Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-control - format glownego pliku pakietu Debiana

SK/LADNIA

    control

OPIS

    Kady pakiet Debiana zawiera glowny plik "control", skladajcy si z
    pewnej liczby pol lub linii komentarza, czyli linii zaczynajcych si
    znakiem "#". Kade pole zaczyna si od identyfikatora, takiego jak
    Package lub Version (wielko liter nie ma znaczenia), po ktorym nastpuj
    dwukropek  oraz  warto  pola.  Pola  s  rozdzielane  od  siebie
    identyfikatorami pol. Innymi slowy, tekst pola moe si sklada z wielu
    linii,  jednake  narzdzia  instalacyjne  polcz  te linie podczas
    przetwarzania wartoci pola (z wyjtkiem pola Description, patrz niej).

POLA WYMAGANE

    Package: <nazwa pakietu>
       Warto tego pola okrela nazw pakietu i przez wikszo narzdzi
       instalacyjnych jest uywana do generowania nazw plikow.

    Version: <oznaczenie wersji>
       Zazwyczaj jest to oryginalna wersja pakietu w takiej postaci,
       jakiej uywa autor pakietu. Moe take zwiera wersj zmian pakietu
       Debiana (dla pakietow nienatywnych). Dokladny format i algorytm
       sortowania s opisane w deb-version(5).

    Maintainer: <pelna-nazwa e-mail>
       Powinna by w formacie "Jan Nowak <jnowak@foo.com>" i zazwyczaj
       oznacza osob, ktora utworzyla pakiet (a nie osob, ktora jest
       autorem programu).

    Description: <krotki opis>
        <dlugi opis>
       Format opisu pakietu jest nastpujcy: pierwsza linia (zaraz po
       polu "Description") zawiera krotkie podsumowanie. Kolejne linie
       powinny zawiera dluszy, bardziej szczegolowy opis. Kada linia
       dlugiego opisu musi by poprzedzona znakiem spacji, a linie,
       ktore maj by puste, powinny zawiera pojedyncz kropk (".")
       poprzedzon znakiem spacji.

POLA NIEWYMAGANE

    Section: <sekcja>
       Jest to ogolne pole zawierajce kategori pakietu bazowan na
       oprogramowaniu, ktore zawiera. Niektore czciej wystpujce sekcje
       to: "utils", "net", "mail", "text", "x11" itp.

    Priority: <priorytet>
       Ustawia wano pakietu w stosunku do calego systemu. Najczciej
       uywane priorytety  to:  "required"  (wymagany),  "standard"
       (standardowy) , "optional" (opcjonalny), "extra" (dodatkowy)
       itp.

    W Debianie pola Section i Pririty maj cile zdefiniowany  zbior
    akceptowalnych wartoci opisany w Zasadach polityki Debiana. List tych
    wartoci mona znale w najnowszej wersji pakietu debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       To pole jest uyteczne tylko, gdy jego wartoci jest "yes".
       Oznacza ono, e pakiet jest niezbdny do poprawnego dzialania
       systemu. Ani dpkg, ani adne inne narzdzie instalacyjne nie
       pozwol usun pakietu oznaczonego jako Essential (chyba, e uyje si
       specjalnej opcji wymuszajcej usunicie takiego pakietu).

    Architecture: <architektura|all>
       Architektura okrela, dla jakiego typu maszyn pakiet zostal
       skompilowany.  Zwyczajowe  architektury  to "i386", "m68k",
       "sparc", "alpha", "powerpc" itp. Uwaga: opcja all oznacza, e
       pakiet jest niezaleny od architektury - na przyklad zawiera
       tylko skrypty powloki lub Perla albo dokumentacj.

    Origin: <nazwa>
       Nazwa dystrybucji, z ktorej pochodzi pakiet.

    Bugs: <url>
       URL systemu zglaszania bldow dla tego pakietu. Obecnie uywanym
       formatem  jest  is  <typ_bts>://<adres_bts>,  na  przyklad:
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL do strony domowej projektu.

    Tag: <lista znacznikow>
       Lista znacznikow opisujcych cechy pakietu.  Opis  i  list
       obslugiwanych znacznikow mona znale w pakiecie debtags.

    Multi-Arch: <same|foreign|allowed>
       This field is used to indicate how this package should behave on
       a multi-arch installations. The value `same' means that the
       package is co-installable with itself, but it must not be used
       to satisfy the dependency of any package of a different
       architecture from itself. The value `foreign' means that the
       package is not co-installable with itself, but should be allowed
       to satisfy the dependency of a package of a different arch from
       itself. The value `allowed` allows reverse-dependencies to
       indicate in their Depends field that they need a package from a
       foreign architecture, but has no effect otherwise. This field
       should not be present in packages with the Architecture: all
       field.

    Source: <nazwa rodla>
       Nazwa pakietu rodlowego, na podstawie ktorego zostal utworzony
       dany pakiet binarny, jeeli jest rona od nazwy tego pakietu
       binarnego.

    Subarchitecture: <value>
    Kernel-Version: <value>
    Installer-Menu-Item: <value>
       These fields are used by the debian-installer and are usually
       not             needed.             See
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt  from  the
       debian-installer package for more details about them.

