Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dot-qmail - kontrola dostarczania wiadomoci pocztowych

OPIS

    Zazwyczaj program qmail-local dostarcza kad nadchodzc wiadomo do twojej
    systemowej skrzynki, domowy/Mailbox, gdzie domowy jest twoim katalogiem
    domowym.

    Moe jednak w zamian tego zapisa poczt do innego pliku lub katalogu,
    przesla j do innego adresu, przekaza do listy dyskusyjnej, albo nawet
    wykonywa jakie programy, wszystko zgodnie z twoj kontrol.

PLIK QMAIL

    By zmieni zachowanie lokalnego agenta dostarczajcego qmail-local ustaw
    plik .qmail w swoim katalogu domowym.

    .qmail zawiera jedn lub wicej linii.  Kada linia jest instrukcj
    dostarczania.  qmail-local poda za kad podan w kolejnoci instrukcj.
    Rozroniamy pi typow instrukcji dostarczania: 1 -- komentarz; 2 --
    program; 3 -- forward; 4 -- mbox; 5 -- maildir.

    (1) Linie komentarzy zaczynaj si znakiem krzyyka:

         # to jest komentarz

      qmail-local ignoruje te linie.

    (2) Linie programu do uruchomienia zaczynaj si pionow kresk:

         |preline /usr/ucb/vacation djb

      qmail-local traktuje reszt linii jako komend wolan z poziomu sh.
      Zobacz qmail-command(8) by uzyska wicej informacji.

    (3) Linia typu forward zaczyna si znakiem ampersand:

         &ja@moja.nowa.praca.com

      qmail-local traktuje reszt  tej  linii  jako  adres  poczty
      elektronicznej; uywa qmail-queue by przekaza dalej wiadomo i
      dostarczy j pod wskazany adres.  Adres musi zawiera peln nazw
      domenow;  nie  moe  zawiera dodatkowych spacji, pojedynczych
      nawiasow, albo komentarzy:

         # ponisze przyklady s bldne
         &ja@nowa
         &<ja@moja.nowa.praca.com>
         & ja@moja.nowa.praca.com
         &me@moja.nowa.praca.com (Nowy Adres)

      Jeli adres zaczyna si liter lub liczb, to moesz pomin znak
      ampersand:

         ja@moja.nowa.praca.com

      Zauwa, e qmail-local pomija swoj now zawarto linii Return-Path
      podczas przekazywania wiadomoci dalej.

    (4) Linia mbox zaczyna si znakiem ukonika (ang. slash) lub kropki,
      przy czym nigdy nie koczy si ukonikiem:

         /home/djb/Mailbox.sos

      qmail-local traktuje cal lini jako nazw pliku. Dolcza wiadomo
      pocztow do tego pliku uywajc w tym celu zajmowania plikow w stylu
      flock-a jeli to tylko moliwe. qmail-local przechowuje wiadomo
      pocztow w formacie mbox opisanym w mbox(5).

      UWAGA: Na wielu systemach, kady kto moe odczytywa plik moe zaj go
      przy pomocy flock i zamkn w ten sposob dostarczanie qmail-local na
      zawsze. Nigdy nie dostarczaj poczty do publicznie dostpnych
      plikow!

      Jeli qmail-local potrafi zaj plik, ale wystpily klopoty z zapisem
      do niego (na przyklad, poniewa dysk jest pelen), to plik zostanie
      obcity do swej poprzedniej, oryginalnej dlugoci. Nie zapobiega to
      jednak uszkodzeniu skrzynki odbiorczej jeli  system  ulegnie
      wypadkowi podczas dostarczania poczty.

    (5) Linia maildir zaczyna si znakiem ukonika lub kropki, a koczy si
      ukonikiem:

         /home/djb/Maildir/

      qmail-local traktuje cal lini jako nazw katalogu w formacie
      maildir Bezpiecznie zapamituje nadchodzc wiadomo do tego katalogu.
      Obejrzyj podrcznik maildir(5) po wicej szczegolow.

    Jeli .qmail ma ustawiony bit wykonywalnoci, to nie moe zawiera adnych
    linii typu program, mbox lub maildir .  Jeli qmail-local ujrzy
    jakiekolwiek z tych linii, zakoczy prac i wskae na chwilow usterk.

    Gdy .qmail jest kompletnie pusty (0 bajtow dlugoci), lub jeli nie
    istnieje,  qmail-local  postpuje wedlug instrukcji defaultdelivery
    ustawionych  przez  administratora  twojego  systemu;  normalnie
    defaultdelivery wskazuje na ./Mailbox, wic qmail-local dolcza wiadomo
    pocztow do pliku Mailbox w formacie mbox .

    .qmail moe zawiera dodatkowe spacje i znaki tabulacji na kocu linii.
    Linie puste s dozwolone, lecz nie mog wystpowa jako pierwsze w pliku
    .qmail.

    Jeli plik .qmail jest zapisywalny przez wszystkich lub przez grup,
    wtedy qmail-local wstrzymuje prac i wskazuje na tymczasow usterk.

