Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    crontab - tabele dla crona

OPIS

    Plik crontab zawiera wskazowki dla demona cron(8), sformatowane w
    ogolnej postaci: ``uruchom t komend o tej porze i tego dnia''. Kady
    uytkownik ma swoj wlasn tabel crontab, a komendy z kadej podanej tabeli
    s wykonywane z uprawnieniami jej wlaciciela. News i uucp zazwyczaj maj
    swoje wlasne tabele, eliminujc w ten sposob potrzeb jawnego wywolywania
    su(1) jako czci komendy crona.

    Puste linie, spacje oraz tabulacje s ignorowane. Linie, w ktorych
    pierwszym  nie-bialym  znakiem jest `#', s komentarzami i te s
    ignorowane. Zauwa, e komentarze nie mog wystpi w tej samej linii co
    komendy crona, poniewa bd one wtedy potraktowane jak cz komendy.
    Podobnie, komentarze nie s dozwolone w liniach ustawie zmiennych
    rodowiskowych.

    Linia aktywna tabeli moe by albo ustawieniem rodowiska, albo komend
    crona. Ustawienie zmiennej rodowiskowej ma posta

      nazwa = warto,

    gdzie spacje wokol znaku rownoci s opcjonalne, a wszelkie kolejne,
    niepocztkowe spacje w wartoci zostan czci wartoci przypisanej zmiennej
    nazwa. Lacuch warto moe by umieszczony w cudzyslowach (pojedynczych
    lub podwojnych). Zachowa to pocztkowe i kocowe spacje.

    Wiele zmiennych rodowiskowych jest ustawianych automatycznie przez
    demona cron(8). SHELL jest ustawiany na /bin/sh, LOGNAME i HOME s
    ustawiane na podstawie linii /etc/passwd wlaciciela tabeli. Zmienne
    HOME i SHELL mog by przecione przez ustawienia tabeli. Nie mona tak
    zrobi z LOGNAME.

    (Inna uwaga: zmienna LOGNAME nazywa si czasem USER na systemach BSD...
    na tych systemach ustawiana bdzie rownie zmienna USER.)

    Dodatkowo, poza powyszymi zmiennymi, cron(8) bdzie korzystal z MAILTO
    jeli zajdzie potrzeba wyslania listu jako wyniku wykonania komend z
    ``tej'' tabeli. Jeli MAILTO jest zdefiniowane, to list zostanie wyslany
    do wskazanego tam uytkownika. Jeli MAILTO jest zdefiniowane, lecz puste
    (MAILTO=""), to nie s wysylane adne listy. W innych wypadkach listy s
    wysylane do wlaciciela tabeli. Opcja ta jest uyteczna jeli zdecydujesz
    si na mailer /bin/mail zamiast /usr/lib/sendmail podczas instalacji
    crona -- /bin/mail nie robi aliasowania, a UUSP zwykle nie czyta jego
    listow.

    Format komendy crona jest podobny do standardu V7,  z  wieloma
    rozszerzeniami. Kada linia ma pi pol czasu i daty, za ktorymi znajduje
    si nazwa uytkownika (jeli jest to tabela systemowa), oraz komenda.
    Komendy s wywolywane przez demona cron(8), gdy minuta, godzina i miesic
    z wpisu odpowiadaj czasowi biecemu oraz gdy przynajmniej jedno z dwoch
    pol dnia (dzie miesica lub dzie tygodnia) odpowiadaj czasowi biecemu
    (zobacz ``Uwagi'' poniej). Zauwa, e oznacza to, i nieistniejace czasy,
    jak "brakujce godziny" podczas konwersji zwizanej ze zmianami czasu z
    uwagi na oszczdno energii, [czas letni/zimowy] nigdy nie bd pasowa.
    Zatem  zadania zaplanowane na takie "brakujce czasy" nie zostan
    uruchomione. Podobnie, czas wystpujcy wicej ni raz (znow, przypadek
    zmiany czasow, w drugim kierunku) spowoduje, e odpowiadajce mu zadania
    bd uruchomione dwukrotnie. cron(8) testuje wpisy tabel co minut. Pola
    czasu i daty to:

       Pole      dozwolone wartoci
       -----     --------------
       minuta     0-59
       godzina    0-23
       dzie miesica  0-31
       miesic     0-12 (lub nazwy, patrz niej)
       dzie tygodnia 0-7 (0 lub 7 jest niedziel, lub uyj nazw)

    Pole moe mie gwiazdk (*), ktora oznacza ``pierwszy-ostatni''.