    Depends: <lista pakietow>
       Lista pakietow potrzebnych temu pakietowi, aby mogl dostarczy
       znaczc cz swojej funkcjonalnoci.  Narzdzia  do  zarzdzania
       pakietami nie pozwol na zainstalowanie pakietu (o ile nie uyje
       si opcji typu --force), zanim nie zostan zainstalowane wszystkie
       pakiety wymienione w polu Depends. Podczas instalacji skrypty
       poinstalacyjne pakietow wymienionych  w  polu  Depends:  s
       uruchamiane przed skryptami pakietow, ktore od nich zale.
       Podczas usuwania, skrypty przedusuwajce pakietu s uruchamiane
       przed skryptami pakietow wymienionych w polu Depends:.

    Pre-Depends: <lista pakietow>
       Lista pakietow, ktore musz by zainstalowane oraz skonfigurowane
       zanim ten pakiet bdzie mogl by zainstalowany. Zazwyczaj jest
       uywane  w  przypadku gdy pakiet wymaga innego pakietu do
       uruchomienia swoich skryptow preinstalacyjnych.

    Recommends: <lista pakietow>
       Lista pakietow, ktore powinny si znale razem we wszystkich
       instalacjach poza tymi bardzo niestandardowymi. Narzdzia do
       zarzdzania pakietami ostrzeg uytkownika, podczas instalacji
       pakietu  bez  instalowania  pakietow  wymienionych  w polu
       Recommends.

    Suggests: <lista pakietow>
       Lista pakietow powizanych z tym pakietem, ktore mog zwikszy jego
       uyteczno, ale bez ktorych pakiet moe si obej.

    Wartoci pol Depends, Pre-Depends, Recommends i Suggests jest lista grup
    alternatywnych pakietow. Kada grupa jest list pakietow oddzielonych
    symbolami  pionowej  kreski ("|"). Grupy oddzielone s od siebie
    przecinkami. Przecinki maj znaczenie "I" (koniunkcja), a kreski - "LUB"
    (alternatywa), przy czym priorytet koniunkcji jest wyszy. Po kadej
    nawie pakietu moe opcjonalnie wystpowa numer wersji podany w nawiasach.

    Numer wersji moe zaczyna si od ">>", co oznacza, e kada poniejsza
    wersja pakietu bdzie odpowiednia; mona take podawa lub pomija wersj
    zmian Debiana (po znaku mylnika). Akceptowalne relacje s nastpujce:
    ">>" - wikszy ni, "<<" - mniejszy ni, ">=" - wikszy lub rowny, "<=" -
    mniejszy lub rowny oraz "=" - rowny.

    Breaks: <lista pakietow>
       Lista pakietow psutych przez dany pakiet, na przyklad przez
       ujawnianie si bldow, kiedy dany pakiet zaley od tego. Narzdzia
       do zarzdzania pakietami nie pozwol na skonfigurowanie takich
       zepsutych pakietow; rozwizaniem tego problemu jest aktualizacja
       pakietu wymienionego w polu Breaks.

    Conflicts: <lista pakietow>
       Lista pakietow, ktore s w konflikcie z danym pakietem, na
       przyklad  zawieraj  plik o tej samej nazwie, Narzdzia do
       zarzdzania pakietami nie pozwol na zainstalowanie pakietow
       bdcych w konflikcie w tym samym czasie. Kady z pakietow bdcych w
       konflikcie powinien zawiera pole Conflicts wskazujce na drugi
       pakiet.

    Replaces: <lista pakietow>
       Lista pakietow, ktore s zastpowane przez dany pakiet. Pozwala to
       na to, aby pakiet mogl nadpisa pliki znajdujce si w innym
       pakiecie i zazwyczaj jest uywane rownoczenie z polem Conflicts,
       eby wymusi usunicie innego pakietu, jeeli zawiera on pliki o
       takich samych nazwach.

    Provides: <lista pakietow>
       Jest to lista pakietow wirtualnych dostarczanych przez ten
       pakiet. Zazwyczaj jest to uywane w przypadku, gdy kilka pakietow
       dostarcza tej samej uslugi. Na przyklad sendmail i exim s
       serwerami  poczty,  dlatego  dostarczaj  wspolnego  pakietu
       ("mail-transport-agent"), od ktorego inne pakiety mog zalee.
       Pozwala to zarowno sendmailowi, jak i eximowi spelni t zaleno.
       Ponadto w ten sposob pakiety, ktore zale od serwera poczty, nie
       musz zna nazw wszystkich pakietow dostarczajcych tej uslugi ani
       uywa "|" do rozdzielenia listy takich pakietow.

    The syntax of Breaks, Conflicts, Replaces and Provides is a list of
    package names, separated by commas (and optional whitespace).  In the
    Breaks and Conflicts fields, the comma should be read as `OR'. An
    optional version can also be given with the same syntax as above for
    the Breaks, Conflicts and Replaces fields.

    Built-Using: <package list>
       This field lists extra source packages that were used during the
       build of this binary package. This is an indication to the
       archive maintenance software that these extra source packages
       must be kept whilst this binary package is maintained.  This
       field must be a list of source package names with strict (=)
       version relationships.  Note that the archive  maintenance
       software is likely to refuse to accept an upload which declares
       a Built-Using relationship which cannot be satisfied within the
       archive.

PRZYK/LAD

    # Komentarz
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however).

ZOBACZ TAKE

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008