BEZPIECZNA EDYCJA PLIKU QMAIL

    Przychodzce wiadomoci mog dotrze w kadym momencie.  Jeli chcesz
    bezpiecznie edytowa swoj plik .qmail ustaw najpierw bit przyklejenia
    (ang. sticky) dla swojego katalogu domowego:

      chmod +t $HOME

    qmail-local odloy chwilowo dostarczanie jakiejkolwiek wiadomoci do
    ciebie jeli twoj katalog domowy jest "klejcy" (lub zapisywalny przez
    grup lub zapisywalny przez wszystkich, co nie powinno nigdy wystpi).
    Upewnij si by wykona

      chmod -t $HOME

    kiedy ju skoczysz! Jest dobrym pomyslem przetestowanie swojego nowego
    pliku .qmail w nastpujcy sposob:

      qmail-local -n $USER ~ $USER '' '' '' '' ./Mailbox

ADRESY ROZSZERZE

    W systemie pocztowym qmail sterujesz wszystkimi lokalnymi adresami
    uywajc formy uytkownik-cokolwiek,  rownie  dobrze  jak  uytkownik
    samodzielnie, gdzie uytkownik jest nazw loginow.  Dostarczanie do
    uytkownik-cokolwiek   jest    kontrolowane    przez    plik
    homedir/.qmail-cokolwiek.  (Reguly  te  mog  by  zmienione przez
    administratora systemu; obejrzyj qmail-users(5).)

    Uytkownik alias kontroluje wszystkie inne adresy. Dostarczanie lokalne
    jest kontrolowane przez plik homedir/.qmail-local, gdzie homedir jest
    katalogiem domowym aliasa.

    W nastpujcym opisie qmail-local zajmuje si wiadomoci zaadresowan do
    lokalny@domena, gdzie lokalny jest kontrolowany przez .qmail-dod. I
    oto co on czyni.

    Jeli .qmail-dod jest pusty, qmail-local postpuje wedlug wskazowek
    okrelonych przez defaultdelivery ustawionych przez administratora.

    Jeli .qmail-dod nie istnieje qmail-local sprobuje uy jakich innych,
    domylnych plikow .qmail Na przyklad, jeli zamiast naszego dod wstawimy
    foo-bar, to qmail-local sprobuje najpierw .qmail-foo-bar, potem .qmail-
    foo-default, i w kocu .qmail-default. Jeli aden z plikow nie istnieje
    qmail-local  odbije  wiadomo.  (Wyjtek:  dla podstawowego adresu
    uytkownika , qmail-local traktuje nieistniejcy plik .qmail tak samo jak
    pusty plik .qmail.)

    OSTRZEENIE: Ze wzgldow bezpieczestwa, qmail-local zastpuje wszelkie
    kropki cigu rozszerzenia dod znakami mylnika zanim dokona sprawdzenia
    .qmail-dod.  Z powodu przyjtej konwencji, qmail-local konwertuje
    wszelkie due litery w cigu dod do liter malych.

    Kiedy qmail-local przesyla dalej wiadomo, zgodnie z instrukcjami w
    .qmail-dod  (lub  .qmail-default), to sprawdza czy istnieje plik
    .qmail-dod-owner . Jeli tak to uywa adresu lokalny-owner@domena jako
    kopertowego nadawcy (ang. sender) przekazywanej dalej wiadomoci. W
    przeciwnym wypadku przepisywany jest oryginalny nadawca nadchodzcej
    wiadomoci.  Wyjtek: qmail-local zawsze przepisze oryginalnego nadawc
    kopertowego jeli adres ten byl pusty lub #@[], np. jest to wiadomo
    odbita.

    qmail-local wspiera rownie zmienne kopertowe cieki powrotu (ang.
    variable envelope return paths) (VERPs): jeli istnieje .qmail-dod- i
    .qmail-dod-owner-default take, to jako kopertowy nadawca uywany jest
    adres  lokalny-owner-@domena-@[]  .  Spowoduje  to,  e  odbiorca
    odbiorca@hostodbiorcy   ujrzy   nadawc   kopertowego   jako
    lokalny-owner-odbiorca=hostodbiorcy@domena.

PRZECHWYTYWANIE B/LD'OW

    Jeli instrukcje dorczania zawiod, qmail-local wstrzymuje natychmiastowo
    dzialanie i zglasza usterk. qmail-local zajmuje si przesylaniem dalej
    wiadomoci po wszelkich innych instrukcjach, wic jakikolwiek  bld
    wczeniejszy moe zakloci forwarding.

    Jeli program koczy dzialanie z kodem 99, qmail-local ignoruje wszystkie
    pocztkowe linie pliku .qmail, lecz wci ma na uwadze poprzednie linie
    typu forward.

    By ustawi niezalene od siebie instrukcje, gdzie chwilowy lub krytyczny
    bld w jednej z nich nie wplywa na inne, przenie kad z instrukcji do
    oddzielnego pliku .qmail-dod i ustaw swoj glowny plik .qmail tak, eby
    przesyla uywajc wszystkich plikow .qmail-dod. Zauwa, e qmail-local moe
    sobie poradzi z dowoln liczb linii typu forward rownoczenie.

ZOBACZ TAKE

    envelopes(5),  maildir(5), mbox(5), qmail-users(5), qmail-local(8),
    qmail-command(8), qmail-queue(8), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 dot-qmail(5)