Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-substvars - zmienne podstawiania rodlowych pakietow Debiana

SK/LADNIA

    substvars

OPIS

    Zanim dpkg-source, dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges zapisz swoje
    informacje kontrolne (do rodlowego pliku .dsc w wypadku dpkg-source i
    na standardowe wyjcie w wypadku dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges),
    wykonuj podstawienia pewnych zmiennych na pliku wyjciowym.

    Podstawienie zmiennej ma posta ${nazwa-zmiennej}. Nazwy zmiennych
    skladaj si ze znakow alfanumerycznych, mylnikow oraz dwukropkow i
    zaczynaj si od znaku alfanumerycznego. Podstawienia zmiennych  s
    powtarzane dopoty, a nie bdzie nic do podstawienia; pelen tekst pola po
    podstawieniu jest ponownie  skanowany  w  poszukiwaniu  kolejnych
    podstawie.

    Po dokonaniu wszystkich podstawie, kade wystpienie lacucha ${} (ktory
    nie jest poprawnym podstawieniem) jest zastpowane przez znak $.

    Podstawianie  zmiennych  jest  wykonywane  na  wszystkich  polach
    kontrolnych, jednak niektore z tych pol s uywane oraz wymagane podczas
    budowania, gdy podstawienie nie zostalo jeszcze wykonane. Dlatego nie
    mona uywa zmiennych w polach Package, Source oraz Architecture.

    Variable substitution happens on the content of the fields after they
    have been parsed, thus if you want a variable to expand over multiple
    lines you do not have to include a space after the newline. This is
    done implicitly when the field is output. For example, if the variable
    ${Description} is set to "foo is bar.${Newline}foo is great." and if
    you have the following field:

    Description: foo application
     ${Description}
     .
     More text.

    It will result in:

    Description: foo application
     foo is bar.
     foo is great.
     .
     More text.

    Zmienne mona ustawi za pomoc opcji -V. Mona je take poda w pliku
    debian/substvars (lub jakimkolwiek innym pliku wskazanym opcj -T). Plik
    ten sklada si z linii w postaci nazwa=warto. Kocowe spacje w kadej
    linii, linie puste oraz linie zaczynajce si od znaku # (czyli
    komentarze) s ignorowane.

    Dodatkowo dostpne s nastpujce standardowe zmienne:

    Arch  Bieca architektura budowania (z dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Wersja pakietu rodlowego

    source:Upstream-Version
       Oryginalna wersja autora pakietu rodlowego, wlczajc wersj epoki
       Debiana jeli jest.

    binary:Version
       Wersja pakietu binarnego (moe si roni od source:Version na
       przyklad w przypadku binNMU).

    Source-Version
       Wersja pakietu rodlowego (z dziennika zmian). Ta zmienna jest
       obecnie przestarza/la, jako e jej znaczenie jest inne ni jej
       funkcjonalno. Prosimy uywa source:Version lub binary:Version, w
       zalenoci od wymaga.

    Installed-Size
       Calkowity rozmiar plikow zainstalowanych przez pakiet. Warto ta
       jest kopiowana do odpowiadajcego jej pola w pliku kontrolnym;
       ustawienie jej zmodyfikuje warto tego pola. Jeli nie ustawiono
       zmiennej, to dpkg-gencontrol uyje du -k debian/tmp, aby znale
       jej warto domyln.

    Extra-Size
       Dodatkowa  przestrze  dyskowa,  uywana podczas instalowania
       pakietu. Jeli ta zmienna jest ustawiona, to jej warto jest
       dodawana do wartoci zmiennej Installed-Size (niezalenie od tego,
       czy zostala otwarcie ustawiona, czy ma warto domyln), zanim
       zostania skopiowana do pola Installed-Size pliku kontrolnego.

    F:nazwa-pola
       Warto pola wyjciowego nazwa_pola (ktore musi by podane z uyciem
       Notacji-Wielbldziej). Ustawienie takich zmiennych wplywa tylko
       na miejsca, gdzie s one jawnie rozwijane.

    Format Wersja  formatu pliku .changes wygenerowana przez t wersj
       skryptow przygotowujcych pakiety  rodlowe.  Ustawienie  tej
       zmiennej zmienia rownie zawarto pola Format w pliku .changes.

    Newline, Space, Tab
       Kada z tych zmiennych zawiera odpowiadajcy jej znak.

    shlibs:pole-zalenoci
       Ustawienia  zmiennych  w  tej  postaci s generowane przez
       dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Oryginalna wersja dpkg, nadana przez autorow.

    dpkg:Version
       Pelna wersja programu dpkg.

    Jeeli jest odwolanie do niezdefiniowanej zmiennej, to generowane jest
    ostrzeenie i przyjmowana jest pusta warto zmiennej.

PLIKI

    debian/substvars
       Lista zmiennych podstawiania i ich wartoci.

B/LDY

    Punkt, w ktorym nastpuje nadpisywanie pol w porownaniu do pewnych
    standardowych ustawie pol wyjciowych jest do zagmatwany.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1), dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1),  dpkg-shlibdeps(1),
    dpkg-source(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008