Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-version - format numerow wersji pakietow Debiana

SK/LADNIA

    [ epoka:] wersja_upstream [-rewizja_debiana ]

OPIS

    Numery wersji uywane dla binarnych i rodlowych pakietow Debiana skladaj
    si z trzech czci. S to:

    epoka Jest to pojedyncza (typowo niewielka), liczba calkowita bez
       znaku. Moe by pominita, w takim przypadku jest przyjmowana jako
       zero. Jeli jest pominita, wtedy wersja_upstream nie moe zawiera
       adnego dwukropka.

       Jest uywana aby mona bylo pozby si pomylek w numerach wersji
       starszych wersji pakietow, oraz poradzi  sobie  ze  zmian
       poprzednich schematow numerowania wersji.

    wersja_upstream (wersja nadana przez autora)
       Glowna  cz  numeru  wersji.  Zwykle jest to numer wersji
       oryginalnego ("upstream") pakietu, na podstawie ktorego powstal
       plik .deb, o ile jest to moliwe. Typowo jest w tym samym
       formacie jaki zostal uyty przez autora(ow) pakietu. Moe jednak
       zosta przeformatowana aby lepiej pasowa do formatu i schematu
       porownywania wersji uywanego przez system zarzdzania pakietami.

       Poniej opisane jest zachowanie systemu zarzdzania pakietami
       podczas  porownywania  uwzgldniajcego  wersj_upstream.  Cz
       wersja_upstream numeru wersji pakietu jest wymagana.

       wersja_upstream moe zawiera  jedynie  znaki  alfanumeryczne
       ("A-Za-z0-9") oraz znaki . + - : ~ (kropk, plus, mylnik,
       dwukropek, tyld) i powinna zaczyna si od cyfry. Jeli nie jest
       uywana rewizja_debiana, wtedy nie s dozwolone mylniki; jeli za
       nie jest uywana epoka, wtedy nie s dozwolone dwukropki.

    rewizja_debiana
       Ta cz numeru wersji okrela wersj pakietu Debiana bazujcego na
       tej  samej  wersji  upstream.  Moe  zawiera jedynie znaki
       alfanumeryczne oraz znaki + . (plus, kropk, tyld) i jest
       porownywana w ten sam sposob co wersja_upstream.

       Jest  to  cz  opcjonalna.  Jeli  nie  jest uywana, wtedy
       wersja_upstream nie moe zawiera dwukropka. Taki format odpowiada
       przypadkowi, gdzie oprogramowanie bylo tworzone z myl o zamianie
       go w pakiet Debiana, wic jest tylko jedna jego "debianizacja" i
       dlatego wskazywanie rewizji nie jest potrzebne.

       Powszechnie przyjte jest rozpoczynanie rewizji_debiana od 1 za
       kadym razem, gdy wersja_upstream si zwiksza.

       Dpkg dzieli numer wersji na czci wzgldem ostatniego mylnika w
       napisie (jeli taki jest), aby okreli wersj upstream oraz
       rewizj_debiana. Przy porownywaniu  brakujca  rewizja_debiana
       poprzedza kade jej wystpienie (jednak warto pamita, e jest to
       najmniej znaczca cz wumeru wersji).

  Algorytm sortowania
    System  zarzdzania  pakietami  porownuje  wersj_upstream  oraz
    rewizj_debiana uywajc tego samego algorytmu:

    Napisy s porownywane od lewej do prawej.

    Najpierw okrelane s pocztkowe czci kadego napisu, skladajce si wylcznie
    ze znakow nie bdcych cyframi. Te dwie czci (z ktorych jedna moe by
    pusta) s porownywane leksykalnie. Jeli zostanie znaleziona ronica, jest
    ona zwracana. Porownanie leksykalne jest porownaniem wartoci ASCII
    zmodyfikowanych tak, e wszystkie litery poprzedzaj wszystkie inne znaki
    nie bdce literami, a dodatkowo tylda poprzedza wszystko, nawet koniec
    czci. W nastpujcym przykladzie czci wystpuj w kolejnoci posortowanej:
    "~~", "~~a", "~", cz pusta, "a".

    Nastpnie okrelane s pocztki pozostalych czci z kadego napisu, skladajce
    si wylcznie z samych cyfr. Wartoci liczbowe tych dwoch czci s
    porownywane i jeli zostanie znaleziona ronica, jest ona zwracana jako
    wynik porownania. Pusty cig znakow (ktory moe si pojawi jedynie na kocu
    jednego lub obu porownywanych napisow) jest przy tym liczony jako zero.

    Te dwa kroki (porownywanie i usuwanie pocztkowych napisow bez cyfr oraz
    pocztkowych  napisow z samymi cyframi) s powtarzane, a zostanie
    znaleziona ronica lub oba cigi zostan wyczerpane.

    Naley zauway, e celem epok jest umoliwienie pozbycia si pomylek w
    numerach wersji pakietow, jak rownie poradzenie sobie ze zmian schematu
    numerowania wersji. Nie s one natomiast przeznaczone do radzenia sobie
    z numerami wersji zawierajcych cigi znakow, ktorych system zarzdzania
    pakietami nie moe zinterpretowa (jak np. "ALPHA" lub "pre-"), czy z inn
    dziwn kolejnoci.

OSTRZEENIA

    Znak tyldy oraz jego specyficzny sposob sortowania zostaly wprowadzone
    w wersji 1.10 dpkg, za niektore inne elementy dpkg-dev uzyskaly
    odpowiednie wsparcie dopiero poniej w serii 1.10.x.

ZOBACZ TAKE

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

AUTORZY

    Copyright (C) 1996,1997,1998 Ian Jackson i Christian Schwarz
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008