    Dozwolone s zakresy liczb. Zakresy s dwiema liczbami, oddzielonymi
    mylnikiem. Zakres ten jest domknity. Np, 8-11 dla ``godzin'' oznacza
    wywolywanie w godzinach 8, 9, 10, 11.

    Dozwolone s te listy. Lista jest zbiorem liczb (lub zakresow),
    oddzielonych przecinkami. Przyklady: ``1,2,5,9'', ``0-4,8-12''.

    W polczeniu z zakresami mona uywa wartoci krokowych. Napisanie za
    zakresem elementu ``/<liczba>'' oznacza odstpy midzy wartociami liczby
    w zakresie. Na przyklad ``0-23/2'' oznacza liczby parzyste w tym
    zakresie.  Wartoci krokowe dozwolone s te za gwiazdkami, wic jeli
    chcialby powiedzie ``co drug godzin'', uyj po prostu ``*/2''.

    Dla ``miesicy'' i ``dni tygodnia'' mona uywa rownie nazw.  Uyj
    pierwszych trzech liter konkretnego dnia lub miesica (po angielsku,
    wielko liter nie ma znaczenia). Zakresy lub listy nazw s niedozwolone.

    Szoste pole (reszta linii) okrela komend, jak naley wykona. Cala cz
    komendowa linii, a do nowej linii, lub znaku %, zostanie wykonana przez
    /bin/sh, lub przez inn powlok, jak podale w zmiennej SHELL pliku crona.
    Procenty w komendzie (%), o ile nie s chronione odwrotnymi ukonikami,
    zostan zamienione w znaki nowej linii, a wszelkie dane za pierwszym %
    zostan przeslane na standardowe wejcie komendy.

    Uwaga: Dzie wywolania komendy moe by podany w dwoch polach -- dniu
    miesica, i dniu tygodnia. Jeli obydwa pola s podane (np, nie s *), to
    komenda zostanie wywolana gdy dowolne z pol bd odpowiadaly biecemu
    czasowi. Na przyklad,
    ``30 4 1,15 * 5'' spowoduje wywolanie komendy o 4:30am pierwszego i
    15-tego kadego miesica plus kady pitek.

PRZYK/LADOWA TABELA

    # uywaj /bin/sh do wywolywania komend. Nie wane co jest w /etc/passwd.
    SHELL=/bin/sh
    # przesylaj wyjcie do uytkownika paul
    MAILTO=paul
    #
    # uruchamiaj si 5 minut po polnocy, codziennie
    5 0 * * *    $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
    # uruchamiaj si od 2:15pm 1-szego w kadym miesicu -- wyjcie jest
    # przesylane do paul'a
    15 14 1 * *   $HOME/bin/monthly
    # uruchamiaj si o 10 pm w weekendy, denerwuj Joe.
    0 22 * * 1-5  mail -s "Jest 10pm" joe%Joe,%%Gdzie s twoje dzieci?%
    23 0-23/2 * * * echo "uruchamiaj 23 min po polnocy, 2am, 4am ..., codziennie"
    5 4 * * sun   echo "Uruchamiaj si 5 po 4 w niedziele"

ZOBACZ TAKE

    cron(8), crontab(1)

ROZSZERZENIA

    Podczas podawania dnia tygodnia, zarowno 0 jak i 7 jest uwaane za
    niedziel. BSD i ATT nie zgadzaj si z tym.

    Listy i zasigi mog koegzystowa w tym samym polu. "1-3,7-9" bdzie
    odrzucone przez crona ATT i BSD -- chc one widzie TYLKO "1-3" lub
    "7,8,9".

    Zakresy mog zawiera "kroki", wic "1-9/2" jest tym samym co "1,3,5,7,9".

    Nazwy miesica lub dnia tygodnia mog by podawane przez nazw.

    W tabeli mona ustawia zmienne rodowiskowe. W BSD i ATT, rodowisko
    przekazywane procesom potomnym jest po prostu tym z /etc/rc.

    Jeeli uid wlaciciela jest rowny 0, moe on uy "-" jako pierwszego znaku
    pozycji tabeli. Wowczas cron nie zapisze w dzienniku syslog komunikatu
    o tym poleceniu.

    Wyjcie komend jest przesylane wlacicielowi tabeli (BSD nie tego
    potrafi), moe by przesylane do osoby innej ni wlaciciel tabeli (tego
    nie potrafi SysV) lub funkcja ta moe by wylczona i nie bdzie wysylana
    adna poczta (SysV tego te nie potrafi).

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.