Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb - format binarnego pakietu Debiana

SK/LADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format .deb jest formatem pliku binarnego pakietu Debiana. Jest
    rozumiany przez dpkg 0.93.76 i poniejsze i domylnie generowany przez
    wszystkie wersje dpkg wiksze ni 1.2.0 i wszystkie wersje i386/ELF
    poczwszy od 1.1.1elf.

    Opisany tu format jest uywany od wersji 0.93 Debiana; szczegoly starego
    formatu s opisane w dpkg-deb(5).

FORMAT

    Plik ten jest archiwum ar majcym liczb magiczn z !<arch>. Nazwy plikow
    mog zawiera koczcy znak ukonika.

    Aktualnie dozwolone archiwa tar mog mie: format w starym stylu (v7),
    poprzedzajcy POSIX format ustar, podzbior formatu GNU (jedynie dlugie
    cieki i dlugie nazwy dowiza w nowym stylu, wspierane od dpkg 1.4.1.17),
    oraz zgodny z POSIX format ustar (dlugie nazwy wspierane od dpkg
    1.15.0). Nieznane flagi typow tar s uwaane za bld.

    Pierwszy skladnik nazywa si debian-binary i zawiera seri  linii
    rozdzielonych znakami nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedn
    lini - numer wersji formatu, ktory - w czasie pisania tej strony
    podrcznika - wynosil 2.0. Programy obslugujce archiwa w nowym formacie
    powinny by gotowe na obsluenie zmiany liczby pobocznej (po kropce) oraz
    na obecno nowych linii, ktore powinny ignorowa.

    Jeeli zmieni si glowna liczba numeru wersji (liczba przed kropk),
    oznacza to, e wprowadzone zmiany w formacie s niekompatybilne z
    poprzedni wersj i program powinien si zatrzyma. Jeeli si nie zatrzyma,
    to powinien kontynuowa dzialanie a do napotkania nieoczekiwanego
    skladnika w archiwum (chyba, e wystpuje on na kocu), tak jak to opisano
    poniej.

    Drugi wymagany skladnik nazywa si control.tar.gz. Jest to spakowane
    archiwum tar zawierajce informacje kontrolne pakietu, jako seri plikow
    tekstowych, wrod ktorych wymaganym plikiem jest control, zawierajcy
    podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar moe zawiera opcjonalny
    wpis dotyczcy biecego katalogu ".".

    The third, last required member is named data.tar.  It contains the
    filesystem as a tar archive, either not compressed (supported since
    dpkg 1.10.24), or compressed with gzip (with .gz extension), xz (with
    .xz  extension,  supported since dpkg 1.15.6), bzip2 (with .bz2
    extension, supported since dpkg 1.10.24) or lzma (with .lzma extension,
    supported since dpkg 1.13.25).

    Skladniki te musz wystpowa w tym powyszym porzdku. Implementacje
    powinny ignorowa jakiekolwiek dodatkowe  skladniki  wystpujce  po
    data.tar. Kolejne skladniki mog zosta zdefiniowane w przyszloci i
    (jeeli bdzie to moliwe) bd umieszczone po trzech wyej wymienionych.
    Dodatkowe skladniki, dla ktorych wymagane by bylo ich umieszczenie
    przed data.tar i ktore powinny by ignorowane przez starsze programy, bd
    mialy nazwy zaczynajce si od znaku podkrelenia "_".

    Te nowe skladniki, ktore nie bd mogly zosta zignorowane, zostan
    umieszczone przed data.tar, a ich nazwy bd si zaczyna od znaku innego
    ni  podkrelenie,  lub  (co jest bardziej prawdopodobne) spowoduj
    zwikszenie glownej (major) wersji formatu pliku deb.

ZOBACZ TAKE

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008