Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    exports - systemy plikow eksportowane w systemie NFS

SK/LADNIA

    /etc/exports

OPIS

    Plik  /etc/exports  zawiera  list  systemu plikow, ktore mog by
    eksportowane dla klientow systemu NFS. Jest wykorzystywany zarowno
    przez demona mountd(8) jak i przez demona servera plikow w systemie NFS
    nfsd(8).

    Format pliku jest zbliony do stosowanego w systemie SunOS, z wieloma
    dodatkowymi rozszerzeniami. Kady wiersz zawiera punkt montowania oraz
    list komputerow lub nazwy grup (netgroups), ktore s uprawnione do
    montowania tego punktu. Po nazwie kadego komputera mona poda umieszczon
    w nawiasie list parametrow, jakie naley zastosowa  w  przypadku
    montowania  danego  punktu  przez ten komputer. Puste wiersze s
    ignorowane, a znak # rozpoczyna komentarz koczcy si wraz z wierszem.

  Opcje og'olne
    secure ta opcja wymaga, aby dania pochodzily z portu mniejszego ni
       IPPORT_RESERVED (1024). Standardowa ta opcja jest wlczona, aby j
       wylczy naley napisa insecure.

    ro   ta opcja zezwala na zamontowanie punktu w trybie tylko do
       czytania.  Standardowo zezwala si na operacj pisania, co mona
       zaznaczy jawnie za pomoc opcji rw .

    link_relative
       ta opcja powoduje zamienianie bezwzgldnych dowiza symbolicznych
       (zawarto dowizania rozpoczyna si znakiem '/') na dowizania
       wzgldne, przed dostawianie odpowiedniej liczby sekwencji '../'
       tak, aby z katalogu zawierajcego dowizanie dosta si na katalog
       glowny. Ta opcja ma subteln, moe nawet niepoprawn, semantyk w
       przypadkach, gdy hierarchia plikow nie jest montowana w katalogu
       glownym '/'.

    link_absolute
       ta opcja powoduje pozostawienie wszystkich dowiza symbolicznych
       bez adnych zmian. Jest to zachowanie standardowe.

  Przyporzdkowywanie identyfikatora UID
    Demon nfsd opiera sw kontrol dostpu plikow serwera na identyfikatorach
    uid i gid przesylanych z kadym daniem NFS. Standardowym zachowaniem,
    jakiego mona si spodziewa jest dostp do wlasnych plikow, tak jak bylyby
    one umieszczone na lokalnym systemie plikow. Wymaga to uycia tych
    samych identyfikatorow uytkownika (uid) i grupy (gid) zarowno na
    serwerze, jak i na kliencie. Warunek ten nie jest zawsze spelniony, a
    czasami wrcz niepodany.

    Bardzo czsto jest niepodane, by uzyskujc dostp do plikow umieszczonych
    na serwerze administrator na komputerze kliencie byl traktowany tak
    samo, jak gdyby byl administratorem serwera. W tym celu identyfikator
    uid 0 pochodzcy z da NFS jest zamieniony przez serwer na inny
    identyfikator, tzw. anonymous (anonimowy) lub nobody (nikt). Ten tryb
    pracy (zwany 'root squashing') jest zachowaniem domylnym serwera, i moe
    by wylczony za pomoc opcji no_root_squash.

    Domylnie demon nfsd podczas uruchamiania probuje pobra identyfikatory
    uid i gid anonimowego uytkownika sprawdzajc czy istnieje uytkownik
    nobody  w  pliku /etc/passwd.  Jeli taki uytkownik nie istnieje
    anonimowym identyfikatorom uid i guid jest nadawana wartosc -2 (65534).
    Wartoci te mog zosta zmienione za pomoc opcji anonuid i anongid.

    Dodatkowo demon nfsd pozwala na okrelenie dowolnych identyfikatorow uid
    i guid jakie powinny zosta nadane anonimowemu uytkwnikowi (nobody).
    Ostatecznie  mona zmienia wszystkie dania na dania pochodzce od
    anonimowego uytkownika przez podanie opcji all_squash.

    Serwer nfsd udostpnia rownie moliwo dynamicznej zamiany identyfikatorow
    uid i gid servera na identyfikatory klienta i na odwrot. Wlczane jest
    to za pomoc opcji map_daemon, za w tym celu wykorzystywany jest
    protokol UGID RPC. Dlatego, aby to przekodowanie pracowalo poprawnie
    wymagane jest uruchomienie na komputerze kliencie demona ugidd(8).

