zrzutu pamici (Domylnie
       plik ten nazywa si core i jest tworzony w biecym katalogu
       roboczym procesu. Nazw t mona zmieni - patrz niej). Zapisywanie
       pliku zrzutu nie powiedzie si rownie wtedy, gdy prawa katalogu,
       w ktorym ten plik mialby by utworzony, nie pozwalaj na zapis do
       niego lub gdy plik o tej samej nazwie istnieje i nie jest
       zapisywalny lub nie jest zwyklym plikiem (ale np. katalogiem lub
       dowizaniem symbolicznym).

    *   Nie istnieje katalog, w ktorym mialby by utworzony plik zrzutu
       pamici.

    *   Limity zasobow RLIMIT_CORE lub RLIMIT_FSIZE dla procesu s
       ustawione na zero (patrz getrlimit(2)).

    *   Nie s ustawione uprawnienia do  odczytu  pliku  binarnego
       uruchomionego przez proces.

    *   Proces uruchomil program z flag set-user-ID (set-group-ID),
       ktorego wlacicielem jest uytkownik (grupa) inny ni rzeczywisty
       uytkownik (grupa) procesu. (Jednake patrz w prctl(2) opis
       operacji  PR_SET_DUMPABLE  oraz  w  proc(5)  opis  pliku
       /proc/sys/fs/suid_dumpable).

  Nazwy plik'ow zrzutu pamici
    Domylnie  plik  zrzutu  pamici nazywa si core, jednake w pliku
    </proc/sys/kernel/core_pattern> (wprowadzonym w Linuksie 2.5) mona
    zdefiniowa szablon, ktory bdzie uyty do nazywania plikow zrzutu pamici.
    Szablon ten moe zawiera specjalne znaczniki zaczynajce si od %, ktore
    podczas tworzenia pliku zrzutu bd zastpione nastpujcymi wartociami:

     %% pojedynczy znak %
     %p PID procesu zrzucajcego pami
     %u rzeczywisty UID tego procesu
     %g rzeczywisty GID tego procesu
     %s numer sygnalu wywolujcego zrzut pamici
     %t czas zrzutu (sekundy od polnocy 1 stycznia 1970)
     %h nazwa komputera (to samo co 'nodename'
       zwracane przez uname(2))
     %e nazwa pliku wykonywalnego

    Jeli szablon koczy si pojedynczym znakiem %, to znak ten zostanie
    usunity z nazwy pliku zrzutu. Podobnie zostan usunite wszelkie inne
    kombinacje % i znaku ni te, wymienione powyej. Wszystkie inne znaki
    szablonu stan si czci  nazwy  pliku  zrzutu.  Maksymalna  dlugo
    wygenerowanej nazwy pliku wynosi 64 bajty. Domyln wartoci jest "core".
    W   celu    zachowania    wstecznej    zgodnoci,    jeli
    /proc/sys/kernel/core_pattern    nie    zawiera   "%p",   a
    /proc/sys/kernel/core_uses_pid (patrz niej) ma niezerow warto, to .PID
    bdzie dolczony do nazwy pliku zrzutu.

    Linux  2.4  zamiast pliku /proc/sys/kernel/core_pattern dostarczal
    bardziej prymitywn metod kontrolowania nazwy pliku zrzutu pamici. Gdy
    plik /proc/sys/kernel/core_uses_pid zawiera warto 0, plik zrzutu pamici
    ma po prostu nazw core. Gdy plik ten zawiera warto niezerow, plik
    zrzutu pamici bdzie zawieral w swojej nazwie ID procesu, w postaci
    core.PID.

UWAGI

    Aby uzyska zrzut pamici dzialajcego procesu, mona uy polecenia gcore
    programu gdb(1).

    Jeeli pami zrzuca proces wielowtkowy (albo - bardziej precyzyjnie -
    proces, ktory dzieli sw pami z innym procesem utworzonym z flag
    CLONE_VM funkcji clone(2)), to ID procesu zawsze bdzie dolczone do
    nazwy pliku zrzutu, chyba e owo ID procesu ju wystpuje w nazwie pliku,
    poniewa w pliku /proc/sys/kernel/core_pattern uyto specyfikatora %p.

ZOBACZ TAKE

    gdb(1),  getrlimit(2),  prctl(2),  sigaction(2),  elf(5), proc(5),
    signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.