    Poniej kompletna lista opcji zamiany identyfikatorow:

    root_squash
       Zamie dania z identyfikatorami uid/gid 0 na dania pochodzce od
       anonimowych identyfikatorow uid/gid. Naley zwroci uwag, e nie
       dotyczy to adnych innych identyfikatorow, ktore moglyby by
       podobnie wraliwe np. uytkownik bin.

    no_root_squash
       Wylcz 'root squashing'. Ta opcja jest uyteczna przede wszystkim
       w odniesieniu do bezdyskowych klientow.

    squash_uids i squash_gids
       Te opcje okrelaj list identyfikatorow uid i gid, ktore powinny
       podlega zamianie na identyfikatory anonimowe. Poprawna lista
       identyfikatorow moe wyglda nastpujco:

       squash_uids=0-15,20,25-50

       Zwykle wyglda to troch prociej:

       squash_uids=0-100

    all_squash
       Zamie wszystkie identyfikatory uid i gid na identyfikatory
       anomimowego  uytkownika.  Poyteczne  w przypadku publicznie
       dostpnych katalogow FTP, news itp. Opcj o przeciwnym znaczeniu
       jest no_all_squash, ktora obowizuje domylnie.

    map_daemon
       Ta opcja wlcza dynamiczn zamian identyfikatorow uid/gid. Kady
       identyfikator w daniu NFS bdzie zamieniony na  odpowiedni
       identyfikator obowizujcy na serwerze i kady identyfikator w
       odpowiedzi NFS bdzie zamieniany w przeciwn stron. Ta opcja
       wymaga uruchomienia na komputerze kliencie demona rpc.ugidd(8).
       Ustawieniem domylnym jest map_identity, pozostawiajce wszystkie
       identyfikatory bez zmian. Zwykle opcje zamiany (squash options)
       maj zastosowanie niezalenie od zastosowania zamiany dynamicznej.

    anonuid i anongid
       Te opcje pozwalaj na jawne nadanie identyfikatorom uid i gid
       uytkownika anonimowego dowolnych wartoci. S szczegolnie uyteczne
       dla klientow PC/NFS, kiedy czsto chcemy aby wszystkie dania
       pochodzce z klientow PC/NFS byly traktowane tak, jak gdyby
       pochodzily od jednego uytkownika. Rozwamy podany poniej przyklad
       dla katalogu /home/joe, ktory zamienia wszyskie dania tak, jak
       gdyby  pochodzily  od  uytkownika  o  identyfikatorze  150
       (prawdopodobnie identyfikator uytkownika joe).

PRZYK/LAD

    # przykladowy plik /etc/exports
    /        master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
    /projects    proj*.local.domain(rw)
    /usr      *.local.domain(ro) @trusted(rw)
    /home/joe    pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
    /pub      (ro,insecure,all_squash)

    Pierwszy wiersz eksportuje caly system plikow dla komputerow master i
    trusty. Procz prawa do zapisu w przypadku komputera trusty wylczona
    jest rownie jakakolwiek zamiana identyfikatorow.  Dryuga i trzecia
    pozycja daj przyklad wykorzystania wzorcow i grup (pozycja/grupa
    @trusted).  Czwarty  wiersz  przedstawia  przyklad klienta PC/NFS
    omowionego powyej. Ostatni wiersz eksportuje publicznie dostpny katalog
    FTP dla kadego komputera na wiecie z zamian identyfikatorow wszystkich
    da tak, jakby pochodzily od anonimowego uytkownika. Opcja insecure w
    tym wierszu pozwala na dostp klientom z implementacj systemu NFS, ktora
    nie korzysta z zarezerwowanych portow (poniej 1024).

SZTUCZKI

    W przeciwiestwie do innych implementacji serwer nfsd pozwala na
    eksportowanie do jednego klienta zarowno katalogu, jak i podkatalogow,
    np /usr i /usr/X11R6. W tym przypadku maj zastosowanie opcje wystpujce
    przy pozycji pliku /etc/exports najbardziej zblionej do montowanego
    katalogu. Np. jeli uytkownik na komputerze kliencie siga do pliku w
    katalogu  /usr/X11R6,  maj zastosowanie opcje podane dla pozycji
    /usr/X11R6. Ma to zastosowanie rownie wtedy, gdy ta pozycja zawiera
    wzorce lub grupy komputerow.

PLIKI

    /etc/exports
       Plik konfiguracyjny demona nfsd(8).

    /etc/passwd
       Plik konfiguracyjny z informaj o uytkownikach.

    DIAGNOSTYKA
       Przy kadorazowym uruchomieniu nfsd(8) lub mountd(8) bldy przy
       czytaniu pliku s raportowane za pomoc syslogd(8) na poziomie
       NOTICE od DAEMON'a.  Raportowany jest kady nieznany komputer,
       lecz w czasie startu systemu czsto nie wszystkie komputery s ju
       znane demonowi named(8), wic jeli zostan znalezione poniej, to
       informacja o tym fakcie  jest  rownie  raportowana  przez
       syslogd(8), z tymi samymi parametrami co poprzednio.

ZOBACZ TAKE

    mountd(8), nfsd(8), nfs(5), passwd(5).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.